Vybrané dokumenty

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR používa nové logo. Nové logo má evokovať pohyb a rýchlosť. Jeho línie symbolizujú dynamiku. Sú tri, rovnako ako hlavné oblasti pôsobnosti ministerstva – doprava, výstavba a regionálny rozvoj. Hlavnou farbou loga je modrá, pretože práve táto farba je globálne vnímaná ako farba dopravy. Nové logo, ako aj dizajn manuál, vytvorili zamestnanci ministerstva.

21.11.2013 - Dovoľujeme si Vám oznamiť, že dňa 15.11.2013 bola v obchodnom vestníku č. 221/2013 zverejnená Schéma podpory tvorby a udržania pracovných miest formou podpory SZČO a tvorby a udržania pracovných miest u mikropodnikov, malých, stredných a veľkých podnikov (Schéma DM 3/2008) . Dávame do pozornosti najmä aktualizáciu časti R) "Platnosť a účinnosť schémy"

OV_221-2013_Statna_pomoc_a_ine_programy_podpory

Schéma je taktiež dostupná na adrese:
https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Web/Stiahnut.aspx?IdOvSubor=291

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce (PHSR) je strategický, resp.strednodobý rozvojový dokument (5-7 rokov). Má byť nositeľom rozvojovej politiky obce, predstáv jej vedenia a obyvateľov o smerovaní rozvoja obce. Spracovaním PHSR dá obec najavo záujem o svoju budúcnosť, ako aj o budúcnosť svojich obyvateľov, pričom v podobe dokumentu PHSR získava obec nástroj na aktívne riadenie rozvoja založené na iniciovaní potrebných a žiaducich zmien. Jasné stanovenie rozvojových priorít umožní obci realizovať dlhodobý rozvoj založený na cielenej stratégii a nie na náhlych, nekoordinovaných rozhodnutiach.

Dovoľujeme si Vás informovať, že Centrálny koordinačný orgán aktualizoval Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 (ďalej len „Systém riadenia“). Systém riadenia, verzia 4.7, je platný od 11. júla 2013.