Aktuálne výzvy

 Nadácia EPH vyhlasuje zamestnanecký grantový program s názvom „V mojom okolí“.

Cieľom programu je umožniť aktívnym zamestnancom vybraných spoločností skupiny EPH, sprostredkovať pomoc a podporu na projekty a aktivity vo svojom okolí, vo svojej komunite, a ktorí vlastným pričinením, v spolupráci s neziskovou organizáciou, prispejú k realizácii niečoho prospešného, užitočného a správneho.

Kto sa môže uchádzať o podporu – Predkladatelia:

- mimovládne organizácie,

- samosprávy miest a obcí,

- školy a školské zariadenia (centrá voľného času, športové kluby a iné organizácie, ktoré sa venujú rozvoju vzdelávania a voľnočasovým aktivitám detí a mladých),

- komunitné centrá.

Environmentálny fond zverejňuje Špecifikáciu činností podpory na rok 2023

Oblasť C: Rozvoj odpadového a obehového hospodárstva.

Termín na podanie žiadostí je do 17. apríla 2023.

Činnosť C1: Triedený zber komunálneho odpadu

Činnosť C2: Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

Činnosť C3: Zavedenie a zlepšovanie triedeného zberu v obciach, vybudovanie zberných dvorov, priestoru na prípravu na opätovné použitie a centier na opätovné použitie

Činnosť C4: Triedený zber komunálneho odpadu

Činnosť C5: Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

Činnosť C6: Zavedenie a zlepšovanie triedeného zberu v obciach, vybudovanie zberných dvorov, priestoru na prípravu na opätovné použitie a centier na opätovné použitie  

Fond na podporu umenia na svojom webovom sídle zverejnil "Štruktúru podpornej činnosti na rok 2023" a predbežný harmonogram výziev na rok 2023".

Štruktúra podpornej činnosti 2023  

Predbežný harmonogram výziev 2023 

Informácia bola zverejnená na stránke:

https://www.fpu.sk/sk/oznamenia/zverejnenie-struktury-podpornej-cinnosti-na-rok-2023/