Aktuálne výzvy

Programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027 Inštitucionálna spolupráca

Priorita 4. Spolupráca medzi inštitúciami a obyvateľmi pohraničia, špecifický cieľ 1. Posilňovanie inštitucionálnej kapacity orgánov verejnej moci, najmä tých, ktoré sú oprávnené riadiť osobitné územie, ako aj zainteresovaných strán.

Podanie projektu do od 05.06.2023 do 29.09.2023 do 23:59

Spolufinancovanie :

Maximálna miera spolufinancovania z EFRR sa rovná 80 % oprávnených výdavkov.

Slovenskí prijímatelia dodatočne získavajú národné spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky vo výške:

  • 12 % štátny rozpočet,
  • 8 % spolufinancovanie.

Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027 Cestovný ruch

 Priorita 3. Tvorivé a turisticky atraktívne pohraničie.

Špecifický cieľ 1. Posilnenie úlohy kultúry a udržateľného cestovného ruchu v oblasti hospodárskeho rozvoja, sociálneho začlenenia a sociálnej inovácie.

Podanie projektu do 05.06.2023 do 29.09.2023 do 23:59

Spolufinancovanie :

Maximálna miera spolufinancovania z EFRR sa rovná 80 % oprávnených výdavkov.

Slovenskí prijímatelia dodatočne získavajú národné spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky vo výške:

  • 12 % štátny rozpočet,
  • 8 % spolufinancovanie.

Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027 Elektromobilita

 Priorita 2. Prepojenejšie pohraničie

Špecifický cieľ:  1.Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility.

Podanie projektu do: od 05.06.2023 do 29.09.2023

Spolufinancovanie :

Maximálna miera spolufinancovania z EFRR sa rovná 80 % oprávnených výdavkov.

Slovenskí prijímatelia dodatočne získavajú národné spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky vo výške:

  • 12 % štátny rozpočet,
  • 8 % spolufinancovanie.

 Nadácia EPH vyhlasuje zamestnanecký grantový program s názvom „V mojom okolí“.

Cieľom programu je umožniť aktívnym zamestnancom vybraných spoločností skupiny EPH, sprostredkovať pomoc a podporu na projekty a aktivity vo svojom okolí, vo svojej komunite, a ktorí vlastným pričinením, v spolupráci s neziskovou organizáciou, prispejú k realizácii niečoho prospešného, užitočného a správneho.

Kto sa môže uchádzať o podporu – Predkladatelia:

- mimovládne organizácie,

- samosprávy miest a obcí,

- školy a školské zariadenia (centrá voľného času, športové kluby a iné organizácie, ktoré sa venujú rozvoju vzdelávania a voľnočasovým aktivitám detí a mladých),

- komunitné centrá.