Naše služby

Rada partnerstva Žilinského samosprávneho kraja

Rady partnerstva prirodzeného regiónu Kysuce

Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) vo veci nastavenie strategických a plánovacích dokumentov Žilinského kraja spúšťa nový Model regionálneho plánovania.

Pre tento model budú v každom regióne Žilinského kraja vytvorené Rady partnerstva prirodzeného regiónu (Kysuce, Liptov, Orava, Považie, Turiec). Tieto rady budú súčasťou spoločnej Rady partnerstva ŽSK, ktorá bude pracovať na dokumentoch ako sú  Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja a územná stratéga Žilinského kraja, ktoré sú  úzko previazané s prípravou nového programového obdobia a nastavenia čerpania eurofondov.

Na začiatku zvolil ŽSK postup formovania neformálnej rady „aktivistov“. Do nej sa môže zapojiť každý občan, firma alebo združenie (socio-ekonomickí partneri) , ktorí majú „čo povedať“ do spoločného plánovania regiónu.  Prihlasovací formulár :   https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccI8ouhMt31gHIhoNAZx71xlmZGCF39jPnPFYZQNCXOGPH-Q/viewform?usp=pp_url   

Regionálna rozvojová agentúra Kysuce je organizácia neziskového typu a poskytuje bezplatné a spoplatnené služby. 

RRA Kysuce poskytuje svoje služby obciam, mestám, neziskovým organizáciám, ale aj hospodárskym subjektom podnikajúcim v rámci regiónu Kysuce alebo plánujúcim aktivity v našom regióne.  

Regionálna rozvojová agentúra Kysuce poskytuje verejnosti bezplatné informačno-poradenské služby ohľadom využitia fondov Európskej únie a iných dotačných systémov pre záujemcov z územia pôsobnosti agentúry.

Poskytujeme tiež bezplatné informácie v oblasti priemyselného vlastníctva.

Služby poskytované agentúrou:

  • Metodická pomoc pri príprave a realizácii rozvojových projektov
  • Informovanie o možnostiach a podmienkach čerpania fondov EÚ, ministerských a nadačných fondov a iných dotačných zdrojov
  • Konzultácie a poradenstvo v oblasti rozvoja regiónu
  • Vypracovanie podnikateľských zámerov
  • Vypracovanie rozvojových plánov, stratégií a programov
  • Spracovanie projektov
  • Implementácia projektov

Tieto služby poskytujeme v priestoroch kancelárie RRA Kysuce (Mestský úrad Čadca, Námestie slobody 30, 022 01), mailovo alebo telefonicky.