Región

Žilinský kraja a Kysucu majú potenciál a priestor pre zlepšenie kvality života. Je dôležité, aby dobrý smer rozvoja bol zachovaný. O to sa budú musieť zasadiť poslanci krajského zastupiteľstva. Nižšie je niekoľko postrehov z mojej práce, ktorá je celý život venovaná práve rozvoju Kysúc a žilinského kraja ako riaditeľka Regionálnej rozvojovej agentúry Kysuce a tiež spoluautorka základných strategických dokumentov Žilinského samosprávneho kraja a Kysuckých obcí. Práve z tejto profesionálnej pozície kandidujem do zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja za okres Čadca, č. 34.

Krajské zastupiteľstvo v Žiline v septembri schválilo Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja 2022+ (PHSR ŽSK 2022+). Jedná sa o strednodobý plánovací a strategický dokument. Mala som tú česť byť pri jeho zrode ako hlavný manažér. S tímom expertov sme na ňom pracovali celý rok. Strategická a plánovacia časť dokumentu prechádza od nastolenia smerov rozvoja až ku kľúčovým konkrétnym aktivitám, ktoré sa budú v Žilinskom kraji v rokoch 2022 až 2028 realizovať. V projektoch je samozrejme zahrnuté aj územie Kysúc.

Strategické projekty pre Kysuce, to nie sú len rozhľadne na každom kopci, ale najmä riešenia z oblasti dopravy, zníženia energetickej náročnosti budov a zlepšenie dostupnosti a kvality sociálnej a zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov.

Môžu sa zbierať liečivé bylinky v chránených územiach? Môžeme zbierať čučoriedky v okolí Veľkej Rače? Takéto otázky sa viac krát objavili s korešpondencii čitateľov, a tak tu prinášame krátke zhrnutie pravidiel.

Najskôr podotýkam, že článok sa týka zberu liečivých bylín a lesných plodov pre vlastnú potrebu. Tie v malých množstvách môžete zbierať na voľne dostupných plochách v 1. a v 2. stupni ochrany. To znamená, že je to možné na územiach bez ochrany (1. stupeň), alebo na územiach v rámci CHKO (2. stupeň ochrany). Na územiach s vyšším stupňom ochrany, teda v národnom parku (3. stupeň), v prírodnej rezervácií (4. stupeň) alebo v národnej prírodnej rezervácií, či chránených areáloch , na chránených prírodných pamiatkach (5. stupeň ochrany) to možné nie je. Teda v územiach s vyšším stupňom ochrany (3. – 5.) je zakázané zbierať rastliny vrátane plodov a vlastne je tu zakázané sa pohybovať voľne mimo vyznačeného turistického chodníka. Hranice chránených území si môžete overiť tu: https://www.sopsr.sk/web/

Viacerým samosprávam vadí nízka úroveň komunikácie s ministerstvom životného prostredia pri nastavení zberu kuchynského odpadu. Vyplýva to z ankety, ktorú realizoval portál EURACTIV Slovensko medzi najväčšími slovenskými mestami. 

Povinnosť zbierať kuchynský odpad platí na Slovensku už viac ako tri mesiace. Pre všetkých hráčov pritom ide o novú skúsenosť, keďže tento typ odpadu sa na Slovensku nikdy predtým nezbieral.

Za nastavenie zodpovedá ministerstvo životného prostredia, ktoré by malo proces konzultovať s ostatnými zainteresovanými stranami – samosprávami, zbernými spoločnosťami či organizáciami zodpovednosti výrobcov (OZV). Najmä prepojenie medzi samosprávami a ministerstvom malo hrať kľúčovú úlohu, keďže sú to práve samosprávy, ktoré zber zavádzajú.

EURACTIV Slovensko sa preto spýtal 12 najväčších slovenských miest s výnimkou Bratislavy a Košíc, ako sa im s rezortom životného prostredia spolupracuje a ako sú spokojní s nastavením zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Pri druhej otázke nás zaujímala najmä problematická vyhláška, ktorá stanovuje minimálne požiadavky na frekvenciu odvozu a druh zberných nádob na zber bioodpadu. S tou mali v polovici februára problém samosprávy aj niektorí poslanci.

Bratislava a Košice boli z ankety vylúčené, pretože povinnosť zaviesť zber kuchynského odpadu pre nich platí až od roku 2023. Mestá sú zoradené v abecednom poradí.

 

Prví Kysučania

Osídlenie Kysúc sa začalo už v predhistorickom období, o čom svedčí napr. nález pazúrikového úštepu z Ochodnice, ktorý pochádza zo staršej doby kamennej. Obdobie mladšej doby kamennej je takisto doložené nálezmi viacerých kamenných nástrojov a keramiky. O súvislejšom osídlení územia dolných Kysúc možno hovoriť od mladšej doby bronzovej, kedy sem prenikol ľud lužickej kultúry. Našli sa tu napr. žiarové hroby z tohto obdobia a osídlenie tohto ľudu tu pokračovalo aj v staršej dobe železnej. Na prelome letopočtov sa tu usídlil ľud púchovskej kultúry a mnohé stopy osídlenia pokračujú až do staroslovanských čias. Od polovice 13. storočia osídlenie a historický vývoj Kysúc dokladajú písomné pramene.