Žilinský kraja a Kysucu majú potenciál a priestor pre zlepšenie kvality života. Je dôležité, aby dobrý smer rozvoja bol zachovaný. O to sa budú musieť zasadiť poslanci krajského zastupiteľstva. Nižšie je niekoľko postrehov z mojej práce, ktorá je celý život venovaná práve rozvoju Kysúc a žilinského kraja ako riaditeľka Regionálnej rozvojovej agentúry Kysuce a tiež spoluautorka základných strategických dokumentov Žilinského samosprávneho kraja a Kysuckých obcí. Práve z tejto profesionálnej pozície kandidujem do zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja za okres Čadca, č. 34.

Krajské zastupiteľstvo v Žiline v septembri schválilo Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja 2022+ (PHSR ŽSK 2022+). Jedná sa o strednodobý plánovací a strategický dokument. Mala som tú česť byť pri jeho zrode ako hlavný manažér. S tímom expertov sme na ňom pracovali celý rok. Strategická a plánovacia časť dokumentu prechádza od nastolenia smerov rozvoja až ku kľúčovým konkrétnym aktivitám, ktoré sa budú v Žilinskom kraji v rokoch 2022 až 2028 realizovať. V projektoch je samozrejme zahrnuté aj územie Kysúc.

Strategické projekty pre Kysuce, to nie sú len rozhľadne na každom kopci, ale najmä riešenia z oblasti dopravy, zníženia energetickej náročnosti budov a zlepšenie dostupnosti a kvality sociálnej a zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov.

Rekonštrukcie hlavných cestných ťahov a mostov na Kysuciach sa už rozbehli. Dúfam len, že ich prípadné nové vedenie VÚC nestopne. Dôležité zo strany VÚC  je neustále pripomínanie štátu záväzok dostavať diaľnicu D3. Bez nej budú Kysuce stále na prvom mieste. Bohužiaľ len v rozhlasovom spravodajstve o zápchach na cestách.

Jedným z dopravných projektov, ktoré osobne v rámci rozvojového dokumentu Žilinského kraja presadzujem je stavba malého obchvatu Čadce smerom na Rakovú a Staškov. Toto miesto je už dlhodobo miestom spomalenie dopravy smerom do mesta aj von z neho. 

K dopravným systémom už pozvoľne začíname priradzovať aj cyklocesty. Nie len ako rozšírenie turistických možností, ale hlavne ako alternatívny spôsob prepravy do školy a zamestnania. Na to, aby sme mali vybudovanú aspoň kostrovú sieť kysuckých cyklociest (je súčasťou PHSR ŽSK 2022+) musí byť vôľa zo strany obcí, VÚC a tiež štátu. Ide totiž o nákladnú investíciu finančnú aj časovú, ktorú zdržujú najme nevysporiadané pozemky pod cyklocestami. Uľahčenie tohto procesu cez legislatívu je zásadnou podmienkou per stavbu cyklociest.       

Súčasná energetická kríza nám ukazuje našu nepripravenosť v tomto smere. A to nie len v našich domácnostiach, ale najmä vo verejnej správe. O existencií alternatívnych a hlavne lacnejších zdrojov energie vieme všetci. Že by sme ich mali reálne využívať sme mali do nedávna len v rovine krčmových rozhovorov. Situácia sa mení a obce a kraj (ktorý mimochodom vlastní a spravuje viac ako 170 budov – nemocnice, polikliniky, domovy sociálnych služieb, stredné školy, múzeá, galéria a pod.), už zavádzajú prvky na zníženie spotreby energie v budovách. Na zvýšenie úspor na spotrebe energie je dôležité získať energiu z alternatívnych zdrojov, napr. fotovoltaika alebo tepelné čerpadlá. Tieto prvky budú musieť byť do budúcna inštalované na každej verejnej budove ako sú napríklad školy, obecné úrady, nemocnice, aby ich účty za energie nezruinovali . A prostriedky kraja alebo obce boli použité na zmysluplný rozvoj územia, nie len na svietenie a kúrenie.  

Žilinský kraj v  každom prirodzenom regióne zriadil Rada partnerstva – u nás samozrejme Radu partnerstva Kysúc. Je to poradný orgán pre zadefinovanie strategických regionálnych projektov, ktoré budú financované z balíka štátnej podpory pre samosprávne kraje. Som jej členom a tak detailne poznám návrhy našich miest a obcí, čo by malo byť z týchto peňazí vykonané. Posudzujem dôležitosť jednotlivých návrhov nie len pre jednu obec, ale pre celé Kysuce, aby tieto finacie (okolo 10 mil.) boli použité so želaným a viditeľným regionálnym efektom.   

Kysuce, Kysuce, kam kráčate?

Aj keď tu máme studenú vodičku a skúpe grapy polí, môžeme mať kvalitný a plnohodnotný život v čistom prostredí.

Marta Sláviková

Naša kandidátka za okres Čadca na poslanca VÚC Žilinského samosprávneho kraja, č. 34