Regionálna rozvojová agentúra Kysuce je organizácia neziskového typu a poskytuje bezplatné a spoplatnené služby. 

RRA Kysuce poskytuje svoje služby obciam, mestám, neziskovým organizáciám, ale aj hospodárskym subjektom podnikajúcim v rámci regiónu Kysuce alebo plánujúcim aktivity v našom regióne.  

Regionálna rozvojová agentúra Kysuce poskytuje verejnosti bezplatné informačno-poradenské služby ohľadom využitia fondov Európskej únie a iných dotačných systémov pre záujemcov z územia pôsobnosti agentúry.

Poskytujeme tiež bezplatné informácie v oblasti priemyselného vlastníctva.

Služby poskytované agentúrou:

  • Metodická pomoc pri príprave a realizácii rozvojových projektov
  • Informovanie o možnostiach a podmienkach čerpania fondov EÚ, ministerských a nadačných fondov a iných dotačných zdrojov
  • Konzultácie a poradenstvo v oblasti rozvoja regiónu
  • Vypracovanie podnikateľských zámerov
  • Vypracovanie rozvojových plánov, stratégií a programov
  • Spracovanie projektov
  • Implementácia projektov

Tieto služby poskytujeme v priestoroch kancelárie RRA Kysuce (Mestský úrad Čadca, Námestie slobody 30, 022 01), mailovo alebo telefonicky.