Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR zverejnilo návrh novej metodiky pre vypracovanie programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja samospráv.

Predkladaná metodika jednoznačne formuluje obsah a štruktúru dokumentu a popisuje proces jeho tvorby na najnižšej miestnej/obecnej úrovni. PHSR sa spracováva na obdobie spravidla 7 rokov s dlhodobým výhľadom na 10 – 14 rokov. Jedná sa o Pracovnú verziu 1.0 pre etapu pilotného overovania.

Nová metodika je zverejnená na webovom portáli ministerstva:

časť Regionálny rozvoj/Strategické dokumenty/Metodika na vypracovanie PHSR) bola zverejnená Metodika na vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce/obcí/VÚC a Prílohy k Metodike PHSR.