Slovenská republika bude v programovom období 2014 - 2020 čerpať Európske štrukturálne a investičné fondy (ďalej len „EŠIF“) prostredníctvom operačných programov v rámci Cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti a v rámci Cieľa Európska územná spolupráca.


Operačné programy cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti

P.č. Operačné programy Riadiaci orgán Pridelené finančné prostriedky v EUR
1. Výskum a inovácie MŠVVŠ SR 266 776 537
2. Integrovaná infraštruktúra MDVRR SR 3 966 645 373
3. Ľudské zdroje MPSVR SR 2 204 983 517
4. Kvalita životného prostredia MŽP SR 3 137 900 110
5. Integrovaný regionálny OP MPRV SR 1 754 490 415
6. Efektívna verejná správa MV SR 278 449 284
7. Technická pomoc ÚV SR 159 071 912
8. Program rozvoja vidieka MPRV SR 1 545 272 844
9. Rybné hospodárstvo MPRV SR 15 785 000
  SPOLU   15 329 374 992

 

Operačné programy cieľa Európska územná spolupráca

P.č. Operačný program Orgán zodpovedný za prípravu a implementáciu
  Programy cezhraničnej spolupráce  
1. SK - CZ 2014 - 2020 MPRV SR
2. SK - AT 2014 - 2020 MPRV SR
3. PL - SK 2014 - 2020 MPRV SR
4. SK - HU 2014 - 2020 MPRV SR
5. ENI HU - SK - RO - UA 2014 - 2020 MPRV SR
  Programy nadnárodnej spolupráce  
6. Stredná Európa ÚV SR
7. ETC Dunaj ÚV SR
  Programy medziregionálnej spolupráce  
8. INTERREG MH SR
9. ESPON MDVRR SR
10. INTERACT BSK/MH SR
11. URBACT MDVRR SR
  SPOLU 223 367 272 EUR