O RRAK

Regionálna rozvojová agentúry Kysuce má jednu zo svojich hlavných úloh poskytovať konzultačné a informačno služby pre záujemcov z regiónu aj mimo neho.

  • rozvoj regiónu v súlade s regionálnymi operačnými programami, realizácia rozvojových projektov na podporu vytvárania podmienok pre investovanie v regióne z vnútorných a vonkajších zdrojov,
  • aktivizovanie regiónu v oblasti získania domácich a zahraničných grantov rozvíjaním cezhraničnej spolupráce a interregionálnej spolupráce,  
  • podporovanie vstupu zahraničných investícií do regiónu a iniciovanie budovania podnikateľských inkubátorov a priemyselných parkov,    
  • zabezpečenie technicko-ekonomických štúdií, poradenstva pri tvorbe, implementácii, monitoringu rozvojových projektov a získaní zahraničného a štartovacieho kapitálu,
  • poskytovanie konzultačných služieb, predovšetkým poradenstva z predvstupových a štrukturálnych fondov,  
  • budovanie vzťahu regiónu, organizovaním seminárov a výstav ako aj prezentácie regionálnych projektov a iniciatív,   
  • koordinácia aktivít a spolupráca so subjektami podieľajúcimi sa na zabezpečovaní regionálneho rozvoja (v prípade potreby realizácie programov a projektov EÚ),
  • organizovanie spolupráce so zahraničnými partnerskými organizáciami a podpornými fondmi,
  • zabezpečenie vypracovávania regionálnych rozvojových štúdií, vytváranie regionálnych informačných systémov a databáz,
  • organizovanie odbornej školiacej činnosti najmä v oblasti regionálneho rozvoja.