Regionálna rozvojová agentúra Kysuce pracuje pre Kysuce nepretržite od roku 2002.

RRA Kysuce je členom Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr, združenie právnických osôb. V roku 2020 sme sa pripojili k iniciatíve REGIÓN 2030 . Je to výzva na spoluprácu nie len Integrovanej siete RRA ale všetkých socio-ekonomických partnerov v každom definovanom území – regióne. www.regiony2030.sk 

 

Lepšia koordinácia rozvojových aktivít v území, založená na princípe partnerstva, preukázateľne pomáha pri jeho rozvoji, uvádza východiskový návrh priorít SR na budúce obdobie.

Jedným z piatich cieľov východiskového návrhu priorít SR pre politiku súdržnosti na nové programové obdobie 2021-2027 je podpora udržateľného a integrovaného rozvoja mestských a vidieckych oblastí, ako aj podpora miestnych iniciatív.
V rámci uvedeného cieľa chce preto Slovensko podporovať budovanie analyticko-strategických kapacít a investovať do zvyšovania odborných schopností a zručností ľudí v území, lepšie koordinovať rozvojové aktivity v území a tak zefektívniť využitie plánovaných integrovaných územných investícií.

RRA Kysuce sa prostredníctvom IS RRA ale aj iniciatívy REGIÓNY 2030 aktívne zapája do koordinácie regionálneho rozvoja. Na Kysuciach a v Žilinskom samosprávnom kraji.