Dôležité internetové stránky

MV a RR SR, http://www.build.gov.sk , http://www.strukturalnefondy.sk
IS RRA, http://www.isrra.sk

Ministerstvá:

Ministerstvo pôdohospodárstva SR, http://www.mpsr.sk
Ministerstvo životného prostredia SR, http://www.enviro.gov.sk/servlets/page
Ministerstvo zahraničných vecí SR, http://www.foreign.gov.sk
Ministerstvo vnútra SR, http://www.minv.sk
Ministerstvo hospodárstva SR, http://www.economy.gov.sk
Ministerstvo financií SR, http://www.finance.gov.sk
Ministerstvo spravodlivosti SR, http://www.justice.gov.sk
Ministerstvo obrany SR, http://www.mod.gov.sk
Ministerstvo zdravotníctva SR, http://www.health.gov.sk
Ministerstvo kultúry SR, http://www.culture.gov.sk
Ministerstvo školstva SR, http://www.education.gov.sk
MPSVR SR, http://www.employment.gov.sk
MDPT SR, http://www.telecom.gov.sk


Adresár ústredných orgánov štátnej správy a ďalších inštitúcií štátnej správy v Slovenskej republike:

Úradu vlády SR, http://www.government.gov.sk
Adresár, http://www.government.gov.sk/7841/adresar-institucii.php?menu=1232


Krajské úrady a obvodné úrady v odvetvovej pôsobnosti MV SR, od 1.1.2004:

Internetové stránky KÚ a ObÚ, http://www.vs.sk
KÚ a ObÚ adresáre, http://www.civil.gov.sk
Euro Info Centrum, http://www.euroinfo.gov.sk
Európska únia, http://europa.eu.int/index_sk.htm
OSN, http://www.unsystem.org


Celosvetový zoznam stránok vládnych a iných inštitúcií:

Worldwide Governments on the WWW, http://www.gksoft.com/govt/en/world.html
European Governments on the WWW, http://www.gksoft.com/govt/en/europa.html
Governments on the WWW: Slovakia, http://www.gksoft.com/govt/en/sk.html