Nový projekt Obvodného úradu v Čadci, ktorý získal podporu z eurofondov, má za cieľ nadviazanie spolupráce orgánov krízového riadenia slovensko-poľského prihraničia okresov Čadca a Źywiec pre ochranu životov obyvateľov, majetku a životného prostredia v pohraničí.

Obvodný úrad v Čadci bude implemetovať projekt s názvom „Informačná podpora krízovej agendy pre obce okresu Čadca s prepojením na podporu okresu Žywiec“ podporený z Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013, Podpora miestnych iniciatív.

Hlavným poľským cezhraničným partnerom projektu je Komenda Powiatowa PSP w Źywcu (Okresný hasičský zbor Źywiec). Do projektu budú zapojené aj obce a školy okresu Čadca a Źywiec.

V čase krízových situácií akými sú aj živelné pohromy časté pre dané územie, majú povinnosť orgány krízového riadenia oboch štátov a obcí úzko spolupracovať, operatívne si vymieňať informácie, ale najmä musia byť pripravené a minimalizovať následky. V týchto okresoch Čadca a Źywiec (ležiacich v „horách“) sú časté prietrže mračien, krupobitia, víchrice, či zosuvy pôdy, ale aj snehové kalamity a dopravné nehody, či lesné požiare. Predkladaný projekt vytvorí nástroj na zefektívnenie koordinácie a samotnej spolupráce zložiek krízového riadenia nielen pri týchto nežiaducich udalostiach, ale najmä v príprave a v plánovaní ich zvládnutia.

Obvodný úrad v Čadci, ako žiadateľ, prišiel s riešením vytvoriť vzorovú platformu spoločných postupov krízovej agendy na slovensko – poľskom pohraničí rešpektovaním medzivládnych dohôd a noriem EU. Projekt by mal niekoľko úrovní a etáp. Začínajúc prácou v teréne, analytickou a informačnou časťou, prierezovou vzdelávacou úrovňou a osvetou pre pracovníkov obcí a najmä občanov žijúcich na spoločnej hranici, čo by zahŕňalo riadiace a výkonné zložky odstraňovania katastrov, pracovníkov obecných úradov ale aj deti zo Slovenska a Poľska. Budú pre ne vyhotovené zaujímavé letáky s informáciami o postupoch pri kalamite, ktoré môžu zvládnuť aj deti.

Projektom je vytvorenie riešenia vzorového dokumentu pre agendu krízového riadenia na oboch stranách hranice.

Okres Čadca je priamym prihraničným okresom s okresom Źywiec, Poľskou republikou. Oba okresy sú premostené významnými transeurópskym koridorom (koridor č. VI Žilina-Čadca-Zwardoň-Katowice-Gdaňsk) cestným hraničným prechodom Skalité – Zwardoňna cestnom ťahu I/12 (D3) určeným pre cestnú osobnú a nákladnú dopravu do 3,5 t. Súčasne aj jedným železničným prechodom s označením trate 129 určeným pre osobnú a nákladnú železničnú prepravu.

Okres Čadca patrí do Žilinského kraja, má 3 mestá a 20 obcí s 92 259 obyvateľov. Rozprestiera sa na 760,6 km2 v hornatej oblasti Javorníkov a Kysuckých Beskýd.

Okres Źywiecje poľským prihraničným susedom okresu Čadca, má 1 mesto Źywiec a 14 gmin a patrí do Sliezského vojvodstva. Žije v ňom 149 941 obyvateľov na 1000 km2.

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013.