Obec Makov SK spoločne s obcou Hutisko- Solanec CZ implementovali v roku 2012 projekt s názvom Integrácia foriem spolupráce podporený Programom cezhraničnej spolupráce Sk – CZ 2007 – 2013, Fond Mikroprojektov, Kód SK/FMP/06/022

V rámci projektu boli realizované tieto aktivity: prípravný míting, hodové slávnosti Hutisko – Solanec, atletické zápolenie detí základných škôl, spoločné zasadanie obecných zastupiteľstiev, Petro-Pavlovské hody na Makove, futbalový turnaj o pohár starostu obce, hasičská súťaž o Pohár starostu obce, hasičská súťaž Hutisko – Solanec, dožinkové slávnosti na Hutisku – Solanec, dôchodcovské stretnutie, vianočný jarmok – vystúpenie detí na školskej besiedke Mikuláša, detská zimná olympiáda v lyžiarskom stredisku v Makove a záverečné stretnutie.

Projekt bol prejavom dobrej cezhraničnej spolupráce, nakoľko aktivity projektu boli zároveň v Makove aj v Hutisko – Solanec. Spolu s projektom Integrácia foriem spolupráce bežal projekt žiadateľa Hutisko – Solanec „Kultúra a sport bez hranic“. Koordinátori projektu boli v neustálom kontakte.

V rámci projektu došlo k zlepšeniu trvalých cezhraničných vzťahov. Spolupráca takmer susediacich obcí trvá už niekoľko rokov. V rámci tohto projektu došlo k prehĺbeniu ekonomických a pracovných väzieb partnerov. V rámci projektu sa spoznalo mnoho osôb pri spoločnej práci, veľa zástupcov spolkov nadviazalo kontakty a naďalej spolupracujú.

Realizáciou projektu sa dosiahlo prehĺbenie spoločenskej spolupráce cezhraničných obcí, naviazania kontaktov a nové podnety pre prácu obcí, jednotlivcov, spolkov a združení.

Podchytil sa záujmu predovšetkým detí a mládeže tak, aby boli naďalej posilnené formy dlhodobej spolupráce, aby k sebe nachádzali cesty, prehlboval sa pocit súnaležitosti, jazykového ako i ľudského porozumenia a prostredníctvom týchto aktivít v oblasti kultúry, športu a turistiky lepšie vnímali spoločné včleňovanie do štruktúr EÚ.

Projekt využili mnohé cieľové skupiny a to na slovenskej ako aj na českej strane.

Vzhľadom na bezprostrednú blízkosť obcí, ležiacich priamo na spoločnej hranici bolo publikum podujatí tvorené obyvateľmi Slovenskej aj Českej republiky aj z iných obcí.

Cieľové skupiny: Obyvatelia partnerských obcí a regiónov sa oboznámili s partnerskou obcou, mali možnosť spoznať ich kultúru, zvyky, prácu spolkov, prácu samosprávy a porovnať tieto veci navzájom.

Členovia spolkov, zväzov a organizácií partnerských obcí boli do projektu veľmi intenzívne zapojení. Mnohé spolky: hasiči, folkórne skupiny, jednota dôchodcov, tiež školy získali nových partnerov a priateľov. V rámci projektu boli zapojeným folkórnym skupinám vyplatené honoráre, ktoré využijú na rozvoj svojej činnosti. Športovci – hasiči, futbalisti, atléti získali časomieru pre športové podujatia.

Deti, mládež, žiaci, študenti boli zapojení do projektu ako športovci a aj ako členovia folkórnej skupiny. Spoločne prekonali jazykovú bariéru, oznámili sa turistickými atraktivitami, s kultúrnymi zvykmi iných regiónov a mali možnosť prezentácie svojej práce.

Miestne a regionálne orgány - verejná správa a samospráva – společné stretnutie najskôr viedli k porovnaniu svojej práce a neskôr aj k využitiu postupov druhej strany v práci s obyvateľmi a pre dedinu.

Na implementácii tohto projektu sa podieľala RRA Kysuce.