TROCHU HISTÓRIE

Regionálna politika vznikala v EU v 70 tych rokoch v čase, keď  priemyselné aglomerácie Západnej Európy podliehali podstatným štrukturálnym zmenám z rôznych dôvodov. Tieto zmeny mali za následok zatváranie podnikov a masové prepúšťanie veľkého množstva ľudí, ktorí dovtedy boli zamestnancami s pravidelným príjmom. Tento trend postihol celé regióny vo Veľkej Británii, Nemecku, Taliansku a Francúzku a vyvolal tlak na politické rozhodnutia čeliť štrukturálnym zmenám v oblasti sekundárnej výroby.

Podobne aj vo vidieckych oblastiach sa udiali zmeny v poľnohospodárskej prvovýrobe, keď technologický pokrok a zmeny v štruktúre hospodárstiev vyvolali odliv pracovných síl z tohoto sektora a následne spôsobili vyľudnenie vidieka, čo postihlo hlavne vidiecke regióny silne závislé na poľnohospodárstve s nízkym podielom priemyslu.

Ako reakciu na tieto rozvojové trendy Európske hospodárske spoločenstvo postupne vytvorilo finančné rámce - fondy na podporu štrukturálnych zmien ( tzv. ŠTRUKTURÁLNE FONDY) v postihnutých regiónov a to hlavne podporu rozvoja malého a stredného podnikania v sekundárnej a terciárnej sfére. Nástroje vyvolali nielen tlak na rozvoj nových zručností a vedomostí ale hlavne potrebu zmeniť postoje tých občanov, ktorých sa zmeny týkali - a to obrat z pasívneho prijímania k aktívnemu pôsobeniu na trhu práce.

V konkrétnom živote to znamenalo, že jednotlivec sa stával v oveľa väčšej miere spoluzodpovedný za svoj život a život svojej rodiny, musel sa orientovať v oveľa väčšej miere vo svojom okolí a spolupodieľať sa na jeho rozvoji.

V tomto prípade bolo dôležité sústrediť pozornosť na podporu rozvoja verejných statkov (infraštruktúry) a podporu občianskeho sektora, ktorý musí začať mobilizáciu vlastných zdrojov. Občiansky sektor sa v tomto zmysle chápe ako hybná sila rozvoja zaostalých regiónov. Druhým závažným faktorom je prísun vonkajších zdrojov a investícií, ktoré musia vhodne dopĺňať občiansku participáciu, podporovať tvorbu partnerstiev a zapájať všetky oblasti života ako aj všetky doknuté sektory na regionálnej úrovni. Takému prístupu hovoríme Integrovaný rozvoj regiónov.

Program LEADER je jediným nástrojom integrovaného rozvoja vidieka v rámci vidieckej politiky EÚ. Integrovaným sa stal preto, že podporuje finančne verejno-súkromné partnerstvá v určitom definovanom vidieckom priestore a ich rozvojové programy. V partnerstvách sa nenachádzajú iba farmári, ale aj iné sociálne skupiny vidieka - podnikatelia v ľahkom priemysle, službách, cestovnom ruchu, predstavitelia občianskeho života, samosprávy, kultúry a pod. Všetci spolu tvoria partnerstvo a zostavia program rozvoja, ktorý môže byť podporený z programu LEADER. Partnerstvo následne nato rozhoduje, ktoré súkromné alebo verejné projekty sú v danom území financované. Tento nástroj umožňuje lepšie ako ostatné nástroje koordinovať sociálno-ekonomický rozvoj, podporuje súlad rozhodovania a investovania, zvyšuje administratívne, manažérske a programovacie schopnosti ľudí a pomáha budovať občiansku spoločnosť na vidieku.

O ČOM JE PROGRAM LEADER?

Je to samostatný program, ktorý sa svojimi pravidlami vymyká z pravidiel štrukturálnej politiky ako aj politiky rozvoja vidieka v rámci garančnej sekcie Európskeho poľnohospodárskeho fondu, podporuje ako jediný integrovaný rozvoj vidieka a je známy ako jedna zo 4 Európskych iniciatív v Agende 2000, a to Urban, Equal, Interreg a LEADER. Zároveň môže slúžiť ako príklad pre vytvorenie systémovej podpory pre integrovaný rozvoj celých regiónov.

Európska iniciatíva znamená, že rámcové podmienky sa administrujú mimo štrukturálnych fondov, a Európska komisia vyčleňuje z ich rozpočtu priamo čiastku ešte pre národným plánmi a Podpornými rámcami komunity. Táto čiastka v súčasnosti pre všetky 4 programy predstavuje 5,5% štrukturálnych fondov. (Predtým pre 13 iniciatív bolo vyčlenených 9%)

Program LEADER je výhradne zameraný na podporu rozvoja vidieka a je preň vyčlenená čiastka 1% rozpočtu štrukturálnych fondov, a to z fondu poľnohospodárskej usmernenia.

Fakt zmeny zdroja financovania posunul administráciu programu LEADER vo všetkých členských štátoch na Ministerstvo poľnohospodárstva.

ZÁKLADNÉ CHARAKTERISTIKY LEADER

  •  je orientovaný vždy na limitované územie - teritoriálny princíp
  • je založený na aktívnom zapojení miestnych ľudí a jeho nositeľom je miestna akčná skupiny - Local Action Group - LAG
  • jeho proces sa začína zdola nahor a preto propagačné aktivity, technická pomoc a tréningy sú podstatným nástrojom na začiatku programu
  • programy a projekty vždy tvoria a realizujú miestne akčné skupiny , ktorými sú medzisektorové partnerstvá na miestnej úrovne
  • každá takáto skupina si vypracováva vlastnú rozvojovú stratégiu a na jej základe podnikateľský plán
  • Partnerstvo následne rozhoduje, ktoré súkromné alebo verejné projekty sú v danom území financované.
  • skupiny LEADER v členských krajinách spoluvytvárajú sieť v prospech výmeny informácií, skúseností a spoločných projektov

 

ZHRNUTIE

Program LEADER je veľmi zjednodušene povedané nový netradičný prístup k rozvoju vidieckych oblasti. Novosť spočíva v tom, že mikroregión si sám vytvorí potrebné inštitucionálne zázemie pre definovanie programu rozvoja a jeho realizáciu. K tomu sa dajú cez program LEADER získať o ktorých použití sa rozhoduje v mikroregióne na základe vlastných kritérií. Jediným obmedzením je výška financií a to, že podporované aktivity musia byť v súlade s Programom rozvoja vidieka SR na roky 2007-2013, čo sa zabezpečuje už v procese prípravy rozvojového plánu pri definovaní podporovaných aktivít.

AKÉ PODMIENKY MUSÍME SPLNIŤ?

Zaradenie do programu a tým aj dostupnosť finančných zdrojov je však podmienená kladným posúdením žiadosti ( projektu) ktorý predkladá mikroregión po zverejnení výzvy. Úspešné budú tie projekty, kde žiadateľ preukáže existenciu dostatočne silného inštitucionálneho zázemia na realizáciu programu a tiež jasnú predstavu o rozvoji mikroregiónu.