Projekt
Tourism Partners Europe
(Rozvoj európskeho cezhraničného cestovného ruchu)
Iniciatíva EÚ INTERREG IIIC

Okrajové regióny mnohých členských krajín EÚ zaostávajú za priemerom EÚ v oblasti infraštruktúry a ekonomickej reštrukturalizácie, vykazujú vysokú mieru nezamestnanosti v priemysle a slabo rozvinutý sektor služieb. Všetky regióny začlenené do projektu "Tourism Partners Europe" sú okrajové regióny Európy, ktoré majú veľkú snahu budovať infraštruktúru podporujúcu cestovný ruch.

Cestovný ruch sa pokladá za jedno z najsľubnejších a dynamicky sa rozvíjajúcich odvetví priemyslu, v modernej ekonomike zohráva dôležitú úlohu pri tvorbe nových pracovných miest. Okrajové regióny začlenené do projektu sú pohraničné oblasti s potenciálom cezhraničného cestovného ruchu. Sociálno-ekonomický potenciál odvetvia cestovného ruchu by sa mohol využívať efektívnejšie s využitím prístupu k hranici; prekonaním prekážok, ktoré pramenia z umiestnenia v pohraničných oblastiach, z nedostatočnej orientácie na perspektívny trh v rámci plánov a stratégie regionálneho rozvoja .

Cieľom navrhovaného projektu je rozvoj pohraničných regiónov Európy pri vhodnejšom využití sociálno-ekonomického potenciálu cestovného ruchu pre regionálny rozvoj a kohéziu. Toto je možné dosiahnuť pomocou rozvoja cezhraničného cestovného ruchu.

Posilní sa domáci potenciál a konkurencieschopnosť regiónov, umiestnenie turistickej oblastí na trhu a zlepší sa schopnosť spolupráce medzi zúčastnenými stranami. Vytvoria sa tak možnosti a lepšie predpoklady pre efektívnu spoluprácu medzi regiónmi, napr. pomocou spoločnej ponuky na trhu s čisto európskou identitou. TourismPartners sa nachádzajú v pohraničných regiónoch nových členských štátov EÚ a na novej vonkajšej hranici s Ukrajinou.

Ciele projektu sa dosiahnu zhodnotením a zlepšením možnosti spolupráce regiónov, vypracovaním stratégie rozvoja cezhraničného cestovného ruchu, ktorý prispeje k oveľa priaznivejším možnostiam realizácie produktov európskeho cezhraničného cestovného ruchu. Určitá časť stratégie sa bude realizovať počas projektu, aby sa vytvorili európske dielne, konferencie, pracovné výmeny a rovnako sa budú organizovať cesty do terénu podľa tém "Tour Markets" (Trh cestovného ruchu), "Tour Products" (Produkty cestovného ruchu), "Tour Management" (Manažment cestovného ruchu), "Tour Tools" (Nástroje cestovného ruchu). Tourism Partners sú zodpovední za regionálny rozvoj a rozvoj cestovného ruchu vo svojej oblasti, nemecko-poľské pobrežie Baltického mora v oblasti Pomorskej zátoky, oblasť Krušných hôr na sasko-českej hranici, z nemecko-poľskej hranice v oblasti dolného Lužického Sliezska, z poľsko-slovenských Beskýd, slovensko-ukrajinských Karpát.

Realizáciou "TourismPartners Europe" sa zlepší stratégia rozvoja pohraničných regiónov, zrealizuje a rozvinie sa spoločný prístup na oboch stranách hranice, zlepší sa efektívnosť cezhraničnej spolupráce a spolupráce medzi regiónmi. Prispeje to k posilneniu konkurencieschopnosti regiónov, k vytvoreniu zdrojov príjmov v odvetví služieb, k zlepšeniu efektívnosti realizácie štrukturálnych fondov, k nárastu popularizácie spolupráce v regiónoch a medzi regiónmi.

Všetky projekty sa zrealizujú v pohraničných regiónoch Európy orientovaných predovšetkým na cestovný ruch. Jedná sa o 4 pohraničné oblasti Európy:
(1) nemecko-poľské pobrežie Baltického mora v oblasti Pomorskej zátoky spolu s regiónom Predpomoria a západného Pomorska,
(2) oblasť Krušných hôr na sasko-českej hranici a nemecko-poľskej hranici spolu s pohraničnou obslasťou Saska a dolného Lužicko-sliezska,
(3) Česko-poľské Sudety,
(4) Slovensko-poľské Beskydy a
(5) Slovensko-ukrajinské Karpaty.
Štyri z týchto oblastí sa nachádzajú v pohraničnej oblasti pristupujúcich štátov, jeden na novej vonkajšej hranici Európskej únie s Ukrajinou. Pohraničné oblasti s oboma stranami sa bude v projekte považovať za jedinečný región. Zapojení sú aj účastníci s už spolupracujúcimi alebo potenciálnymi partnermi z oboch zúčastnených strán. Všetky činnosti budú realizované v týchto regiónoch a ovplyvnia práve tieto regióny.

Rôzne geografické polohy umožnia vytvoriť rozdielne druhy stratégie spolupráce medzi horskými oblasťami a medzi horskými a pobrežnými lokalitami. To by mohla byť jedna z možností, ako prekonať silnú sezónnu závislosť podnikania v cestovnom ruchu v rôznych regiónoch Európy.

Všetci partneri sa nachádzajú a pôsobia v zúčastnených regiónoch. Operácie na Slovensko-ukrajinskej hranici budú zabezpečované pobočkou Slovenskej agentúry pre cestovný ruch v danom pohraničnom regióne.
Projekt zlepší efektívnosť spolupráce v pohraničí a medzi regiónmi vďaka vypracovaniu spoločného postupu a nástrojov regionálneho rozvoja. Takto sa prispeje k zlepšeniu kvality a udržateľnosti stratégie. Vypracované postupy a nástroje sa využijú na zlepšenie efektívnosti spolupráce.

Pri implementácii štrukturálnych fondov sa využijú odborné znalosti jednotlivých partnerov zapojených do projektu. Bude mať priamy dosah na realizáciu projektov INTERREG IIIA v jednotlivých regiónoch. Vypracované stratégie a stanoviská sa stanú súčasťou vývoja stratégií v pohraničných regiónoch a môžu sa využiť ako základné prostriedky pre INTERREG III-A.

Pohraničný styk prispeje k zlepšeniu efektívnosti a udržateľnosť i štrukturálnych investícií v regiónoch. Vďaka podpore postupov a nástrojov, budú rozhodnutia prijímané verejnou správou bezpečnejšie. Dosah a vzájomné spolupôsobenie projektov na oboje projekt prispeje k diskusii o ukazovateľoch projektov v rámci ITERREG-IIIA orientovaných na cestovný ruch. Vypracuje sa citlivý prístup k hodnoteniu dosahu štrukturálnych fondov projektu. Uplatnením vhodných stratégií sa cestovný ruch stane konkurencieschopnejším. Takto sa jeho kohéznosť a potenciál voľných pracovných miest využije oveľa efektívnejšie.

Projekt umožní inováciu v oblasti správy a podnikania v cestovnom ruchu. Vypracuje sa inovovaný systém služieb, ktorého uplatňovanie sa bude ďalej podporovať. Vytvorí sa informačný systém pre verejnú správu, jeho úlohou bude podporovať rozhodnutia v oblasti cestovného ruchu. Dostupné informácie o trhu a ekonomických údajoch pomôžu pri rozhodnutiach týkajúcich sa ekonomicky udržateľných a perspektívnych investíciách. Všetky zainteresované regióny budú profitovať z rozvoja domáceho potenciálu regiónu a spolupráce medzi európskymi regiónmi. Uplatnením spolupráce sa zvýši úspech jednotlivých oblastí v konkurenčnom prostredí.

Bližšie informácie o projekte nájdete TU