Aktuálne výzvy

Environmentálny fond zverejňuje Špecifikáciu činností podpory na rok 2023

Oblasť C: Rozvoj odpadového a obehového hospodárstva.

Termín na podanie žiadostí je do 17. apríla 2023.

Činnosť C1: Triedený zber komunálneho odpadu

Činnosť C2: Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

Činnosť C3: Zavedenie a zlepšovanie triedeného zberu v obciach, vybudovanie zberných dvorov, priestoru na prípravu na opätovné použitie a centier na opätovné použitie

Činnosť C4: Triedený zber komunálneho odpadu

Činnosť C5: Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

Činnosť C6: Zavedenie a zlepšovanie triedeného zberu v obciach, vybudovanie zberných dvorov, priestoru na prípravu na opätovné použitie a centier na opätovné použitie  

SIEA ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje:

80. Výzvu zameranú na Výstavba zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny pre verejný sektor – OPKZP-PO4-SC411-2023-80

Dátum vyhlásenia výzvy: 7.2.2023

Spoluúčasť: 5%

Maximálna výška NFP na projekt žiadateľa nesmie presiahnuť 750 000 EUR.

Možnosť priebežného predkladania ŽoNFP nie je obmedzená stanovenými termínmi uzavretia jednotlivých hodnotiacich kôl. Žiadateľ môže predložiť ŽoNFP na SO kedykoľvek počas trvania otvorenej výzvy.

Termín uzavretia hodnotiaceho kola 1: 28. 02. 2023

Termín uzavretia hodnotiaceho kola 2: 31. 03. 2023

Termín uzavretia hodnotiaceho kola n: posledný pracovný deň každého nasledujúceho mesiaca 

Nadácia Kia Slovakia vyhlasuje výzvy na predkladanie projektov:

- v grantovom programe ŠPORTOVÉ PODUJATIA V REGIÓNE 2023

-  v zamestnaneckom grantovom programe Zelené komunity 2023

- grantovom programe TECHNICKÉ KÚTIKY 2023

- v grantovom programe INŠPIRÁCIA POHYBOM 2023

Typy oprávnených aktivít:

Typ aktivity B) Investičné a neinvestičné aktivity na zlepšenie prístupu k prírodným a kultúrnym pamiatkam (napr. značenie, oddychové zóny) realizované vo forme doplnkových aktivít

- Projektová aktivita č. 1 - Budovanie infraštruktúrnych prvkov bezbariérového prístupu pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu vrátanie zvukových, grafických a podobných navádzacích systémov;

- Projektová aktivita č. 4 - Výstavba/ revitalizácia oddychových zón popri prírodných a kultúrnych pamiatkach;

- Projektová aktivita č. 5 - Realizácia sprievodnej infraštruktúry a vybavenia/mobiliárov v riešenej lokalite (stojany pre bicykle, informačné tabule, odpočívadlá, prístrešky, atď.).