Aktuálne výzvy

Výzva č. 1/2022

Vyhlásenie výzvy ŽSK - žiadosť o regionálne dotácie z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja na rok 2022 

Výzva č. 2/2022

Vyhlásenie výzvy ŽSK z dotačného programu Participatívne dotácie z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja na rok 2022 

Výzvy v hodnote 325-tisíc eur

Obce, živnostníci, ale i občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie, či iné právnické osoby zo Žilinského kraja môžu začať predkladať svoje projekty

Sumu od 1100 do 3000 eur môžu získať projekty na podporu kultúrnych a náboženských aktivít, športových a voľnočasových aktivít a podujatí na území Žilinského kraja, ako aj na vytváranie podmienok, ktoré prispejú k ich rozvoju.

Na výzvu je možné podať iba jednu žiadosť, žiadateľ je zároveň povinný spolufinancovať podporovanú činnosť najmenej vo výške 20 % z výšky poskytnutej dotácie.

Za oprávnené výdavky podporovanej činnosti sa považujú bežné a kapitálové výdavky žiadateľa vzniknuté aj spätne, a to v období od 1. januára 2022 najneskôr do 30. novembra 2022. Uzávierka žiadostí je 31. marca 2022.

O pridelení dotácií rozhodnú komisie zložené z poslancov.

 

Výzva č. 3/2022

Dotácia predsedníčky ŽSK o poskytnutie dotácie z dotačného programu Dotácie predsedu ŽSK z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja na rok 2022.

Dotácia predsedníčky ŽSK v hodnote 50-tisíc eur

Podujatia regionálneho, nadregionálneho alebo mimoriadneho charakteru, prípadne aktivity na zlepšovanie podmienok seniorov či rozvoj medzigeneračnej spolupráce môžu byť podporené z Dotácií predsedníčky ŽSK.

Žiadosti je možné predkladať priebežne do 31. mája.

O dotáciu sa môžu uchádzať obce na území kraja, právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia so sídlom v Žilinskom kraji.

Výška poskytnutej dotácie sa pohybuje od 1000 do 6000 eur.

Viac o dotáciách, grantoch a formulároch sa dočítate nižšie.

https://www.zilinskazupa.sk/granty/granty/

Prihláste svoj strom do ankety Strom roka 2021.

Anketa Strom roka už 19 rokov hľadá po celom Slovensku stromy s pozoruhodnými príbehmi, ktoré vyzdvihujú význam starých, vzácnych či ohrozených stromov a vzbudzujú záujem ľudí o životné prostredie. Tento rok môžete svojho obľúbenca do súťaže nominovať do 30 apríla.

Viac  https://www.zmos.sk/prihlaste-svoj-strom-do-ankety-strom-roka-2021-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) vyhlasuje novú výzvu na predkladanie žiadostí o štátnu dotáciu na podporu rozvoja regiónov. Výzva je určená pre mimovládne organizácie, ktoré môžu získať dotáciu od 10- do 50-tisíc eur. 

Do výzvy sa môžu zapojiť občianske združenia, neziskové organizácie či regionálne rozvojové agentúry, ktoré pôsobia v oblasti regionálneho rozvoja. Žiadatelia môžu predkladať projekty, ktoré sú zamerané na:

  • rozvoj vnútorného potenciálu územia (napr. výsadba pôvodných odrôd ovocných stromov v sade spravovanom miestnou komunitou),
  • podporu predchádzania sociálneho vylúčenia (napr. vzdelávanie nezamestnaných mladých, zlepšenie hygienickej úrovne detí z marginalizovaných rómskych komunít),
  • rozvoj sociálnej infraštruktúry regiónu (napr. zdieľané bývanie, projekty inklúzie medzi seniormi, handicapovanými a väčšinovou spoločnosťou),
  • rozvoj turistickej infraštruktúry (napr. budovanie altánkov, lavičiek, náučných tabúľ),
  • starostlivosť o kultúrne dedičstvo  (napr. oprava a rekonštrukcia pamiatok),
  • na ochranu životného prostredia (napr. protipovodňové zádrže, revitalizácia zelene),
  • komunitné aktivity.

„Vzhľadom na pretrvávajúcu pandemickú situáciu je možné tiež predkladať projekty, ktoré pomôžu zmierniť dopady COVID-19 na život ľudí v regiónoch,“ upozornila ministerka Remišová.

Minimálna výška dotácie je 10 000 eur, maximálna 50 000 eur. Maximálny podiel dotácie na oprávnených výdavkoch je 90 %. Žiadosti možno predkladať na predpísaných tlačivách do 15. apríla 2021 vrátane.

Kompletnú výzvu  a dokumenty nájdete na: www.mirri.gov.sk/sekcie/dotacie.

Grantový program Tu sa nám páči tu chceme žiť podporuje ľudí a komunity, ktorí pomáhajú pri vzniku zmysluplných a funkčných verejných priestranstiev, kde bývajú a pracujú. Tých, ktorí nechcú ostať nespokojní s prostredím, v ktorom žijú a rozhodnú sa dané nedostatky riešiť a zmeniť. Môže ísť napríklad o starý drevený most, po ktorom sa nedá už prejsť alebo historický minerálny prameň, z ktorého sa nedá napiť, nefunkčné lavičky v parku či iné nevábivé priestranstvá. 


V roku 2020 je na podporu projektov vyčlenených 13 000 eur. Maximálna výška podpory na jeden projekt je 1 200 eur. Grantový program Tu sa nám páči tu chceme žiť podporí inovatívne projekty verejnoprospešného charakteru, ktoré vychádzajú z potrieb miestnej komunity, smerujú k zvyšovaniu kvality života obyvateľov a budú realizované formou dobrovoľníckej práce.

Projekt možno prihlásiť do 13. júla 2020 do 24.00 hod. Realizácia projektu musí byť naplánovaná v období od 1. augusta do 31. decembra 2020.