Aktuálne výzvy

- podprogram 1.6

Vážení žiadatelia,

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlasuje v rámci dotačného programu Obnovme si svoj dom Výzvu na predkladanie žiadostí na rok 2018 pre podprogram 1.6 - Modernizácia a komplexná rekonštrukcia národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy.

http://www.culture.gov.sk/…/obnovme-si-svoj-dom-2018-podpro…

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Hľadajú projekty a aktivity zo sociálnej oblasti, z oblasti zdravia, životného prostredia, ekológie, kultúry či športu.

https://www.dm-spolocne.sk/sk/iniciativa-dm-spolocne/o-iniciative-dm-spolocne/