Aktuálne výzvy

Environmentálny fond vyhlasuje VÝZVU č. B-1/2023Oblasť: Ochrana a využívanie vôd (B).

Oprávnené aktivity:

- budovanie verejných vodovodov,

- budovanie verejných kanalizácii,

- budovanie verejnej kanalizácie a vodovodu v jednej ryhe,

- budovanie vodozádržných opatrení v krajine a v sídlach.

1./ Environmentálny fond vyhlasuje Špecifikáciu činností podpory formou dotácie na rok 2023. Oblasť: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov (L)

Oprávnené aktivity:

- zateplenie obvodových stien a plášťa budovy,

- zateplenie/výmena strechy,

- výmena okien, dverí a sklenených stien,

- zateplenie najnižšieho a najvyššieho podlažia.

špecifický cieľ 2. Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženie všetkých foriem znečistenia.

 Projekty pre investície do BIODIVERZITY v partnerstve s poľských partnerom s obdobným investičným zámerom.

AKTIVITY SÚVISIACE S OCHRANOU PRÍRODY A ZACHOVANÍM BIODIVERZITY, vrátane aktivít na území Natura 2000

priorita 1. K prírode ohľaduplné a bezpečné pohraničie,

špecifický cieľ 1. Podpora adaptácie na zmenu klímy a prevencie rizika katastrof a odolnosti s prihliadnutím na ekosystémové prístupy.

 Projekty pre investície do zlepšenia KLIMY  v partnerstve s poľských partnerom s obdobným investičným zámerom.

 

AKTIVITY SÚVISIACE S ADAPTÁCIOU NA ZMENU KLÍMY A PREVENCIOU RIZIKA KATASTROV