Hlavná stránka
O RRAK
Región
Aktuálne výzvy
Naše aktivity
Naše služby
Šance - Valy
AQUA FILM
Kysuce.net
Vybrané dokumenty
Publikácie
Povinné zverejňovanie
Linky
Kontakt
Ochrana os. údajov
QR Kód - RRA Kysuce

 
 RRA Kysuce je v roku 2015 zaradená do IS RRA a svoje činnosti realizuje s podporou MDVRR SR.


Šance - Valy
Šance - Valy | Tlačiť |
 
 
TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU, Z PROSTRIEDKOV
FONDU MIKROPROJEKTOV SPRAVOVANÉHO TRENČIANSKYM SAMOSPRÁVNYM KRAJOMV uplynulom roku v rámci projektu s názvom Šance - Valy, spoločné historické dedičstvo plné tajomstiev  sa uskutočnilo niekoľko aktivít. Kysuce. Nositeľom tohto projektu bolo Združenie obcí, Mikroregión Kysucký triangel, ktorého členovia sú obce Svrčinovec, Čierne a Skalité. Samotný projekt bol podporený zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 - 2013 a to z fondu mikroprojektov. Partnerom v tomto projekte bolo Těšínske múzeum v Českom Těšíně.
Dňa 25. januára tohto roku sa v Čadci uskutočnila záverečná konferencia, na ktorej boli prezentované výsledky hlavných aktivít projektu.
Prvá aktivita bola zameraná na očistenie jednej časti obranného systému zo 17 - 18 storočia, ktorý sa rozprestiera v dĺžke asi 1,5 kilometra nad obcou Čierne a ktorý bol vybudovaný pôvodne ako ochrana Sliezska proti predpokladaným nájazdom Turkov po prehranej bitke pri Moháči 29. augusta 1526 a ich následnej expanzii na sever. Neskôr toto opevnenie zohralo svoju úlohu počas 30 ročnej vojny a protihabsburgských povstaniach, ktoré sa na tomto území odohrávali v 18 storočí. 
V rámci projektu boli získané prostriedky, ktoré umožnili vyčistiť od náletových drevín pozostatky reduty (obrannej veže) a následne tam mohol byť vykonaný pracovníkmi Archeologického ústavu SAV v Nitre a odbornými pracovníkmi Kysuckého múzea v Čadci zisťovací archeologický výskum zameraný na výškopisné a polohopisné zameranie tejto lokality, ako aj uskutočnenie sondážneho výskumu. Všetky nálezy, ktoré boli pri tomto výskume nájdene sú uložené v Kysuckom múzeu v Čadci a po ich odbornom spracovaní budú využité pre expozičnú a inú činnosť.
Druhou aktivitou, umožnenou vďaka zdrojom tohto mikroprojektu bol študijný pobyt historikov najmä v Kriegsarchíve vo Viedni s cieľom nájsť zatiaľ neznáme dokumenty alebo mapové podklady ktoré by bližšie osvetlili zatiaľ neznáme detaily fungovania tohto, nielen v našom regióne ojedinelého obranného systému, ktorý mal v časoch svojho najväčšieho rozmachu celkovo 17 jednotlivých objektov, ktoré sa dnes nachádzajú na území troch štátov a to Čiech, Slovenska a Poľska. Tohto historického výskumu sa zúčastnili traja historici, pracovníci Těšínskeho múzea v Českom Těšíne, Kysuckého múzea v Čadci ako aj Štátneho archívu v Bytči, pobočke Čadca.
Na záver by som chcela podotknúť, že objekty patriace do tohto pevnostného systému ktoré sa nachádzajú v Čadci - Milošovej, Svrčinovci a Čiernom, sú o to vzácnejšie, že sú jediným svedkom starších čias v tomto, na pamiatky tak chudobnom regióne a preto by sme mali venovať ich ochrane, ale aj poznaniu viac našej pozornosti. 
Tiež pri tejto príležitosti chcem poďakovať všetkým ktorí svojou prácou a pomocou prispeli k posunutiu vedomostí o histórii tohto regiónu trochu ďalej, najmä však kolegom, starostom obcí Svrčinovec a Čierne, ako aj obyvateľom obce Čierne, ktorí svojou prácou napomohli pri prácach na redute. Taktiež patrí vďaka Regionálnej rozvojovej agentúre v Čadci, ktorá svojou odbornou činnosťou zaisťuje celý tento mikroprojekt.PaedDr. Andrea Šimurdová
starostka obce Skalité
predsedníčka Mikroregiónu Kysucký triangel

 
Putovné výstavy Šance - Valy | Tlačiť |

Projekt Šance – Valy, spoločné dedičstvo má ďalšie pokračovanie.

 V rámci prvej etapy projektu boli vyhotovené výstavnícke panely s informáciami o Šanciach, jeho histórií, polohopise, s geografickým zameraním, náznakovou rekonštrukciou apod. V súčasnej dobe sú tieto panely žiadané pre samostatné  výstavy alebo ako doprovodné podujatie k historickým seminárom a konferenciám. 

 Technická univerzita vo Zvolene , Fakulta Ekológie a environmentalistiky, Katedra Plánovania a tvorby krajiny, Slovenská lesnícka a drevárska knižnica, RRA Kysuce a Slovenská agentúra životného prostredia zorganizovali Vernisáž a výstavu s názvom:

Špecifické formy historických krajinných štruktúr, Šance a Valy Kysúc a ich medzinárodný kontext“.

Vernisáž za účasti mnohých významných krajinných ekológov a historikov sa konala 4. Mája 2010 v minigalérii Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnici vo Zvolene.  

 Ďalšie spoločné podujatie bolo 15. Júla 2010 v kultúrnom dome v Ludrovej v rámci Projektu náznakovej rekonštrukcie hradiska Pancová, podporeného z Programu obnovy dediny v obci. Regionálna rozvojová agentúra Kysuce bola pozvaná na seminár Starostlivosť o historické krajinné štruktúry spojený s otvorením putovnej výstavy „Šance a valy Kysúc“.

 
Pozvánka na výstavu | Tlačiť |
Sample Image
 
Ponuka prezentačných panelov Šance - Valy | Tlačiť |

Prezentačné panely o historickom fortifikačnom systéme Šance – Valy na hraniciach 3 štátov sú vyrobené na profesionálnej úrovni a veľmi kvalitne spracované. Na príprave ich obsahovej stránky sa podieľali odborníci z radov archeológov a historikov. Graficky boli spracované profesionálnym štúdiom. Jedná sa o 8 závesných panelov vyrobených na elastickom podklade. Sú vhodné do reprezentačných priestorov firiem a spoločností. V prípade záujmu si tieto panely môžu firmy alebo jednotlivci objednať v Regionálnej rozvojovej agentúre Kysuce, na telefónnom čísle 4335603.

 
Projekt Šance – Valy pokračuje. | Tlačiť |

Aj keď iba malým krôčikom, ale o to významnejším, sa pohol projekt Šance – Valy, common heritage dopredu. Regionálne rozvojová agentúra Kysuce vypracovala žiadosť na podporu vzdelávania žiakov základných škôl a taktiež ich učiteľov. Medzinárodný Višegradský Fond sa rozhodol opäť finančne podporiť aktivity súvisiace s pevnostným systémom Šance – Valy, ktorý sa rozprestiera na hraniciach troch štátov. Tento krát agentúra pripraví učebné pomôcky (panely s mapami, kresbami, trojrozmernou vyzualizáciou a textami o pevnostnom systéme). Pre učiteľov bude pripravený vzdelávací seminár, na ktorom vystúpia archeológovia a historici zaoberajúci sa dlhodobo historickým obdobím vzniku a trvaniu Šancov- Valov. Do projektu sa zapojilo 8 poľských 2 české a 12 slovenských základných škôl.

Takto chce agentúra prispieť k poznaniu a zachovaniu tohto významného kusa historického dedičstva na Kysuciach.

 
Prednáška pani Małgorzaty Kiereś | Tlačiť |

Dovoľujeme si Vám predstviť veľmi zaujímavú prednášku p. Małgorzaty Kiereś k témy Šance - Valy.

Szańce jabłonkowskie

- w Mostach Jabłonkowskich,

a szańce na terenie beskidzkiej trójwsi

 

 
Šance - Valy, common heritage - záverečná konferencia | Tlačiť |

Naša agentúra úspešne zavŕšila najdôležitejšiu aktivitu projektu Šance – Valy, common heritage (spoločné dedičstvo). 28.6.2008 sa v obci Čierne konala záverečná konferencia tohoto projektu za účasti mnohých významných osobností.

Na konferencii zazneli prednášky o histórii tohto územia (Mgr. Andrea Paráčová, Kysucké múzeum Čadca, Mgr. Martin Krůl, Múzeum Těšínska, PhDr. Peter Bednár CSc., Archeologický ústav SAV, Nitra,). S veľkým záujmom sa stretlo vynikajúce vystúpenie Malgorzaty Kiereś, riaditeľky múzea vo Wisle o folklórnych zvykoch spojených s týmto obranným systémom a zachovaných v povedomí ľudu, ale aj prednáška o prvom osídlení Kysúc pána Ondreja Šeda, PhD. z Archeologického ústavu ČAV Brno, bývalého pracovníka Kysuckého múzea. Na programe bol tiež príspevok o možnostiach turistického využitia fortifikačného systému (Mgr. Vladimír Pekár) a ďalšie možnosti pokračovanie rozbehnutého projektu podaním žiadosti o FP na OP cezhraničná spolupráca Sr – Čr hranica na projekt za viac ako 12 miliónov Sk, o ktorom informoval náš pán riaditeľ Peter Bronček. Obdorné Prednášky sú zachytené v zborníku, ktorý vydala agentúra v rámci aktivít projektu. Na záver konferencie bola slávnostná vernisáž putovnej výstavy k tejto tematike. V najbližších dňoch bude zverejnené CD so všetkými výstupmi projektu.

Čestným hosťom konferencie bol Marian Ormaniec, Maršalko Sliezskeho vojvodstva.

Partnermi v tomto projekte sú RRA Kysuce, Kysucké múzeum v Čadci, Archeologický ústav SAV v Nitre, Múzeum Tešínska v Českom Tešíne, týždenník Kysuce, obec Čierne, obec Svrčinovec, obec Skalité, obec Mosty u Jablunkova, Obec Hrčava, obec Bukovec, obec Istebna, mesto Čadca a Agentúra regionálneho rozvoja v Bielsko-Bialej. Projekt je finančne podporený z Medzinárodného Višegradskeho fondu.

Ukážka z putovnej výstavy:

Sample Image

 
Šance - Valy, pozvánka na záverečnú konferenciu | Tlačiť |

Dovoľujeme si Vás pozvať na záverečnú konferenciu k projektu “Šance - Valy, commno heritage” .

Systém Šance - Valy, známy pod názvom Jablunkovské šance, je tvorený obrannými objektmi, redutami, prepojenými valmi s priekopami, ktoré v 17. a 18. storočí chránili Tešínske panstvo pred nájazdmi Tatárov a nebezpečenstvom z Uhorska. Celý systém prechádza hraničným územím Českej, Poľskej a Slovenskej republiky.

Regionálna rozvojová agentúra Kysuce iniciovala a koordinuje aktivity projektu “Šance - Valy, common heritage”, ktorých cieľom je zvýšiť povedomie verejnosti o tomto historicky významnom fortifikačnom systéme. Projekt je podporený z Medzinárodného Višegradského fondu. V rámci projektu sú organizované pravidelné stretnutia projektových expertov, historikov a zástupcov obcí zo všetkých troch krajín. Jedným z výstupov projektu je aj záverečná konferencia na ktorú si Vás dovoľujeme touto cestou pozvať.

Následne k tomuto projektu bola podaná žiadosť v v rámci OP cezhraničná spolupráca Slovenská republika – Česká republika ktorého cieľom je využitie tohoto fortifikačného systému ako špeciálneho produktu cestovného ruchu na spoločnej Česko – Slovenskej hranici.

Záverečná konferencia sa uskutoční dňa: 18. 06. 2008 o 10.00 hod.

v spoločenskej sále reštaurácie Magistrál, v obci Čierne pri Čadci.

Celý článok...
 
Šance - Valy common heritage | Tlačiť |

Ako sa dozvedáme zo starých máp, Šance - Valy tvorili celý systém obranných objektov spojených valmi s priekopami, ktoré slúžili vtedajším pánom z Tešínska ako ochrana pred nebezpečenstvom z vtedajšieho Uhorska. V súčasnosti je zachovaný práve v Čiernom - lokalite Valy - pozostatok toho systému v dĺžke asi 2,5 km, na trase ktorého sú tri reduty. Celý systém valov dopĺňali ešte ďalšie "šance" - jedny sa nachádzali v Čadci nad sútokom Kysuce a Čierňanky, ďalšie tzv. Staré šance boli vo Svrčinovci, najväčšie a najlepšie zachované sa nachádzajú v Mostoch u Jablunkova, ďalej spomínané Malé šance v Čiernom, ďalšie v Čechách na Studeničnom, Bařinách, Bukovci a Hrčave a šance v Poľskej Jaworzynke, Istebnej...
Pre záchranu tohto fortifikačného systému vypracovala Regionálne rozvojová agentúra Kysuce so sídlom v Čadci projekt, na základe ktorého požiadala o finančné prostriedky z Višegradského fondu. V rámci projektu budú zorganizované stretnutia expertov, vydaný zborník, vypracovaná mapa, vydané DVD, zorganizovaná putovná výstava, tak aby bol vytvorený produkt cestovného ruchu.

Projekt bol 11.1. 2008 schválený. Bohaté aktivity projektu sú naplánované na 6 mesiacov. Práve sa rozbiehajú prvé aktivity. 29. 1. 2008 v Čadci bude prvé pracovné stretnutie partnerov projektu.

 Partnermi v projekte sú Kysucké múzeum v Čadci, Archeologický ústav SAV v Nitre, Múzeum Tešínska v Českom Tešíne, týždenník Kysuce, obec Čierne, obec Svrčinovec, obec Skalité, obec Mosty u Jablunkova, Obec Hrčava, obec Bukovec, obec Istebna, mesto Čadca a Agentúra regionálneho rozvoja v Bielsko-Bialej.

 
Šance - Valy spoločné dedičstvo | Tlačiť |
V obci Čierne RRA Kysuce zorganizovala 20. 9. 2007 prvé stretnutie pracovného tímu, ktorý sa pripravuje projekt na inventarizáciu a využitie poznatkov o historickom  fortifikačnom systéme.Sample Image
Zúčastnili sa starostovia zo slovenských obcí PaedDr. Andrea Šimurdová zo Skalitého, Juraj Strýček zo Svrčinovca, Ing. Pavol Gomola z Čierneho, zástupcovia z odborných inštitúcií PhDr. Peter Bednár, CSc. z Archeologického ústavu SAV Nitra, Mgr. Andrea Paráčová z Kysuckého múzea, Petr Kolčárek z Rady rozvoja v Třinci, Mgr. Valdimír Pekár  z RR KST Čadca, Ladislav Paštrnák z týždenníka Kysuce a zástupcovia RRA Kysuce.
Zástupcovia obcí a inštitúcií deklarovali záujem zúčastniť sa navrhovaného projektu a stanovili si prioritné pracovné ciele na nasledujúce obdobie.
 
 
 
Webmaster CB soft. s.r.o., Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd.Mambo is  Software released under the GNU/GPL License.