Urýchlenie čerpania fondov v aktuálnom programovacom období, koordinácia realokácie medzi jednotlivými operačnými programami a príprava nového programového obdobia boli kľúčovými témami prvého zasadnutia Riadiaceho výboru pre koordináciu fondov EÚ, ktorý zasadal pod vedením štátneho tajomníka ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Františka Palka dňa 11. 5. 2012 na pôde ministerstva dopravy.

V zmysle Programového vyhlásenia vlády je všeobecným cieľom zlepšenie podmienok pre efektívne čerpanie prostriedkov z európskych fondov ako dôležitého nástroja hospodárskeho a regionálneho rozvoja a rozvoja infraštruktúr. V zmysle tohto dokumentu bude vláda usilovať o zapojenie všetkých subjektov, ktoré čerpajú štrukturálne a kohézne fondy, do diskusie k tvorbe politík týkajúcich sa tejto oblasti.

Riadiaci výbor je koordinačný, poradný a iniciatívny orgán ministra dopravy Jána Počiatka pre problematiku týkajúcu sa využívania pomoci a podpory poskytovanej z fondov Európskej únie v rámci Národného strategického referenčného rámca v programovom období 2007 – 2013 a prípravy hlavných legislatívnych, strategických, koncepčných a programových dokumentov pre politiku súdržnosti EÚ pre roky 2014 - 2020 na úrovni Slovenskej republiky. Riadiaci výbor proaktívne zabezpečuje dohľad nad urýchlením čerpania, programovaním, implementáciou, monitorovaním a hodnotením pomoci a podpory poskytovanej z fondov Európskej únie. 

Predsedom riadiaceho výboru je štátny tajomník ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR František Palko. Podpredsedníčkou riadiaceho výboru pre vedomostnú spoločnosť a infraštruktúru je generálna riaditeľka sekcie Operačného programu doprava, ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Denisa Žiláková. Tajomníkom riadiaceho výboru je generálny riaditeľ centrálneho koordinačného výboru, ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Juraj Gmiterko. 

Členovia riadiaceho výboru sú vedúci úradu vlády Slovenskej republiky a štátni tajomníci jednotlivých ministerstiev, pričom prizývanými členmi sú Riadiace orgány jednotlivých operačných programov. Riadiaci výbor bude zasadať pravidelne dvakrát do mesiaca, pričom na jeho zasadnutia budú pozývaní zástupcovia Európskej Komisie.

Zdroj: www.mindop.sk