Programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027 Inštitucionálna spolupráca

Priorita 4. Spolupráca medzi inštitúciami a obyvateľmi pohraničia, špecifický cieľ 1. Posilňovanie inštitucionálnej kapacity orgánov verejnej moci, najmä tých, ktoré sú oprávnené riadiť osobitné územie, ako aj zainteresovaných strán.

Podanie projektu do od 05.06.2023 do 29.09.2023 do 23:59

Spolufinancovanie :

Maximálna miera spolufinancovania z EFRR sa rovná 80 % oprávnených výdavkov.

Slovenskí prijímatelia dodatočne získavajú národné spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky vo výške:

  • 12 % štátny rozpočet,
  • 8 % spolufinancovanie.

Oprávnené aktivity:

  • budovanie inštitucionálnych kapacít verejných inštitúcií, napr.:

− školenia zvyšujúce odborné kvalifikácie zamestnancov,

− školenia zvyšujúce mäkké kompetencie zamestnancov, o. i. v rozsahu komunikácie s osobami využívajúcimi služby inštitúcií, prístupnosti dokumentov a služieb pre osoby so špeciálnymi potrebami (napr. osoby s postihnutím, seniorov), prispôsobovania služieb potrebám miestnych obyvateľov a migrantov,

  • posilňovanie spolupráce a kapacít inštitúcií ponúkajúcich služby v pohraničí v oblasti, napr.:

− služieb prospešných verejnosti, vrátane verejnej dopravy,

− riešenia spoločných problémov a realizácie cezhraničných iniciatív v prospech rozvoja pohraničia,

− výmeny skúseností a dobrých praktík, vypracovania kódexov dobrých praktík,

− stimulovania a rozvíjania cezhraničných hospodárskych prepojení (napr. aktivity zamerané na informovanie o podmienkach a zásadách podnikania),

− služieb adresovaných seniorom, zdravotne postihnutým, osobám ohrozeným sociálnym vylúčením,

  • cezhraničné analýzy, stratégie a akčné plány týkajúce sa, napr.:

− vyskytujúcich sa spoločných problémov a bariér (vrátane právnych a administratívnych) v spolupráci verejných inštitúcií, organizácií a obyvateľov pohraničia, cezhraničnej verejnej dopravy, potrieb a zdrojov v oblasti sociálnych služieb, odpadového hospodárstva atď.,

− cezhraničných iniciatív, myšlienok, koncepcií, plánov slúžiacich uspokojovaniu potrieb a rozvoju pohraničia (napr. stratégie s dosahom širším než len miestny), a to najmä rozvíjanie iniciatívy podporujúce využívanie verejnej cestnej a železničnej dopravy, analýzy a štúdie venované tejto problematike,

− zlepšenia fungovania inštitúcií, využívaných systémov a postupov.

Oprávnený rozpočet: od 200 tis. EUR. do 400 tis. EUR.

Oprávnený harmonogram:  Maximálne obdobie realizácie projektu je 18 mesiacov.