Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027 Cestovný ruch

 Priorita 3. Tvorivé a turisticky atraktívne pohraničie.

Špecifický cieľ 1. Posilnenie úlohy kultúry a udržateľného cestovného ruchu v oblasti hospodárskeho rozvoja, sociálneho začlenenia a sociálnej inovácie.

Podanie projektu do 05.06.2023 do 29.09.2023 do 23:59

Spolufinancovanie :

Maximálna miera spolufinancovania z EFRR sa rovná 80 % oprávnených výdavkov.

Slovenskí prijímatelia dodatočne získavajú národné spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky vo výške:

 • 12 % štátny rozpočet,
 • 8 % spolufinancovanie.

Oprávnené aktivity:

 1. Podpora rozvoja cezhraničných konkurencieschopných / inovatívnych / integrovaných produktov / služieb / ponúk cestovného ruchu pre zvýšenie úlohy kultúry a cestovného ruchu v hospodárskom rozvoji a sociálnom začlenení, napr.:
 • výstavba, rozšírenie, modernizácia a dodatočné vybavenie infraštruktúry cestovného ruchu, kultúry a rekreácie nachádzajúcej sa popri cezhraničných turistických chodníkoch (napr. turistických peších chodníkov, cyklistických chodníkov),
 • rozvoj cezhraničných tematických chodníkov (v teréne, digitálnych) sprevádzajúcich pamiatkami hmotnej a nehmotnej kultúry,
 • príprava, rozvoj a propagácia spoločných / zintegrovaných ponúk kultúrneho a zážitkového cestovného ruchu, najmä prírodného turizmu,
 • propagácia ekologických inovácií a podnikateľských modelov v rámci udržateľného cestovného ruchu,
 • spolupráca v oblasti udržateľného využitia prírodných hodnôt pohraničia,
 • aktivity v prospech predĺženia turistickej sezóny (napr. Podpora ponuky cestovného ruchu),
 • vytváranie a rozvoj kreatívnych priestorov a dielní zameraných napr. na uchovávanie, popularizáciu, prezentáciu ako aj transformáciu lokálnych zvykov a tradičných remesiel,
 • sieťovanie a doplňovanie výstupov projektov Interreg Poľsko – Slovensko z predchádzajúcich programových období, vrátane zosúladenia systému turistických chodníkov a trás, najmä cyklochodníkov doplňujúcich súčasnú sieť cyklotrás a zjednodušujúcich dostupnosť objektov kultúrneho dedičstva.
 1. Zachovanie, sprístupnenie a propagácia hmotného a nehmotného kultúrneho a prírodného dedičstva s cezhraničným významom, napr.:
 • revitalizácia (vrátane konzervačných a reštauračných prác) kultúrnych pamiatok a areálov kultúrnych pamiatok, ktoré tvoria a posilňujú spoločnú identitu,
 • revitalizácia a tvorba verejného priestranstva založené na miestnom kultúrnom a prírodnom dedičstve za účelom aktivizácie miestneho obyvateľstva (napr. modernizácia výstavných miestností, nákup vybavenia a náradia súvisiacich s tradičnými remeslami),
 • revitalizácia a ochrana historických záhrad a parkov,
 • digitalizácia a digitálne sprístupňovanie kultúrnych a prírodných zdrojov (napr. skenovanie umeleckých diel, multimediálne výstavy),
 • digitálne zaznamenávanie miznúcich povolaní, jazykov, tradícií,
 • workshopy, semináre, kurzy týkajúce sa umenia a kultúry, vrátane udržiavania miestnych tradícií – napr. tanca, povolaní, jazykov, maliarstva, remeselníctva a ľudovej a umeleckej tvorby,
 • spolupráca v prospech spoločného dedičstva,
 • tvorivé využívanie kultúry – využívanie tradičných motívov v nových aspektoch, novátorské aranžovanie verejného priestranstva (napr. využívanie miestnych prvkov nehmotnej kultúry pri aranžovaní prístreškov na zastávkach a odpočívadlách),
 • výskum a popularizácia miestnych tradícií, zvykov, obradov, slávností, legiend, životného štýlu, remesiel, ručnej výroby a miestnych jedál a vytváranie a propagácia tematických produktov cestovného ruchu,
 • podpora individuálnych ľudových remeselníkov, tvorcov a umelcov napr. pomocou komôr a remeselníckych družstiev a združení, vrátane účasti na veľtrhoch, školení týkajúcich sa o. i. efektívnej propagácie a predaja vlastných remeselníckych výrobkov na internete, tvorby plánov rozvoja svojej firmy/činnosti.
 1. Tvorba systémov informácie a propagácie cestovného ruchu popularizujúcich PO ako atraktívnu destináciu cestovného ruchu, napr.:
  • zintegrovaná on-line propagácia prírodných a kultúrnych hodnôt,
  • zintegrovaná propagácia regionálnych a lokálnych značiek, produktov a služieb.
 1. Budovanie ľudského kapitálu a zvyšovanie úrovne poznatkov najmä v oblasti šírenia riešení v oblasti udržateľného cestovného ruchu a požiadaviek Európskej zelenej dohody (vrátane Nového európskeho Bauhausu) a digitálnych kompetencií, napr.:
 • školenia a študijné návštevy zvyšujúce kvalifikácie zamestnávateľov a zamestnancov v sektore cestovného ruchu, kultúry a kreatívnom odvetví,
 • školenia umožňujúce zmenu kvalifikácií zamestnancov iných sektorov na kvalifikácie potrebné v sektore cestovného ruchu.

Oprávnený rozpočet: od 200 000 EUR do 4 000 000 EUR.

Oprávnený harmonogram:

Maximálne obdobie realizácie projektu je 24 mesiacov.