Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027 Elektromobilita

 Priorita 2. Prepojenejšie pohraničie

Špecifický cieľ:  1.Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility.

Podanie projektu do: od 05.06.2023 do 29.09.2023

Spolufinancovanie :

Maximálna miera spolufinancovania z EFRR sa rovná 80 % oprávnených výdavkov.

Slovenskí prijímatelia dodatočne získavajú národné spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky vo výške:

  • 12 % štátny rozpočet,
  • 8 % spolufinancovanie.

 Aké projekty môžu získať príspevok

Aktivita 2. Zlepšenie prístupu k atraktivitám cestovného ruchu s cezhraničným významom pomocou verejnej dopravy a/alebo iných dopravných prostriedkov šetrných voči životnému prostrediu mimo miest.

  • rozvoj elektromobility – zabezpečenie dopravy (hromadnej, bicyklovej, atď.) s využitím vozidiel s elektrickým pohonom,
  • zaistenie nabíjacích staníc elektromobilov na existujúcich parkoviskách,
  • vybavenie existujúcich parkovísk digitálnymi dopravnými zariadeniami, napr. tabuľami s dynamickým obsahom s informáciou o počtoch voľných miest,
  • označenie parkovísk typu „P&R“ s uvedením toho, aké dopravné prostriedky sú dostupné a na akých trasách je možné ich využiť.

 Oprávnené aktivity:

Typy aktivít budú zamerané na zelené, pre životné prostredie prospešné, riešenia umožňujúce dostať sa k atraktivitám cestovného ruchu. Tieto riešenia umožnia znížiť počet osobných vozidiel parkovaných na miestach, ktoré na to nie sú určené (napr. v obytnej zóne, pri vjazdoch na pozemky, na okraji lesa). Program bude podporovať projekty zamerané na napr. elektromobilitu.

Budú to dopravné prostriedky nezaťažujúce životné prostredie, ktorými bude možné cestovať priamo k atraktivitám cestovného ruchu z existujúcich záchytných parkovísk, napr. elektrická hromadná doprava, bicykle a pod. Existujúce parkoviská budú môcť byť prispôsobené na nabíjanie elektrických vozidiel a vybavené digitálnymi zariadeniami na riadenie cestnej premávky, napr. tabuľami zobrazujúcimi aktuálny počet voľných miest. Uvedené aktivity prispejú k zníženiu emisie CO2 (uhlíka)a týmto k ochrane klímy a životného prostredia.

Oprávnený rozpočet: od 200 tis. EUR. do 900 tis. EUR.

Oprávnený harmonogram:  Maximálne obdobie realizácie projektu je 18 mesiacov.