Nadácia EPH vyhlasuje zamestnanecký grantový program s názvom „V mojom okolí“.

Cieľom programu je umožniť aktívnym zamestnancom vybraných spoločností skupiny EPH, sprostredkovať pomoc a podporu na projekty a aktivity vo svojom okolí, vo svojej komunite, a ktorí vlastným pričinením, v spolupráci s neziskovou organizáciou, prispejú k realizácii niečoho prospešného, užitočného a správneho.

Kto sa môže uchádzať o podporu – Predkladatelia:

- mimovládne organizácie,

- samosprávy miest a obcí,

- školy a školské zariadenia (centrá voľného času, športové kluby a iné organizácie, ktoré sa venujú rozvoju vzdelávania a voľnočasovým aktivitám detí a mladých),

- komunitné centrá.

 

O grant sa môže uchádzať organizácia / inštitúcia s komunitným projektom, na ktorom sa dobrovoľnícky podieľa zamestnanec skupiny EPH, ktorý je zamestnaný v hlavnom pracovnom pomere, nie je v skúšobnej dobe, ani mu neplynie výpovedná lehota a pracuje v jednej zo spoločností:

- eustream,

- SPP – distribúcia,

- Nafta,

- Skupina SSE Holding,

- Skupina Slovenské elektrárne.

Do žiadosti o grant (v aplikácii Nadácie EPH), konkrétne do „Zhrnutia projektu“, uveďte meno zamestnanca, spoločnosť, v ktorej pracuje a ako sa bude zamestnanec podieľať na realizácii projektu (napr. výsadba stromčekov, organizácia ľudí, vytvorenie fotodokumentácie, napísanie článku do médií a pod.).

  1. Predkladajúca organizácia do príloh pri registrácií / v profile vloží aj sken stručného odporúčania podpísaného zamestnancov
  2. V odporúčaní zamestnanec uvádza dôvod, prečo by mala Nadácia EPH podporiť vybranú organizáciu a ako prispeje pri realizácii projektu.

Projekt teda predkladá organizácia s právnou subjektivitou, nie zamestnanec vybraných spoločností skupiny EPH.

 Rozpočet a financovanie:

V programe prerozdelíme celkovo 60 000 EUR. Jeden projekt môže získať maximálnu výšku podpory 1 500 EUR. Do rozpočtu je možné zahrnúť všetky náklady spojené s realizáciou a zabezpečením projektu.

 

Aké projekty podporíme:

-  Ktoré majú komunitný charakter (na realizácii sa podieľa viacero skupín: dobrovoľníci, samospráva, škola, kluby, aktivisti, deti, mladí a pod),

- Ktoré budú mať pozitívny prínos pre širšiu skupinu ľudí, nie len pre jednotlivca či úzku skupinu,

- Ktoré sú zamerané na rozvoj, podporu či zveľaďovanie obcí, miest, napr.:

- Čistenie, obnova, revitalizácia verejných priestorov,

- Tvorba a revitalizácia/zveľaďovanie lokalít, trás a chodníkov a ich propagácia (cyklochodníky, cyklotrasy, náučné chodníky, turistické trasy, rozhľadne, historické objekty a pod.),

- Tvorba záhrad, sadov na verejných priestoroch,

- Inštalácie oddychových zariadení či iných prvkov verejnoprospešného charakteru (stojany na bicykle, prístrešky, lavičky a pod.),

- Ktoré podporujú rozvoj komunitného života, napr.:

  • kultúrne aktivity (aktivity amatérskych divadiel, súborov, zborov, spolkov, či iné spoločenské aktivity),
  • športové aktivity (podpora aktivít športových klubov, športových akcii, turnajov, voľnočasových aktivít detí a mládeže),
  • iné komunitné aktivity (aktivity zamerané na zmysluplné stretávanie sa miestnych ľudí, ktoré zbližujú komunitu),
  • ktoré majú sociálny presah a sú zamerané na pomoc organizáciám pracujúcich so sociálne znevýhodnenými ľuďmi, seniormi, ľuďmi s postihnutím.

Uzávierka predkladania žiadostí je do 19.6.2023.

 

Vyplnenie žiadosti je možné na stránke:

https://nadaciaeph.sk/detail-programu/v-mojom-okoli-2023/ziadost

Informácia bola zverejnená na stránke:

https://nadaciaeph.sk/detail-programu/v-mojom-okoli-2023