Environmentálny fond zverejňuje Špecifikáciu činností podpory na rok 2023

Oblasť C: Rozvoj odpadového a obehového hospodárstva.

Termín na podanie žiadostí je do 17. apríla 2023.

Činnosť C1: Triedený zber komunálneho odpadu

Činnosť C2: Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

Činnosť C3: Zavedenie a zlepšovanie triedeného zberu v obciach, vybudovanie zberných dvorov, priestoru na prípravu na opätovné použitie a centier na opätovné použitie

Činnosť C4: Triedený zber komunálneho odpadu

Činnosť C5: Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

Činnosť C6: Zavedenie a zlepšovanie triedeného zberu v obciach, vybudovanie zberných dvorov, priestoru na prípravu na opätovné použitie a centier na opätovné použitie  

 

Činnosť C1: Triedený zber komunálneho odpadu

Podpora je určená na činnosti týkajúce sa triedeného zberu komunálneho odpadu na komunálnej úrovni, ktorý nespadá pod rozšírenú zodpovednosť výrobcov, ako jedného z dôležitých krokov pri dobudovaní technickej infraštruktúry.

V rámci činnosti C1 je možné realizovať nasledovné aktivity: : 1. zakúpenie nových, doposiaľ neregistrovaných vozidiel (t. j. dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby) a dátum evidencie prvého vlastníka v Osvedčení o evidencii – časť II (technický preukaz) musí byť totožný): • traktorov, • malotraktorov, • nosičov kontajnerov (ďalej len „zakúpené vozidlo“), ktoré budú využívané len pre komunálny odpad, • vozidiel s nadstavbou, ktoré budú určené na zvoz odpadov, ktoré nespadajú pod rozšírenú zodpovednosť výrobcov, • reťazový nakladač kontajnerov ( vozidlo s ramenovým nosičom), 2. zakúpenie prídavných zariadení: • návesov/ prívesov, • čelných nakladačov, • príslušenstva k čelnému nakladaču – lopaty (rôzne typy), paletizačné vidly, • teleskopických nakladačov, • kĺbové nakladače, • hydraulická ruka s príslušenstvom, 3. zakúpenie kontajnerov a/alebo zberných nádob určených na triedený zber zložiek odpadu, ktoré nespadajú pod rozšírenú zodpovednosť výrobcov (ďalej len „zakúpené kontajnery“): • zberné uzatvárateľné plastové nádoby na použitý olej pre domácnosti, • malé nádoby na použitý olej pre rodinné domy, • veľké nádoby na použitý olej pre bytové domy • zberné nádoby na kuchynský odpad, • kontajnery a/ alebo zberné nádoby na BRKO,

Činnosť C2: Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

Podpora je určená na predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov podľa schváleného PPVO. Podpora je zároveň určená na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.

V rámci činnosti C2 je možné realizovať nasledovné aktivity: 1. výstavba malej kompostárne11 2. podpora kompostovania zakúpením : i. nových, doposiaľ neregistrovaných vozidiel (t. j. dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby) a dátum evidencie prvého vlastníka v Osvedčení o evidencii – časť II (technický preukaz) musí byť totožný): • valníkové vozidlá s nadstavbou, výlučne na BRKO ii. zariadenie na podporu kompostovania: • komposterov, • mulčovačov, • mulčovacích kosačiek, • drvičov drevnej hmoty, • štiepkovačov, • hygienizačných jednotiek pre kompostárne alebo iné zariadenia na zhodnocovanie BRKO (fermentor, hygienizátor) v kompostárni zriadenou obcou, ktorá nie je malou kompostárňou, • drvičov kuchynského odpadu v kompostárni zriadenou obcou, ktorá nie je malou kompostárňou, • rotačných triedičov, • modulových kompostárni, • bubnových triedičov, • vibračných sít na kompost, • homogenizérov – biomiešací a rezací voz, • preosievačov kompostu, • plničov kompostu – zariadenie, ktoré pomáha napĺňať kompostovaný materiál do vakov, • preosievacích sít s elektromotorom – len na účel preosievania kompostu, • elektrických kompostérov, • prekopávačov kompostu, • kompostovací voz (ťahaný traktorom) na rezanie a miešanie BRKO 3. informačná kampaň (formou osvety, letákov alebo online) v kombinácii s aktivitou 1., alebo 2., ( na informačnú kampaň môže byť použitých maximálne 1% z oprávnených nákladov projektu) 4. kombinácia vyššie uvedených aktiví

Činnosť C3: Zavedenie a zlepšovanie triedeného zberu v obciach, vybudovanie zberných dvorov, priestoru na prípravu na opätovné použitie a centier na opätovné použitie

Podpora je určená na predchádzanie vzniku odpadu (okrem biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu) a prípravu na opätovné použitie podľa schváleného PPVO, na zavedenie systému triedeného zberu na komunálnej úrovni, na vybudovanie zberných dvorov vrátane priestoru na prípravu na opätovné použitie a opätovné použitie výrobku alebo časti výrobku, ktorý nie je odpadom na ten istý účel, na ktorý bol určený alebo na dobudovanie takéhoto priestoru na existujúcom zbernom dvore (napr. výstavba alebo kúpa krytých priestorov, skladových kontajnerov, regálov), ako jedného z dôležitých krokov pri dobudovaní technickej infraštruktúry. Podporené budú činnosti týkajúce sa zberu, triedenia a opätovného používania (zabezpečenie zberných nádob a kontajnerov, centier opätovného používania) na komunálnej úrovni.

V rámci činnosti C3 je možné realizovať nasledovné aktivity: 1. vybudovanie zberných dvorov vrátane priestoru na prípravu na opätovné použitie a opätovné použitie výrobku alebo časti výrobku, ktorý nie je odpadom na ten istý účel, na ktorý bol určený 2. dobudovanie alebo rekonštrukcia zberných dvorov, vrátane priestoru na prípravu na opätovné použitie a opätovné použitie výrobku alebo časti výrobku, ktorý nie je odpadom na ten istý účel, na ktorý bol určený 3. nákup zberných nádob a kontajnerov pre zberný dvor na triedený zber zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, 4. zriadenie a činnosť centier opätovného používania týkajúce sa zberu, triedenia a opätovného používania (bez existencie zberného dvora) 5. informačná kampaň (formou osvety, letákov alebo online) v kombinácií s aktivitami 1., 2. 3., alebo 4., ( na informačnú kampaň môže byť použitých maximálne 1% z oprávnených nákladov projektu) 6. kombinácia vyššie uvedených aktivít,

Činnosť C4: Triedený zber komunálneho odpadu

Podpora je určená na činnosti týkajúce sa triedeného zberu komunálneho odpadu na komunálnej úrovni, ktorý nespadá pod rozšírenú zodpovednosť výrobcov, ako jedného z dôležitých krokov pri dobudovaní technickej infraštruktúry.

V rámci činnosti C4 je možné realizovať nasledovné aktivity: : 1. zakúpenie nových, doposiaľ neregistrovaných vozidiel (t. j. dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby) a dátum evidencie prvého vlastníka v Osvedčení o evidencii – časť II (technický preukaz) musí byť totožný): • traktorov, • malotraktorov, • nosičov kontajnerov (ďalej len „zakúpené vozidlo“), ktoré budú využívané len pre komunálny odpad, • vozidiel s nadstavbou, ktoré budú určené na zvoz odpadov, ktoré nespadajú pod rozšírenú zodpovednosť výrobcov, • reťazový nakladač kontajnerov ( vozidlo s reťazovým ramenovým nosičom), 2. zakúpenie prídavných zariadení: • návesov/ prívesov, • čelných nakladačov, • príslušenstva k čelnému nakladaču – lopaty (rôzne typy), paletizačné vidly, • teleskopických nakladačov, 3. zakúpenie kontajnerov a/alebo zberných nádob určených na triedený zber zložiek odpadu, ktoré nespadajú pod rozšírenú zodpovednosť výrobcov (ďalej len „zakúpené kontajnery“): • zberné uzatvárateľné plastové nádoby na použitý olej pre domácnosti, • malé nádoby na použitý olej pre rodinné domy, • veľké nádoby na použitý olej pre bytové domy • zberné nádoby na kuchynský odpad, • kontajnery a/ alebo zberné nádoby na BRKO

Činnosť C5: Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

Podpora je určená na predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov podľa schváleného PPVO. Podpora je zároveň určená na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.

V rámci činnosti C5 je možné realizovať nasledovné aktivity: 1. výstavba malej kompostárne12 2. podpora kompostovania zakúpením : i. nových, doposiaľ neregistrovaných vozidiel (t. j. dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby) a dátum evidencie prvého vlastníka v Osvedčení o evidencii – časť II (technický preukaz) musí byť totožný): • valníkové vozidlá s nadstavbou, ii. zariadení na podporu kompostovania: • komposterov, • mulčovačov, • mulčovacích kosačiek, • drvičov drevnej hmoty, 12 § 11, ods. 4 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov Strana 16 z 25 • štiepkovačov, • hygienizačných jednotiek pre kompostárne alebo iné zariadenia na zhodnocovanie BRKO (fermentor, hygienizátor) v kompostárni zriadenou obcou, ktorá nie je malou kompostárňou, • drvičov kuchynského odpadu v kompostárni zriadenou obcou, ktorá nie je malou kompostárňou, • rotačných triedičov, • modulových kompostárni, • bubnových triedičov, • vibračných sít na kompost, • homogenizérov – biomiešací a rezací voz, • preosievačov kompostu, • plničov kompostu – zariadenie, ktoré pomáha napĺňať kompostovaný materiál do vakov, • preosievacích sít s elektromotorom – len na účel preosievania kompostu, • elektrických kompostérov, • kĺbové nakladače, • hydraulická ruka s príslušenstvom, 3. informačná kampaň (formou osvety, letákov alebo online) v kombinácii s aktivitou 1., alebo 2., ( na informačnú kampaň môže byť použitých maximálne 1% oprávnených nákladov projektu) 4. kombinácia vyššie uvedených aktivít,

Činnosť C6: Zavedenie a zlepšovanie triedeného zberu v obciach, vybudovanie zberných dvorov, priestoru na prípravu na opätovné použitie a centier na opätovné použitie  

Podpora je určená na predchádzanie vzniku odpadu (okrem biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu) a prípravu na opätovné používanie podľa schváleného PPVO, na zavedenie systému triedeného zberu na komunálnej úrovni, na vybudovanie zberných dvorov vrátane priestoru na prípravu na opätovné použitie a opätovné použitie výrobku alebo časti výrobku, ktorý nie je odpadom na ten istý účel, na ktorý bol určený alebo na dobudovanie takéhoto priestoru na existujúcom zbernom dvore (napr. výstavba alebo kúpa krytých priestorov, skladových kontajnerov, regálov), ako jedného z dôležitých krokov pri dobudovaní technickej infraštruktúry. Podporené budú činnosti týkajúce sa zberu, triedenia a opätovného používania (zabezpečenie zberných nádob a kontajnerov, centier opätovného používania) na komunálnej úrovni.

V rámci činnosti C6 je možné realizovať nasledovné aktivity: 1. vybudovanie zberných dvorov vrátane priestoru na prípravu na opätovné použitie a opätovné použitie výrobku alebo časti výrobku, ktorý nie je odpadom na ten istý účel, na ktorý bol určený 2. dobudovanie alebo rekonštrukcia zberných dvorov, vrátane priestoru na prípravu na opätovné použitie a opätovné použitie výrobku alebo časti výrobku, ktorý nie je odpadom na ten istý účel, na ktorý bol určený 3. nákup zberných nádob a kontajnerov pre zberný dvor na triedený zber zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, 4. zriadenie a činnosť centier opätovného používania týkajúce sa zberu, triedenia a opätovného používania (bez existencie zberného dvora) 5. informačná kampaň (formou osvety, letákov alebo online) v kombinácií s aktivitami 1., 2. 3., alebo 4., ( na informačnú kampaň môže byť použitých maximálne 1% z oprávnených nákladov projektu) 6. kombinácia vyššie uvedených aktivít,

Informácia bola zverejnená na stránke:

https://envirofond.sk/2023/02/13/environmentalny-fond-zverejnuje-specifikaciu-cinnosti-podpory-na-rok-2023-oblast-rozvoj-odpadoveho-a-obehoveho-hospodarstva/