Medzinárodný festival filmov o vode

 

AQUA FILM Čadca

 

Čadca 29. 09. 2011

 

 

1/        Poslanie festivalu AQUA FILM Čadca

            Filmový festival AQUA FILM Čadca je bienále zamerané na dokumentárnu tvorbu zachycujúcu pôsobenie vody v krajine, s prihliadnutím na všetky aspekty, so špeciálnym zameraním na dopady pôsobenia vody spôsobených vplyvom človeka.

            Cieľom festivalu je predstaviť amatérske a profesionálne dokumenty zachycujúce pôsobenie vody v krajine ako aj zhromažďovanie dokumentárnych záberov o negatívnych vplyvoch človeka a ich dôsledok, najmä však povodní v povodiach na území celého Slovenska a ostatných európskych štátov.  

            Súčasťou festivalu sú odborné aktivity, zoznamovanie verejnosti s možnými riešeniami pri odstraňovaní ničivých dopadov pôsobenia vody v kultúrnej krajine.

2/        Miesto konania festivalu AQUA FILM Čadca

            Miesto konania festivalu je mesto Čadca a región ŽSK ako aj blízke cezhraničné regióny v PL a ČR

 

3/        a) Organizátori festivalu AQUA FILM Čadca

Regionálna rozvojová agentúra Kysuce so sídlom v Čadci.

 

b) Organizačný výbor festivalu

Organizačný výbor tvoria zástupcovia partnerov festivalu. Každý partner menuje do organizačného výboru po jednom zástupcovi.

c) Porota festivalu

Porotu festivalu tvoria traja a dvaja odborníci z oblasti filmovej tvorby.

4/ Partneri festivalu:

·      Mesto Čadca

·      Zöld Akció Egyesůlet, Miskolc Maďarsko

·        Zywiecka Fudacja Rozwoju Zywiec, Poľsko

·        Mesto Čadca

·      Ekostav, s.r.o. Oščdnica

·      OZ Ľudia a voda Košice

·      Úrad vlády SR

 

5/        Termín konania festivalu AQUA FILM Čadca

1.      ročník filmového festivalu AQUA FILM Čadca sa uskutoční v mesiaci septembri 2011 v Čadci

 

6/ Do festivalovej súťaže môžu profesionálni i amatérski tvorcovia prihlásiť maximálne dve filmové diela (spracovaný film alebo záznam), ktoré môžu byť súčasne prezentované aj na iných festivaloch.

 

7/ Prihlasované filmy a záznami sa rozdeľujú do kategórií:

a)    Filmy a záznamy so stopážou do 15 minút

b)   Filmy a záznamy so stopážou do 5 minút

c)    Filmy a záznamy so stopážou do 1 minúty

 

 

8/ Do súťažnej projekcie sa prijímajú filmové diela zapísané vo formáte MPG alebo DVD. (Záznamy a filmy budú prezentované na filmové plátno.)

9/ a)Filmové kópie v technicky dobrom stave (originály len na vlastné riziko prihlasovateľa) musia byť zaslané spolu so vstupnou prihláškou najneskôr do 31.8. 2011 na adresu:

 

Regionálna rozvojová agentúra Kysuce

Námestie slobody 30

022 01 Čadca

Slovensko

tel., fax: +421 41 4335 603

www.rrakysuce.sk

@: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

b) Účasť na festivale AQUA FILM Čadca je bezplatná

 

10/ Prihlasovanie na festival

a)      Každý prihlásený film musí byť uvedený na samostatnom nosiči (DVD) .

 

b)      Každý prihlásený film musí byť originálnym dielom autora, čo potvrdí v prihláške.

 

c) Ku každému prihlasovanému dielu je potrebné pripojiť stručný obsah, 3 fotografie (formát .jpg, alebo .gif – stačí e-mailom, alebo na CD), ktoré sa stávajú majetkom festivalu.

 

11/ O zaradení filmu do súťaže rozhoduje podľa kvality a zodpovedajúcej témy výberová komisia festivalu. Komisia má právo preradiť film do nesúťažnej festivalovej prehliadky.

 

12/ Súťažné diela hodnotí medzinárodná porota, menovaná festivalovou radou. Rozhodnutie poroty je nemenné. Členovia poroty nemajú právo prihlásiť do súťaže vlastný film.

 

13/ Porota môže udeliť nasledovné ocenenia AQUA FILM Čadca:

a/ hlavná cena

b/ Ceny festivalu pre víťazné filmy v jednotlivých kategóriách

c/ Cena divákov

d/ Ceny venované spoločenskými, športovými a inými organizáciami a jednotlivcami

 

Každé filmové dielo môže byť ocenené viackrát. Všetky filmy, zaradené do súťaže, obdržia certifikát o účasti na festivale.

Víťazi súťaže AQUA FILM Čadca budú vyhlásení počas konferencie uskutočnenej po filmovej prehliadke.

 

14/ a) Výdavky a riziká, spojené s poistením a prepravou filmu a propagačného materiálu na miesto konania festivalu, hradí prihlasovateľ. Výdavky, spojené s poistením filmu od jeho prevzatia do opätovného odovzdania prepravcovi, hradí usporiadateľ festivalu.

 

b/ Organizačný výbor festivalu zabezpečí čo najlepšiu starostlivosť o filmové kópie a zaobchádzanie s nimi. Po skončení festivalu zašle filmy na adresu, uvedenú vo vstupnom formulári na náklady festivalu.

 

15/ Každý prihlásený film bude zaradený do archívu ktorý je súčasťou projektu.

 

16/ Prípadné sťažnosti a spory rieši s konečnou platnosťou festivalová rada.

 

17/ Odoslanie filmu na festival znamená súhlas so štatútom festivalu.

 

 

 

V Čadci, 30.6.2011