Hlavná stránka
O RRAK
Región
Aktuálne výzvy
Naše aktivity
Naše služby
Šance - Valy
AQUA FILM
Kysuce.net
Vybrané dokumenty
Publikácie
Povinné zverejňovanie
Linky
Kontakt
Ochrana os. údajov
QR Kód - RRA Kysuce

 
 RRA Kysuce je v roku 2015 zaradená do IS RRA a svoje činnosti realizuje s podporou MDVRR SR.


Operačný program 2014-2020 | Tlačiť |
Slovenská republika bude v programovom období 2014 - 2020 čerpať Európske štrukturálne a investičné fondy (ďalej len „EŠIF“) prostredníctvom operačných programov v rámci Cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti a v rámci Cieľa Európska územná spolupráca.

Operačné programy cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti


P.č.Operačné programyRiadiaci orgánPridelené finančné prostriedky v EUR
1. Výskum a inovácie MŠVVŠ SR                 2 266 776 537
2. Integrovaná infraštruktúra MDVRR SR  3 966 645 373
3.Ľudské zdroje MPSVR SR  2 204 983 517
4. Kvalita životného prostredia MŽP SR  3 137 900 110
5. Integrovaný regionálny OP MPRV SR  1 754 490 415
6. Efektívna verejná správa MV SR     278 449 284278 449 284
7. Technická pomoc ÚV SR     159 071 912
8. Program rozvoja vidieka MPRV SR  1 545 272 844
9. Rybné hospodárstvo MPRV SR       15 785 000
 SPOLU   15 329 374 992

Operačné programy cieľa Európska územná spolupráca

P.č.Operačný programOrgán zodpovedný za prípravu a implemetáciu
 Programy cezhraničnej spolupráce  
1. SK - CZ 2014 - 2020 MPRV SR
2. SK - AT 2014 - 2020 MPRV SR
3. PL - SK 2014 - 2020 MPRV SR
4. SK - HU 2014 - 2020 MPRV SR
5. ENI HU - SK - RO - UA 2014 - 2020 MPRV SR
 Programy nadnárodnej spolupráce  
6. Stredná Európa ÚV SR
7. ETC Dunaj ÚV SR
 Programy medziregionálnej spolupáce  
8. INTERREG MH SR
9. ESPON MDVRR SR
10. INTERACT BSK/MH SR
11. URBACT MDVRR SR
 SPOLU223 367 272 EUR
 
 
 
Webmaster CB soft. s.r.o., Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd.Mambo is  Software released under the GNU/GPL License.