Hlavná stránka
O RRAK
Región
Aktuálne výzvy
Naše aktivity
Naše služby
Šance - Valy
AQUA FILM
Kysuce.net
Vybrané dokumenty
Publikácie
Povinné zverejňovanie
Linky
Kontakt
Ochrana os. údajov
QR Kód - RRA Kysuce

 
 RRA Kysuce je v roku 2015 zaradená do IS RRA a svoje činnosti realizuje s podporou MDVRR SR.


Vybrané dokumenty
Operačný program 2014-2020 | Tlačiť |
Slovenská republika bude v programovom období 2014 - 2020 čerpať Európske štrukturálne a investičné fondy (ďalej len „EŠIF“) prostredníctvom operačných programov v rámci Cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti a v rámci Cieľa Európska územná spolupráca.

Operačné programy cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti


P.č.Operačné programyRiadiaci orgánPridelené finančné prostriedky v EUR
1. Výskum a inovácie MŠVVŠ SR                 2 266 776 537
2. Integrovaná infraštruktúra MDVRR SR  3 966 645 373
3.Ľudské zdroje MPSVR SR  2 204 983 517
4. Kvalita životného prostredia MŽP SR  3 137 900 110
5. Integrovaný regionálny OP MPRV SR  1 754 490 415
6. Efektívna verejná správa MV SR     278 449 284278 449 284
7. Technická pomoc ÚV SR     159 071 912
8. Program rozvoja vidieka MPRV SR  1 545 272 844
9. Rybné hospodárstvo MPRV SR       15 785 000
 SPOLU   15 329 374 992

Celý článok...
 
Partnerská dohoda 2014-2020 | Tlačiť |
Dňa 20. 6. 2014 uzavrela Slovenská republika s Európskou komisiou Partnerskú dohodu o využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov v rokoch 2014-2020. Partnerská dohoda definuje stratégiu a priority pre efektívne a účinné investície v objeme  15,3 mld. EUR na najbližších 10 rokov.  
Celý článok...
 
Atlas rómskych komunít 2013 | Tlačiť |

Projekt Atlas rómskych komunít 2013 realizoval Rozvojový program OSN (UNDP) v spolupráci s Ústavom rómskych štúdií Prešovskej univerzity, Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS). Projekt je súčasťou spoločného programu UNDP a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, zameraného na monitorovanie životných podmienok rómskej populácie. Atlas by mal poskytnúť východisko pre verejnú správu, neziskový a súkromný sektor pri nastavovaní cielených verejných politík a programov zameraných na zlepšovanie životných podmienok a sociálnu inklúziu rómskej populácie.

Celý článok...
 
Nová metodika PHSR | Tlačiť |

 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR zverejnilo návrh novej metodiky pre vypracovanie programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja samospráv.

Celý článok...
 
Nové logo MDVaRR SR | Tlačiť |

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR používa nové logo. Nové logo má evokovať pohyb a rýchlosť. Jeho línie symbolizujú dynamiku. Sú tri, rovnako ako hlavné oblasti pôsobnosti ministerstva – doprava, výstavba a regionálny rozvoj. Hlavnou farbou loga je modrá, pretože práve táto farba je globálne vnímaná ako farba dopravy. Nové logo, ako aj dizajn manuál, vytvorili zamestnanci ministerstva.

Celý článok...
 
Schéma podpory tvorby a udržania pracovných miest formou podpory SZČO a tvorby a udržania pracovných | Tlačiť |

21.11.2013 - Dovoľujeme si Vám oznamiť, že dňa 15.11.2013 bola v obchodnom vestníku č. 221/2013 zverejnená Schéma podpory tvorby a udržania pracovných miest formou podpory SZČO a tvorby a udržania pracovných miest u mikropodnikov, malých, stredných a veľkých podnikov (Schéma DM 3/2008) . Dávame do pozornosti najmä aktualizáciu časti R) "Platnosť a účinnosť schémy"

Celý článok...
 
Čo to PHSR je? | Tlačiť |

            Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce (PHSR) je strategický, resp.strednodobý rozvojový dokument (5-7 rokov). Má byť nositeľom rozvojovej politiky obce, predstáv jej vedenia a obyvateľov o smerovaní rozvoja obce. Spracovaním PHSR dá obec najavo záujem o svoju budúcnosť, ako aj o budúcnosť svojich obyvateľov, pričom v podobe dokumentu PHSR získava obec nástroj na aktívne riadenie rozvoja založené na iniciovaní potrebných a žiaducich zmien. Jasné stanovenie rozvojových priorít umožní obci realizovať dlhodobý rozvoj založený na cielenej stratégii a nie na náhlych, nekoordinovaných rozhodnutiach.

Celý článok...
 
Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 4. | Tlačiť |
Dovoľujeme si Vás informovať, že Centrálny koordinačný orgán aktualizoval Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 (ďalej len „Systém riadenia“). Systém riadenia, verzia 4.7, je platný od 11. júla 2013.
Celý článok...
 
EZÚS TRITIA | Tlačiť |

EZÚS TRITIA – nový nástroj regionálnych samospráv pre rozvojové aktivity v prihraničí

 Na prvom valnom zhromaždení Európskeho zoskupenia územnej spolupráce TRITIA, ktorým sa odštartuje činnosť nového cezhraničného subjektu pôsobiaceho aj na území Žilinského kraja, sa dňa 17.4.2013 v poľskom Cieszyne stretnú vrcholní predstavitelia štyroch zakladateľov – regionálnych samospráv prihraničných regiónov: Žilinského samosprávneho kraja (SR), Opolského  a Sliezskeho vojvodstva (PL) a Moravskosliezskeho kraja (ČR). Zavŕši sa tak takmer 4-ročná snaha o vznik európskeho zoskupenia územnej spolupráce, ktoré má uľahčiť a podporovať cezhraničnú spoluprácu týchto štyroch prihraničných regiónov ležiacich na území troch štátov.

 

Celý článok...
 
 
 
Webmaster CB soft. s.r.o., Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd.Mambo is  Software released under the GNU/GPL License.