Hlavná stránka
O RRAK
Región
Aktuálne výzvy
Naše aktivity
Naše služby
Šance - Valy
AQUA FILM
Kysuce.net
Vybrané dokumenty
Publikácie
Povinné zverejňovanie
Linky
Kontakt
Ochrana os. údajov
QR Kód - RRA Kysuce

 
 RRA Kysuce je v roku 2015 zaradená do IS RRA a svoje činnosti realizuje s podporou MDVRR SR.


Aktuálne výzvy
Aplikácia GSAA | Tlačiť |

Pôdohospodárska platobná agentúra pripravila pre žiadateľov o podpory cez aplikáciu GSAA špeciálnu pomoc

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) upozorňuje žiadateľov o podpory, že aplikácia GSAA pre zakresľovanie hraníc užívania je už spustená na stránke Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy (VÚPOP) https://gsaa.vupop.sk. Aplikácia je dostupná všetkým žiadateľom bez ohľadu na celkovú výmeru užívaných poľnohospodárskych pozemkov. PPA pripravila pre žiadateľov špeciálnu pomoc.

Aplikácia pre geopriestorovú žiadosť o podporu (GSAA) pre rok 2017 je už spustená

Špeciálna pomoc PPA pre žiadateľov cez systém GSAA

Počet žiadateľov musí pokryť aspoň 75 % celkovej plochy (1 400 000 ha)

„Vygenerovanú grafickú prílohu zo systému GSAA (stačí formát A4 čiernobielo), spolu s vyplnenými zoznamami poľnohospodárskych pozemkov a oblastí ekologického záujmu a vyplneným formulárom jednotnej žiadosti na rok 2017, predkladá žiadateľ na príslušné regionálne pracovisko PPA v termíne na predkladanie žiadostí,“ uviedol Juraj Kožuch, generálny riaditeľ PPA. Žiadosti je potrebné podať do 15. mája 2017.

Celý článok...
 
Štartuje podávanie žiadostí o udelenie štatútu MAS | Tlačiť |

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) vyhlásila druhé kolo výzvy na získanie štatútu miestnej akčnej skupiny (MAS). O finančné prostriedky vo výške 200 miliónov eur sa môžu uchádzať všetci účastníci s kvalitnými stratégiami z prvého kola.

  • Podpora okresov prístupom zdola-nahor – regióny si samy zadefinujú priority s najväčším rozvojovým potenciálom – rozdelia si 200 miliónov eur
  • Cieľom ministerstva pôdohospodárstva je tvorba pracovných miest v najmenej rozvinutých okresoch
  • Národná sieť rozvoja vidieka bude MAS pomáhať pri zmene stratégií

„Pristúpili sme k významnej zmene určenia financií pre budúce MAS, ktorá bude mať  pozitívny vplyv pre viac obyvateľov Slovenska a na väčšie územie. Počet obyvateľov Slovenska ovplyvnený aktivitami MAS sa vďaka tomu zvýši na viac ako dvojnásobok z 1,5 milióna na 3,1 milióna obyvateľov a podporené územie sa rozšíri z 20 000 km na 40 000 km2,“ uviedla ministerka Gabriela Matečná. Udelenie štatútu MAS je pritom podmienkou na čerpanie finančných prostriedkov.

Celý článok...
 
Zelená domácnostiam | Tlačiť |

V 8. kole Zelenej domácnostiam SIEA vydala 767 poukážok na inštaláciu zariadení určených na výrobu tepla.

Príspevky získali domácnosti na 418 slnečných kolektorov, 206 tepelných čerpadiel a 143 kotlov na biomasu. Do 30 dní od vydania musia domácnosti poukážky spolu so zmluvami odovzdať zhotoviteľom. Na ich využitie a podanie žiadostí o preplatenie majú 3 mesiace.

Záujem o príspevky prekročil v tomto kole vyčlenenú čiastku 1,5 milióna € o 10 % krátko pred 8 minútou od spustenia. Vzápätí sa kolo uzatvorilo.

Z projektu s celkovým rozpočtom 45 miliónov € bolo doteraz preplatených  takmer 5 900 poukážok za viac ako 13 miliónov €. Ďalšie poukážky v hodnote  4 milióny už majú domácnosti k dispozícii alebo čakajú na preplatenie.

Ďalšie kolo projektu určené pre fotovoltické zariadenia v mimobratislavských regiónoch bude podľa zverejneného harmonogramu vyhlásené 16. mája 2017. O príspevky na zariadenia na výrobu tepla budú môcť domácnosti v Bratislavskom samosprávnom kraji tento rok požiadať len v 10. kole, ktoré bude vyhlásené 23. mája 2017 s alokáciou 1,2 milióna €. V ostatných regiónoch bude možné poukážky na zariadenia na výrobu tepla najbližšie získať 30. mája 2017.

Celý článok...
 
Výzva na výber odborných hodnotiteľov | Tlačiť |

Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OP KŽP pre Prioritnú os 2, Špecifický cieľ 2.1.1

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Kohézneho fondu v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia pre:

prioritnú os 2 Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami

investičnú prioritu 2.1 Podpora investícií na prispôsobovanie sa zmene klímy vrátane ekosystémových prístupov

špecifický cieľ 2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy

Celý článok...
 
Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v základných školách 2017 | Tlačiť |

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že na rok 2017 vyčlenilo účelové finančné prostriedky na financovanie rozvojových projektov „Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v základných školách 2017“ vo výške 49 000,- EUR.

Oblasťou podpory sú aktivity prispievajúce k vyrovnávaniu sociálneho znevýhodnenia žiakov a zabezpečeniu rovnosti príležitostí v praxi spočívajúce v podporovaní záujmu žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia o vzdelávanie; aplikácie nových foriem a metód vzdelávania najmä smerom k podpore čitateľskej gramotnosti vo vyučovacom procese; aktivity podporujúce interkultúrne prostredie; aktivity rozvíjajúce spoluprácu s rodičmi.

Celý článok...
 
Aktualizácia Príručky pre prijímateľa, verzia 4.5 | Tlačiť |

Oznámenie k Aktualizácii Príručky pre prijímateľa, verzia 4.5 v časti aktuality:

Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo Príručku pre prijímateľa verzia 4.5 platnú od 02.05.2017.

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa sa týka najmä:

-       úpravy organizačnej štruktúry Sekcie fondov EÚ,

-       doplnenia povinností Prijímateľa v rámci predkladania následných monitorovacích správ.

Celý článok...
 
Regionálna a multikultúrna výchova žiakov patriacim k národnostným menšinám 2017 | Tlačiť |

Výzva na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov Regionálna a multikultúrna výchova žiakov patriacim k národnostným menšinám 2017

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že v roku 2017 vyčlenilo finančné prostriedky vo výške 28 000 € na realizáciu rozvojových projektov zameraných na rozvoj regionálnej a multikultúrnej výchovy žiakov patriacich k národnostným menšinám v základných a stredných školách.

Finančné prostriedky budú pridelené zriaďovateľom základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny alebo s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny v súlade s nižšie zverejnenou výzvou.

Celý článok...
 
Rozvojové projekty grafických systémov v odbornom vzdelávaní a príprave na rok 2017 | Tlačiť |

Výzva na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu grafických systémov v odbornom vzdelávaní a príprave na rok 2017

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR oznamuje, že z rozpočtu kapitoly na rok 2017 vyčlenilo účelové finančné prostriedky na financovanie rozvojových projektov grafických systémov v odbornom vzdelávaní a príprave na rok 2017.

Celý článok...
 
Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie MŠVVaŠ SR | Tlačiť |

Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie MŠVVaŠ SR na podporu vydávania odborných časopisov pre zamestnancov škôl a školských zariadení a časopisov pre deti, žiakov a poslucháčov škôl a školských zariadení na rok 2017

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) oznamuje, že z rozpočtu kapitoly na rok 2017 vyčlenilo finančné prostriedky na dotácie na podporu vydávania odborných časopisov pre zamestnancov škôl a školských zariadení a časopisov pre deti, žiakov a poslucháčov škôl a školských zariadení (ďalej len „časopisy“). Dotácie sa poskytujú podľa § 6 cods.1 zákona č. 597/2003Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 597/2003Z.z.).

Dotáciu je možné poskytnúť jednotlivým žiadateľom v zmysle ustanovenia § 6c ods. 2 zákona č. 597/2003 Z. z.

Celý článok...
 
Podpora pre projekty vzájomnej spolupráce medzi organizáciami v SR a v ČR/Taiwan | Tlačiť |

Podpora pre projekty vzájomnej spolupráce medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Čínskej republike (Taiwan)

Agentúra na podporu výskumu a vývoja vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja (VaV) podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Čínskej republike (Taiwan) podľa § 12 ods. 2c zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Celý článok...
 
Program Interreg Dunajský nadnárodný program 2014 – 2020 a Interreg Stredná Európa 2014 – 2020 | Tlačiť |

Seminár k implementácii programov Interreg Dunajský nadnárodný program 2014 – 2020 a Interreg Stredná Európa 2014 – 2020

Úrad vlády SR  ako Národný kontaktný bod pre programy nadnárodnej spolupráce organizuje v stredu, 3. mája 2017 o 10:00 hod. v Hoteli Bôrik v Bratislave Seminár k implementácii programov Interreg Dunajský nadnárodný program 2014 – 2020 a Interreg Stredná Európa 2014 – 2020.

Seminár je určený pre  projektových, finančných a komunikačných manažérov projektov schválených v prvej a druhej výzve nadnárodného programu Interreg Stredná Európa a v prvej výzve programu Interreg Dunajský nadnárodný program. Doteraz bolo v uvedených výzvach schválených 99 slovenských partnerov.

Odbor programov nadnárodnej spolupráce Úradu vlády SR bude na seminári prezentovať nasledujúce oblasti:  - Aktuálna informácia o stave implementácie programov nadnárodnej spolupráce na programové obdobie 2014 – 2020;  - Systém prvostupňovej kontroly pre programy Interreg Dunajský nadnárodný program 2014 – 2020 a Interreg Stredná Európa 2014 – 2020; príklady správnych aj nesprávnych vyúčtovaní z praxe;  - Skúsenosti s vykonávaním kontroly oprávnenosti výdavkov programov nadnárodnej spolupráce; Vybrané aspekty prvostupňovej kontroly z pohľadu verejného obstarávania.

Celý článok...
 
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad ... | Tlačiť |

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“), Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava v  súlade s Výnosom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 10. decembra 2014 č. 660/2014-100 o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom hospodárstve a rybnom hospodárstve (ďalej len „výnos“), na základe  schémy štátnej pomoci na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat v znení Dodatku č. 1, zaregistrovanej Európskou komisiou pod evidenčným číslom SA.46905(2016/XA) (ďalej len „schéma“) a na základe žiadosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o zverejnenie oznámenia o vypísaní výzvy zo dňa 24. apríla 2017,

VYZÝVA oprávnených žiadateľov k predkladaniu žiadostí o poskytnutie štátnej pomoci v roku 2017

v termíne od 02. mája 2017 do 19. mája 2017

na opatrenie podpora na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat

Celý článok...
 
Aktualizácia Príručky pre prijímateľa SO – SAŽP na verziu 3.1 | Tlačiť |

Slovenská agentúra životného prostredia ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnila aktualizovanú verziu Príručky pre prijímateľa, verzia 3.1, platnú od 02. 05. 2017.

Aktualizáciou došlo predovšetkým k úpravám v nadväznosti na vydanie metodického výkladu CKO k zákonu o registri partnerov verejného sektora, organizačnú zmenu SF EÚ, aktualizáciu jednotlivých postupov implementácie vychádzajúcu z praktických skúseností, doplnenie novej kapitoly „Overovanie hospodárnosti a efektívnosti“  a novú prílohu Kumulatívny pracovný výkaz.

zdroj: http://www.op-kzp.sk/obsah-aktuality/aktualizacia-prirucky-pre-prijimatela-so-sazp-na-verziu-3-1/

 
<< Začiatok < Predošlá 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nasledujúca > Koniec >>

Zobrazujem 92 - 104 z 454
 
 
Webmaster CB soft. s.r.o., Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd.Mambo is  Software released under the GNU/GPL License.