Hlavná stránka
O RRAK
Región
Aktuálne výzvy
Naše aktivity
Naše služby
Šance - Valy
AQUA FILM
Kysuce.net
Vybrané dokumenty
Publikácie
Povinné zverejňovanie
Linky
Kontakt
Ochrana os. údajov
QR Kód - RRA Kysuce

 
 RRA Kysuce je v roku 2015 zaradená do IS RRA a svoje činnosti realizuje s podporou MDVRR SR.


Aktuálne výzvy
Na podporu kultúry dostanú Rómovia ročne o milión eur viac | Tlačiť |

Národná rada SR 10. mája 2017 schválila návrh zákoana Fondu na podporu kultúry umenia národnostných menšín. Pre Rómov to znamená o jeden milión eur ročne viac na podporu kultúry. O tom, na aké aktivity a na aké projekty peniaze pôjdu, budú rozhodovať sami.

Celý článok...
 
Uzávierka 3. hodnotiaceho kola výzvy na vypracovanie strategických dokumentov pre oblasť dopravy | Tlačiť |

Informácia o termíne uzávierky 3. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na vypracovanie strategických dokumentov pre oblasť dopravy IROP-PO1-SC121-2016-09:

V zmysle časti 1.5. „Časový harmonogram konania o žiadostiach o NFP“ výzvy na predkladanie žiadostí o NFP je termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 3 stanovený na 30.06.2017.

Celý článok...
 
Finančné prostriedky vyčlenené na vypracovanie strategických dokumentov pre oblasť dopravy | Tlačiť |

Informácia o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na vypracovanie strategických dokumentov pre oblasť dopravy IROP-PO1-SC121-2016-09 podľa územnej príslušnosti k 12.05.2017.

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO1-SC121-2016-9 podľa územnej príslušnosti k 12.05.2017

Celý článok...
 
Uzavretie výzvy zameranej na podpotu inovácií atechnologického transferu | Tlačiť |

OZNAM O UZAVRETÍ VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NFP S KÓDOM OPVAI-MH/DP/2016/1.2.2-02, ZAMERANEJ NA PODPORU INOVÁCIÍ A TECHNOLOGICKÉHO TRANSFERU

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie konajúci v zastúpení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre operačný program Výskum a inovácie oznamuje, že ku dňu 16. mája 2017 uzatvorilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom OPVaI-MH/DP/2016-1.2.2-02 zameranú na podporu inovácií a technologického transferu (ďalej len „výzva“). Výzva bola uzavretá z dôvodu vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. Po tomto termíne nie je možné predkladať žiadosti o poskytnutie NFP v rámci výzvy.

Celý článok...
 
Záverečné konferencie programov Prispôsobenie sa zmene klímy a Zelené inovácie v priemysle | Tlačiť |

Úrad vlády SR ako Správca programov SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia povodní a SK07 Zelené inovácie v priemysle, ktoré sú financované z grantov EHP / Nórska a štátneho rozpočtu SR organizuje záverečné konferencie týchto programov.

Celý článok...
 
MPaRV SR - Rozširujeme podpory pre včelárov | Tlačiť |

Ministerstvo pôdohospodárstva rozširuje možnosti poskytovania pomoci pre včelárov. Prostredníctvom nového Národného programu stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva si včelári, začínajúci včelári a včelárske združenia najbližšie tri roky rozdelia každý rok po takmer 1,2 milióna eur.

Celý článok...
 
Akumulátory pri fotovoltike v Zelenej domácnostiam pripájajte, len ak ich chcete skutočne využívať | Tlačiť |

Slovenská inovačná a energetická agentúra upozorňuje domácnosti, že formálne deklarovanie splnenia uprednostňujúceho kritéria pri fotovoltických paneloch, t.j. vyplnenia hodnoty výkonu elektrických akumulátorov v žiadosti o vydanie poukážky z projektu Zelená domácnostiam bez reálneho zámeru využívať energiu uskladnenú v akumulátoroch, môže viesť k nepreplateniu poukážky.

Celý článok...
 
Informačný seminár pre potenciálnych - nových žiadateľov o NFP k výzve NedisKVALIFIKUJ SA! | Tlačiť |

Informačný seminár pre potenciálnych - nových žiadateľov o NFP k výzve PO1/2016/DOP/1.4.1-01 NedisKVALIFIKUJ SA!. 

29.5.2017  Bratislava

Ekonomická univerzita v Bratislave (spoločenská miestnosť 2 v Novej budove)

Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava

PROGRAM

09:45 – 10:00     Registrácia

10:00 – 10:15     Činnosť IPC Banská Bystrica

10:15 – 10:45     Výzva – základné informácie (oprávnené aktivity, oprávnení  žiadatelia,...)

10:45 – 11:15     Oprávnené a neoprávnené výdavky, financovanie projektu

11:15 – 11:45      Merateľné ukazovatele 

11:45 – 12:05     Prestávka

12:05 – 13:00     Diskusia 

13.00                    Záver seminára

Celý článok...
 
Infosemináre k eurofondovej výzve pre MNO: Aktualizácia termínov | Tlačiť |

Na infosemináre k výzvam z operačného programu Efektívna verejná správa, o ktorých sme informovali v tomto článku, sa v priebehu troch týždňov registrácie prihlásilo viac ako 530 účastníkov. Z dôvodu naplnenia kapacity v niektorých termínoch a pretrvávajúcemu veľkému záujmu o účasť, aktualizujeme termíny konania:

Pridali sme nový seminár v Bratislave, dňa 31.5. O mieste podujatia budeme registrovaných účastníkov informovať

Semináre, kde už nie je možné sa registrovať:

 • 15.5. Trenčín (ukončenie registrácie)
 • 17.5. Bratislava (plná kapacita)
 • 25.5. Košice (plná kapacita)

POZOR: semináre v Trnave a Nitre sa uskutočnia v nových termínoch:

 • 06.06.2017 Trnava, Budova úradu TTSK, Starohájska 10
 • 07.06.2017 Nitra, Agroinštitút Nitra, Akademická ul. 4

Ostatné semináre zostávajú v pôvodných termínoch a je možná registrácia:

 • 18.05.2017 Žilina, Budova ZASK, Komenského 48
 • 24.05.2017 Banská Bystrica, Budova MÚ mesta BB, Československej armády 26
 • 26.05.2017 Prešov, Budova úradu VÚCPO, Námestie mieru 2
 • 30.05.2017 Bratislava, miesto konania včas oznámime
 • 31.05.2017 Bratislava, miesto konania včas oznámime

Všetky semináre budú v čase od 10:00 do 15:00

Celý článok...
 
Výber hodnotiteľov pre dopytovo-orientované projekty z OP EVS | Tlačiť |

Riadiaci orgán operačného programu Efektívna verejná správa (ďalej aj OP EVS) vyhlásil výzvu na výber odborných hodnotiteľov pre dopytovo-orientované projekty z OP EVS. Úspešní uchádzači budú zaradení do databázy odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok.

Ako prvé budú hodnotitelia posudzovať projekty v rámci práve vyhlásených dopytovo-orientovaných výzvach pre mimovládne neziskové organizácie. Vyzývame preto skúsených odborníkov tretieho sektora, aby sa uchádzali o pozíciu hodnotiteľov a svojim odborným vkladom a praktickými skúsenosťami s realizáciou projektov a potrebami spoločnosti pomohli pri výbere kvalitných, zmysluplných projektov.

Celý článok...
 
Výzvy pre MNO z OP EVS zverejnené | Tlačiť |

V súvislosti s komunikovanými infoseminármi Vás s radosťou odkazujeme na zverejnené výzvy riadiacim orgánom operačného programu Efektívna verejná správa.

Výzvy sú rozdelené na dve základné témy:

Tvorba lepšej verejnej politiky

Občianska informovanosť a participácia

Zároveň sa delia podľa miesta realizácie na:

Celé územie SR

Rozvinutejšie regióny

Menej rozvinuté regióny

Celý článok...
 
Fond na podporu umenia | Tlačiť |

Rozhodnutie riaditeľa - Výzva č. 5/2017

Zverejnenie rozhodnutia riaditeľa fondu  o (ne)podporení žiadostí o finančné prostriedky z FPu. pre Výzvu č  5/2017 pre tieto Podprogramy:

 • 1.4 Vizuálne umenie, 
 • 5.1 Knižnice

 

Celý článok...
 
Schválené projekty programu Interreg Poľsko - Slovensko | Tlačiť |

Schválené prvé projekty z oblasti cezhraničného vzdelávania a z oblasti rozvoja multimodálnej dopravy na poľsko-slovenskom pohraničí

Na zasadnutí Monitorovacieho výboru v dňoch 10. a 11. mája 2017, ktoré sa konalo v Tatranskej Lomnici boli schválené štyri projekty v celkovej výške 1,3 mil. eur. Finančné prostriedky z EFRR vo výške 1 mil. eur budú poskytnuté na dofinancovanie troch projektov z oblasti rozvoja cezhraničného a celoživotného vzdelávania a jedného projektu z oblasti rozvoja multimodálnej dopravy na poľsko-slovenskom pohraničí.

Celý článok...
 
<< Začiatok < Predošlá 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nasledujúca > Koniec >>

Zobrazujem 53 - 65 z 454
 
 
Webmaster CB soft. s.r.o., Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd.Mambo is  Software released under the GNU/GPL License.