Hlavná stránka
O RRAK
Región
Aktuálne výzvy
Naše aktivity
Naše služby
Šance - Valy
AQUA FILM
Kysuce.net
Vybrané dokumenty
Publikácie
Povinné zverejňovanie
Linky
Kontakt
Ochrana os. údajov
QR Kód - RRA Kysuce

 
 RRA Kysuce je v roku 2015 zaradená do IS RRA a svoje činnosti realizuje s podporou MDVRR SR.


Leader na Kysuciach
Podpis zmluvy Leadrovského partnerstva | Tlačiť |

27. septembra 2007 v Turzovke bola partnermi podpísaná

" Rámcová zmluva Leadrovského partnerstva Horné Kysuce pre realizáciu prístupu Leader", čím dali jednoznačne najavo, že Horné Ksuce sa budú uchádzať o podporu z prístupu Leader.

V následujúcej etape čaká Leadrovských partnerov  vypracovanie akčnéhoplánu pre Horné Kysuce ako základného dokumentu pre prístup Leader.

Pristupujúci partneri sú:

  1. Mikroregión Horné Kysuce
  2. Regionálna rozvojová agentúra Kysuce
  3. Lesné spoločenstvo Kysučné s.r.o.
  4. OZ Voľný čas, Vysoká nad Kysucou
  5. Združenie TKO Semeteš n.o.
  6. Mgr. Vladimír Pekár, COBRA

 

 
Zasadanie Mikroregiónu Horné Kysuce k Leadru | Tlačiť |
Dňa 4. septembra 2007 sa na Mestskom úrade v Turzovke uskutočnilo zasadanie starostov obcí Mikroregiónu Horné Kyusce, na ktorom bola riešená otázka prístupu obcí MHK k Leadru.Sample ImageSample Image
 
Workshop na Horných Kysuciach | Tlačiť |

Dňa 1. 8. 2007 sa konal 1.  pracovný  workshop k príprave na prístup Leader so starostami obcí Mikroregiónu Horné Kysuce a hosťami z jednotlivých obcí mikroregiónu  v Klube Mestského kultúrneho strediska v Turzovke.

Sample Image

Sample Image

 

 

 

 

 

 

 

 
Prístup Leader v Žilinskom kraji | Tlačiť |

Regionálna rozvojová agentúra Kysuce sa podieľa na príprave programu LEADER v Žilinskom kraji. Naším cieľom je pomôcť pri vytváraní miestnej akčnej skupiny na území Mikroregiónu Horných Kysúc. Na tomto mieste chceme upozorniť na internetovú stránku venovanú tejto téme. Môžete si ju pozrieť na tomto linku. Obsahuje informácie aj o ostatných pripravovaných skupinách v kraji.

Relevantné dokumenty:

 

 
Čo je Leader | Tlačiť |
TROCHU HISTÓRIE

Regionálna politika vznikala v EU v 70 tych rokoch v čase, keď  priemyselné aglomerácie Západnej Európy podliehali podstatným štrukturálnym zmenám z rôznych dôvodov. Tieto zmeny mali za následok zatváranie podnikov a masové prepúšťanie veľkého množstva ľudí, ktorí dovtedy boli zamestnancami s pravidelným príjmom. Tento trend postihol celé regióny vo Veľkej Británii, Nemecku, Taliansku a Francúzku a vyvolal tlak na politické rozhodnutia čeliť štrukturálnym zmenám v oblasti sekundárnej výroby.

Podobne aj vo vidieckych oblastiach sa udiali zmeny v poľnohospodárskej prvovýrobe, keď technologický pokrok a zmeny v štruktúre hospodárstiev vyvolali odliv pracovných síl z tohoto sektora a následne spôsobili vyľudnenie vidieka, čo postihlo hlavne vidiecke regióny silne závislé na poľnohospodárstve s nízkym podielom priemyslu.

Ako reakciu na tieto rozvojové trendy Európske hospodárske spoločenstvo postupne vytvorilo finančné rámce - fondy na podporu štrukturálnych zmien ( tzv. ŠTRUKTURÁLNE FONDY) v postihnutých regiónov a to hlavne podporu rozvoja malého a stredného podnikania v sekundárnej a terciárnej sfére. Nástroje vyvolali nielen tlak na rozvoj nových zručností a vedomostí ale hlavne potrebu zmeniť postoje tých občanov, ktorých sa zmeny týkali - a to obrat z pasívneho prijímania k aktívnemu pôsobeniu na trhu práce.

V konkrétnom živote to znamenalo, že jednotlivec sa stával v oveľa väčšej miere spoluzodpovedný za svoj život a život svojej rodiny, musel sa orientovať v oveľa väčšej miere vo svojom okolí a spolupodieľať sa na jeho rozvoji.

V tomto prípade bolo dôležité sústrediť pozornosť na podporu rozvoja verejných statkov (infraštruktúry) a podporu občianskeho sektora, ktorý musí začať mobilizáciu vlastných zdrojov. Občiansky sektor sa v tomto zmysle chápe ako hybná sila rozvoja zaostalých regiónov. Druhým závažným faktorom je prísun vonkajších zdrojov a investícií, ktoré musia vhodne dopĺňať občiansku participáciu, podporovať tvorbu partnerstiev a zapájať všetky oblasti života ako aj všetky doknuté sektory na regionálnej úrovni. Takému prístupu hovoríme Integrovaný rozvoj regiónov.

Program LEADER je jediným nástrojom integrovaného rozvoja vidieka v rámci vidieckej politiky EÚ. Integrovaným sa stal preto, že podporuje finančne verejno-súkromné partnerstvá v určitom definovanom vidieckom priestore a ich rozvojové programy. V partnerstvách sa nenachádzajú iba farmári, ale aj iné sociálne skupiny vidieka - podnikatelia v ľahkom priemysle, službách, cestovnom ruchu, predstavitelia občianskeho života, samosprávy, kultúry a pod. Všetci spolu tvoria partnerstvo a zostavia program rozvoja, ktorý môže byť podporený z programu LEADER. Partnerstvo následne nato rozhoduje, ktoré súkromné alebo verejné projekty sú v danom území financované. Tento nástroj umožňuje lepšie ako ostatné nástroje koordinovať sociálno-ekonomický rozvoj, podporuje súlad rozhodovania a investovania, zvyšuje administratívne, manažérske a programovacie schopnosti ľudí a pomáha budovať občiansku spoločnosť na vidieku.

O ČOM JE PROGRAM LEADER?

Je to samostatný program, ktorý sa svojimi pravidlami vymyká z pravidiel štrukturálnej politiky ako aj politiky rozvoja vidieka v rámci garančnej sekcie Európskeho poľnohospodárskeho fondu, podporuje ako jediný integrovaný rozvoj vidieka a je známy ako jedna zo 4 Európskych iniciatív v Agende 2000, a to Urban, Equal, Interreg a LEADER. Zároveň môže slúžiť ako príklad pre vytvorenie systémovej podpory pre integrovaný rozvoj celých regiónov.

Európska iniciatíva znamená, že rámcové podmienky sa administrujú mimo štrukturálnych fondov, a Európska komisia vyčleňuje z ich rozpočtu priamo čiastku ešte pre národným plánmi a Podpornými rámcami komunity. Táto čiastka v súčasnosti pre všetky 4 programy predstavuje 5,5% štrukturálnych fondov. (Predtým pre 13 iniciatív bolo vyčlenených 9%)

Program LEADER je výhradne zameraný na podporu rozvoja vidieka a je preň vyčlenená čiastka 1% rozpočtu štrukturálnych fondov, a to z fondu poľnohospodárskej usmernenia.

Fakt zmeny zdroja financovania posunul administráciu programu LEADER vo všetkých členských štátoch na Ministerstvo poľnohospodárstva.

ZÁKLADNÉ CHARAKTERISTIKY LEADER

 

je orientovaný vždy na limitované územie - teritoriálny princíp

 

 

je založený na aktívnom zapojení miestnych ľudí a jeho nositeľom je miestna akčná skupiny - Local Action Group - LAG

 

 

jeho proces sa začína zdola nahor a preto propagačné aktivity, technická pomoc a tréningy sú podstatným nástrojom na začiatku programu

 

 

programy a projekty vždy tvoria a realizujú miestne akčné skupiny , ktorými sú medzisektorové partnerstvá na miestnej úrovni

 

 

každá takáto skupina si vypracováva vlastnú rozvojovú stratégiu a na jej základe podnikateľský plán

 

 

Partnerstvo následne rozhoduje, ktoré súkromné alebo verejné projekty sú v danom území financované.

 

 

skupiny LEADER v členských krajinách spoluvytvárajú sieť v prospech výmeny informácií, skúseností a spoločných projektov

ZHRNUTIE

Program LEADER je veľmi zjednodušene povedané nový netradičný prístup k rozvoju vidieckych oblasti. Novosť spočíva v tom, že mikroregión si sám vytvorí potrebné inštitucionálne zázemie pre definovanie programu rozvoja a jeho realizáciu. K tomu sa dajú cez program LEADER získať o ktorých použití sa rozhoduje v mikroregióne na základe vlastných kritérií. Jediným obmedzením je výška financií a to, že podporované aktivity musia byť v súlade s Programom rozvoja vidieka SR na roky 2007-2013, čo sa zabezpečuje už v procese prípravy rozvojového plánu pri definovaní podporovaných aktivít.

AKÉ PODMIENKY MUSÍME SPLNIŤ?

Zaradenie do programu a tým aj dostupnosť finančných zdrojov je však podmienená kladným posúdením žiadosti ( projektu) ktorý predkladá mikroregión po zverejnení výzvy. Úspešné budú tie projekty, kde žiadateľ preukáže existenciu dostatočne silného inštitucionálneho zázemia na realizáciu programu a tiež jasnú predstavu o rozvoji mikroregiónu.

 
 
 
Webmaster CB soft. s.r.o., Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd.Mambo is  Software released under the GNU/GPL License.