Obec Vysoká nad Kysucou v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014 -2020, Fond malých projektov, podala žiadosť pod názvom „Beskyde Beskyde – pieseň znie“. Projektovým partnerom je obec Hutisko-Solanec. Projekt je realizovaný s podporou Regionálnej rozvojovej agentúry Kysuce RRAK.

Realizáciou projektu „Beskyde Beskyde – pieseň znie“ chceme posilniť kultúru identitu slovensko – českého pohraničia zachovaním starých beskydských piesní v novom šate z oboch strán štátnej hranice. Projektoví partneri spoločne so svojimi spolkami – folklórnymi skupinami a hudbami vytvoria spoločný audiovizuálny projekt. Podstatou projektu bude zorganizovať a vytvoriť nové spoločné kultúrne podujatie oboch partnerov, ktorého sa zúčastnia folklórne zoskupenia zo Slovenskej republiky a z Českej republiky. Samostatnou aktivitou projektu bude vytvorenie audiovizuálnych nahrávok jednotlivých folklórnych súborov. Záznamom spoločného kultúrneho podujatia sa vytvorí audiovizuálne dielo – online spevník. Súčasťou projektu je i nákup a prenájom audiovizuálneho vybavenia a nevyhnutnej javiskovej architektúry. Jednou z aktivít bude i vydanie spoločného propagačného materiálu a nákup drobných propagačných predmetov.

Cieľom tohto projektu je prispieť k podpore spolupráce medzi obcami a občanmi cezhraničného regiónu, zvýšiť kvalitatívnu úroveň spolupráce miestnych a regionálnych spolkov a tak šíriť a zachovávať ľudové umenie, naše kultúrne bohatstvo a dedičstvo pre budúce generácie.

Implementáciu projektu „Beskyde Beskyde – pieseň znie“ budú projektoví partneri realizovať v sobotu 28. mája 2022 o 17:00 hod. na námestí v centre obce Vysoká nad Kysucou. Pred samotným začiatkom podujatia sa uskutoční vo Vysokej nad Kysucou už tradičné „váľanie obecného mája“, ktorí prídu zvaliť masky na alegorických vozoch.

Názov projektu: Beskyde, Beskyde - pieseň znie

Kód malého projektu: SK/FMP/11b/07/019

Hlavný cezhraničný partner: obec Hutisko-Solanec

Celkové oprávnené výdavky 100% - 10 212,00 €

Finančný príspevok z EFRR 85% - 8 680,20 €

Štátny rozpočet SR 10% - 1 021,20 €

Vlastné zdroje 5% - 510,60 €