Aktuálne výzvy

8 – Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov

Budovanie a obnova občianskej a poznávacej infraštruktúry v lesných ekosystémoch – výzva pre obhospodarovateľov lesov

Uzavretie výzvy:             31. 10. 2022

Minimálna výška oprávnených výdavkov:             10 000,00 EUR

Maximálna výška oprávnených výdavkov:           350 000,00 EUR

Výška podpory je 100 % z oprávnených výdavkov

 

 

 

 

  1. Príjemcami pomoci sú fyzické a právnické osoby obhospodarujúce lesy vo vlastníctve:

-            súkromných vlastníkov a ich združení;

-            obcí a ich združení;

-            cirkvi, ktorej majetok možno podľa vnútroštátneho právneho poriadku považovať za súkromný, pokiaľ ide o jeho správu a nakladanie s ním;

-            štátu.

  1. Občianske združenie v zmysle zákona č. 83/1990 Z. z. o združovaní občanov len so súhlasom obhospodarovateľa lesa daného územia

Rozsah oprávnených činností:

Prvky občianskej a poznávacej infraštruktúry slúžiace pre verejnosť bez obmedzenia, pričom predmet investície nemôže slúžiť na ziskovú činnosť. Príklady oprávnených činností:

–            náučné a turistické chodníky, cyklotrasy, vedené prevažne mimo existujúcej lesnej cestnej siete, prípustné je kríženie, ako aj čiastočné využitie existujúcej lesnej cestnej siete, nepresahujúce sumárne 25 % dĺžky chodníka, resp. cyklotrasy. Podporované budú malé terénne úpravy, bez osobitného riešenia úpravy (napr. makadam, štrk, asfalt) povrchu chodníka, resp. cyklotrasy so šírkou do 1,8 m[1]

–            pozorovateľne, vyhliadkové veže

–            mostíky, schody, rebríky, chodníky, lanové dráhy (vrátane, alebo len: zábradlia, trasovania, zrubovania)

–            značenie náučných a turistických chodníkov, trás a cyklotrás

–            odpočívadlá (vrátane alebo len: sociálne zariadenia)

–            turistické útulne (vrátane alebo len: prístrešky, altánky, lavičky, studničky), ohniská

–            odpadkové koše

–            objekty a centrá biodiverzity na pozorovanie – mokrade, malé vodné plochy, ukážkové lesné biotopy, učebne lesnej pedagogiky (aj v susedstve lesného pozemku)

 

Viac: https://www.apa.sk/aktualne-vyzvy/vzva--59-prv-2022-pre-podopatrenie-8-5-investcie-do-rozvoja-lesnch-oblast-a-zlepenia-ivotaschopnosti-lesov/11568