SIEA ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje:

80. Výzvu zameranú na Výstavba zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny pre verejný sektor – OPKZP-PO4-SC411-2023-80

Dátum vyhlásenia výzvy: 7.2.2023

Spoluúčasť: 5%

Maximálna výška NFP na projekt žiadateľa nesmie presiahnuť 750 000 EUR.

Možnosť priebežného predkladania ŽoNFP nie je obmedzená stanovenými termínmi uzavretia jednotlivých hodnotiacich kôl. Žiadateľ môže predložiť ŽoNFP na SO kedykoľvek počas trvania otvorenej výzvy.

Termín uzavretia hodnotiaceho kola 1: 28. 02. 2023

Termín uzavretia hodnotiaceho kola 2: 31. 03. 2023

Termín uzavretia hodnotiaceho kola n: posledný pracovný deň každého nasledujúceho mesiaca 

 Podmienky oprávnenosti aktivít projektu:

 Pre účely tejto výzvy sa výstavbou zariadenia na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny rozumie výstavba fotovoltického zariadenia / fotovoltickej elektrárne na priamu výrobu elektrickej energie.

 - Prílohou ŽoNFP musí byť energetický audit,

- Podporené budú iba zariadenia s inštalovaným výkonom väčším ako 10 kWe a menším ako 500 kWe s jedným bodom pripojenia do distribučnej sústavy,

- bez obmedzenia inštalovaného výkonu v prípade ostrovnej prevádzky zariadenia, teda bez pripojenia zariadenia do distribučnej sústavy,

Žiadateľ je povinný ku dňu predloženia ŽoNFP ukončiť všetky verejné obstarávania / obstarávania na celú hlavnú aktivitu projektu, t. j. uzavrieť zmluvy s úspešnými uchádzačmi.

Viac o výzve sa dočítate:

https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/80-vyzva-zamerana-na-vystavba-zariadeni-na-vyuzitie-slnecnej-energie-na-vyrobu-elektriny-pre-verejny-sektor-opkzp-po4-sc411-2023-80/