Nadácia Kia Slovakia vyhlasuje výzvy na predkladanie projektov:

- v grantovom programe ŠPORTOVÉ PODUJATIA V REGIÓNE 2023

-  v zamestnaneckom grantovom programe Zelené komunity 2023

- grantovom programe TECHNICKÉ KÚTIKY 2023

- v grantovom programe INŠPIRÁCIA POHYBOM 2023

1./ Grantový program ŠPORTOVÉ PODUJATIA V REGIÓNE (Nadácia Kia Slovakia):

Nadácia Kia Slovakia (ďalej len „nadácia“) vyhlasuje výzvu na predkladanie projektov v grantovom programe ŠPORTOVÉ PODUJATIA V REGIÓNE 2023, ktorý je zameraný na podporu športových podujatí v Žilinskom kraji („podujatím“ sa rozumie súťaž, stretnutie, turnaj, preteky alebo iné podujatie spojené s pohybovo-rekreačnou aktivitou fyzických osôb v oblasti športu).

Vaše projekty môžete podávať do 3. marca 2023.

Podporované aktivity a oprávnené náklady projektu:

 1. skupina: materiálne zabezpečenie športového podujatia:

- nákup spotrebného materiálu na technické zabezpečenie podujatia (napr. materiál na vyznačenie trate, farby, pásky, medaile, reflexné vesty alebo reflexné rovnošaty pre usporiadateľov, pitný režim a pod.).

 1. skupina: zabezpečenie služieb k športovému podujatiu:

- prenájom športoviska na účel podujatia (napr. prenájom telocvične, športového areálu, plavárne, ľadovej plochy a pod.),

- zabezpečenie nevyhnutných služieb (napr. časomiera, štartové čísla, prenájom mobilných toaliet, zábran, stanov, prístreškov, zdravotnej služby, štartovacej brány, systému zvukového, obrazového alebo iného spojenia s účastníkmi podujatia a pod.).

Neoprávnené náklady:

- režijné a administratívne náklady organizácie (mzdy, mobil, energie a pod.),

- prenájom priestorov a vybavenia na bežnú činnosť organizácie,

- cestovné náklady, ubytovanie, občerstvenie a strava,

- poháre, vecné odmeny,

- propagačné materiály (letáky, plagáty, šiltovky, oblečenie).

Oprávnení žiadatelia

- program je určený pre organizátorov športového podujatia – mimovládne neziskové organizácie (tzn. nadácie, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy, občianske združenia), registrované ako mimovládna organizácia viac ako jeden rok ku dňu podania žiadosti,

- žiadateľ musí mať sídlo a pôsobiť v Slovenskej republike,

- podujatie, na ktoré žiadateľ požaduje grant, sa musí konať na území Žilinského kraja,

- organizácia musí dokladovať činnosť a aktívnu podporu športu stanovami.

Oprávnenosť projektu:

- predkladaný projekt musí byť realizovaný v Žilinskom kraji,

- jedna organizácia môže podať iba jeden projekt,

- predkladaný projekt musí spĺňať podmienky podľa príslušných právnych predpisov a žiadateľ musí predložiť akékoľvek súhlasy alebo povolenia, ak sú na realizáciu projektu podľa právnych predpisov potrebné,

- projekt musí byť v súlade s etickými zásadami nadácie uverejnenými na webovej stránke www.nadaciakia.sk.

Výška grantu:

- maximálna výška podpory, o ktorú sa môže uchádzať jeden projekt, je 2 500 eur. Výška schváleného grantu môže byť znížená, v závislosti od relevantnosti rozpočtových položiek,

- pre grantový program je vyčlenená celková suma vo výške 25 000 eur,

- v grantovom programe nie je povinná finančná spoluúčasť zo strany žiadateľa.

Prijímanie žiadostí:

- projektovú žiadosť je potrebné podať najneskôr do 3. marca 2023 do 24:00 hod. prostredníctvom elektronického formulára, ktorý je dostupný na stránke https://nadaciakia.egrant.sk/. Žiadosti doručené iným ako uvedeným spôsobom alebo podané po tomto termíne nebudú akceptované,

- osobné konto vzniká zaregistrovaním sa na stránke https://nadaciakia.egrant.sk/, - pre prihlásenie sa na stránku je potrebné kliknúť na odkaz v e-maily a potvrdiť údaje,

- nové konto (novú registráciu) nie je potrebné vytvárať v prípade, že organizácia už v minulosti vypracovala iný projekt cez daný portál. V tom prípade sa prihláste pod už pôvodným loginom. Na overenie funkčnosti pri registrovaní uvedenej e-mailovej adresy Vám na ňu systém zašle e-mail,

- po prihlásení je potrebné vybrať si program ŠPORTOVÉ PODUJATIA V REGIÓNE 2023.

Povinné prílohy žiadosti:

- doklad o podpore športu (stanovy),

- sken výpisu z bankového účtu žiadateľa alebo zmluva o zriadení účtu.

Odporúčania:

- do obsahovej časti projektu napíšte presné a konkrétne aktivity, ciele a kvantitatívne údaje, ktoré chcete dosiahnuť,

- grant je možné získať iba na tie položky, ktoré priamo súvisia s projektom a sú oprávnenými nákladmi,

- v rozpočte rozpíšte jednotlivé položky čo najpresnejšie, nestačí nám iba rámcové pomenovanie položky a orientačná suma. V priebehu realizácie projektu bude potrebné riadiť sa schváleným rozpočtom.

Dokument na stiahnutie:

Výzva na stiahnutie vo formáte .pdf (https://bit.ly/3Jn5KRA)

Informácia bola zverejnená na stránke:

https://www.nadaciakia.sk/#news-detail-1588

 

2./ Zamestnanecký Grantový program Zelené komunity (Nadácia Kia Slovakia):

Nadácia Kia Slovakia (ďalej len „nadácia“) vyhlasuje výzvu na predkladanie projektov v zamestnaneckom grantovom programe Zelené komunity 2023, ktorý je zameraný na rozvoj dobrovoľníckych aktivít a komunitného organizovania sa v oblasti ochrany a rozvoja životného prostredia v Žilinskom kraji.

Vaše projekty môžete podávať do 3. marca 2023.

Podporované aktivity a oprávnené náklady projektu:

 1. skupina: zelené plochy

- výsadba, revitalizácia a údržba zelených plôch (napr. výsadba drevín, zelených koridorov, alejí, trvalých trávnatých porastov, ovocných a zeleninových kultúr a pod.),

- vytvorenie alebo obnova prirodzených krajinných prvkov (napr. živé ploty, izolačná zeleň na zníženie hluku a smogu, výsadba sprievodnej vegetácie pri vodných tokoch),

- vytváranie produkčných záhrad a sadov na verejných plochách (napr. komunitné záhrady a pod.),

- zachovanie prírodného dedičstva (napr. zachovanie pralesov a prírodných lesov, ochrana starých alebo iným spôsobom významných stromov a pod.).

 1. skupina: zelená architektúry

- budovanie alebo obnova prvkov záhradnej a krajinnej architektúry na verejných priestranstvách (napr. posedenia, prístrešky, informačné tabule, mobiliár slúžiaci na oddych, stojany na bicykle a pod.),

- zveľadenie a budovanie trás a náučných chodníkov (napr. úprava náučných chodníkov, cyklochodníkov a pod.).

 1. skupina: ekológia

- environmentálne iniciatívy zamerané na zníženie odpadu a recykláciu (napr. riešenia na minimalizáciu nerecyklovateľného odpadu, kompostovanie, drviče a iné mobilné zariadenia na zhodnocovanie odpadu z biologicky rozložiteľných materiálov alebo odpadu zo spracovania dreva a pod.),

- čistenie verejných priestranstiev (napr. vodných tokov a plôch, vrátane revitalizácie brehových porastov, odstraňovanie skládok odpadu a pod.),

- aktivity súvisiace s ekologickým manažmentom vody a prvkami zelenej infraštruktúry (napr. obnova území s retenčným potenciálom, mokradí, riešenia na spomalenie odtoku vody z povodia, prehrádzky a pod.),

- manažment využívania zrážkovej vody (zberné systémy na dažďovú vodu a pod.),

- vodozádržné opatrenia na spomalenia odplavovania pôdy spôsobených zrážkovou vodou (protierózne zipsy, protierózne stehy, zdrsnenie dna, protierózne konkávne výstuhy, drenážne zásypy a pod.).

 1. skupina: ekologické včelárstvo

- rozširovanie počtu včelstiev, chov matiek, medobranie, kŕmenie, materiálne zabezpečenie výroby úľov.

 1. skupina: enviro-vzdelávanie

- workshopy, interaktívne aktivity, súťaže a hry pre deti a mládež na tému odpad, ochrana prírody a biodiverzita, udržateľný rozvoj, klimatická zmena a pod.

Oprávnené náklady:

- materiálne a technické zabezpečenie dobrovoľníckych aktivít,

- prenájom priestorov na priamu realizáciu aktivít*.

*V prípade, že prijímateľ grantu vynaloží finančné prostriedky na prenájom priestorov, v ktorých sa aktivity projektu priamo nevykonávajú, potom nie je možné na takéto úhrady použiť prostriedky poskytnuté z grantu nadácie.

Neoprávnené náklady:

- režijné a administratívne náklady organizácie (mzdy, mobil, energie a pod.),

- cestovné náklady, ubytovanie, občerstvenie a strava,

- vecné odmeny, propagačné materiály (letáky, plagáty, oblečenie, doplnky a pod.),

- výdavky realizované mimo schváleného obdobia čerpania grantu,

- výdavky, ktoré nie je možné zdokladovať a nespĺňajú podmienku hospodárnosti.

Oprávnení žiadatelia:

- program je určený pre právnické osoby - mimovládne neziskové organizácie (tzn. nadácie, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy, občianske združenia), registrované ako mimovládna organizácia viac ako jeden rok ku dňu podania žiadosti,

materské, základné a stredné školy,

- žiadateľ musí pôsobiť v Žilinskom kraji,

- žiadateľ v predchádzajúcich dvoch rokoch (2021 a 2022) nezískal podporu z nadácie v rámci grantového programu Dobrovoľníctvo alebo Dobrovoľníctvo Zelené komunity.

Oprávnenosť projektu:

- predkladaný projekt musí byť realizovaný v Žilinskom kraji,

- predkladaný projekt musí mať verejnoprospešný charakter,

- jedna organizácia môže podať iba jeden projekt,

- predkladaný projekt musí spĺňať podmienky podľa príslušných právnych predpisov a žiadateľ musí predložiť akékoľvek súhlasy alebo povolenia, ak sú na realizáciu projektu podľa právnych predpisov potrebné,

- projekt musí byť v súlade s etickými zásadami nadácie uverejnenými na webovej stránke www.nadaciakia.sk/.

Výška grantu:

- maximálna výška podpory, o ktorú sa môže uchádzať jeden projekt, je 2 000 eur. Výška schváleného grantu môže byť znížená, v závislosti od relevantnosti rozpočtových položiek,

- pre grantový program je vyčlenená celková suma vo výške 50 000 eur,

- v grantovom programe nie je povinná finančná spoluúčasť zo strany žiadateľa.

Odporúčanie zamestnanca:

o podporu sa môže uchádzať len projekt, ktorý odporučí zamestnanec spoločnosti Kia Slovakia s. r. o. a je v organizačných štruktúrach žiadateľa osobne angažovaný,

- žiadateľ musí v elektronickom formulári uviesť identifikačné (zamestnanecké) číslo zamestnanca, ktorý projekt odporúča, spolu s odôvodnením a plánovanými aktivitami zapojenia sa do projektu,

- jeden zamestnanec môže odporučiť maximálne jeden projekt.

Prijímanie žiadostí:

- projektovú žiadosť je potrebné podať najneskôr do 3. marca 2023 do 24:00 hod. prostredníctvom elektronického formulára, ktorý je dostupný na stránke https://nadaciakia.egrant.sk/. Žiadosti doručené iným ako uvedeným spôsobom alebo podané po tomto termíne nebudú akceptované,

- osobné konto vzniká zaregistrovaním sa na stránke https://nadaciakia.egrant.sk/, - pre prihlásenie sa na stránku je potrebné kliknúť na odkaz v e-maile a potvrdiť údaje,

- nové konto (novú registráciu) nie je potrebné vytvárať v prípade, že organizácia už v minulosti vypracovala iný projekt cez daný portál. V tom prípade sa prihláste pod už pôvodným loginom. Na overenie funkčnosti pri registrovaní uvedenej e-mailovej adresy Vám na ňu systém zašle e-mail,

- po prihlásení je potrebné vybrať si program Zelené komunity 2023. 

Povinné prílohy žiadosti:

- sken výpisu z bankového účtu žiadateľa.

Dokument na stiahnutie:

Výzva na stiahnutie vo formáte .pdf (https://bit.ly/3ZZJ0NE

Informácia bola zverejnená na stránke:

https://www.nadaciakia.sk/#news-detail-1594

 

3./ Grantový program TECHNICKÉ KÚTIKY (Nadácia Kia Slovakia):

Nadácia Kia Slovakia (ďalej len „nadácia“) vyhlasuje výzvu na predkladanie projektov v grantovom programe TECHNICKÉ KÚTIKY 2023, ktorý je zameraný na rozvoj manuálnych zručností, technického myslenia, tvorivosti a verbálnych schopností detí v predškolskom veku v materských školách v Žilinskom kraji. Technický kútik môže byť umiestnený ako súčasť triedy, alebo aj oddelene v špeciálnej miestnosti, ak to priestorové usporiadanie materskej školy dovoľuje. Možnosťou je aj technický kútik ako súčasť vonkajšieho priestoru a záhrady.

Vaše projekty môžete podávať do 3. marca 2023.

Podporované aktivity a oprávnené náklady projekt:

 1. skupina: materiálne zabezpečenie a vybavenie technického kútika

- dielenský stôl – stolársky ponk,

- náradie na technickú výučbu (napr. kladivá, kliešte, skrutkovače, pílky, zveráky, svorky, kľúče, vrtáky,…),

- spotrebný materiál (napr. balzové drevo, výkresy, pastelky, ceruzky, pravítka, klince, skrutky, matice, brusné papiere,…),

- ochranné prvky (napr. okuliare, rukavice, ochranné oblečenie,…),

- úložné priestory (napr. skrine, boxy, organizéry,…),

- iné vybavenie uvedené v metodickej príručke programu (https://technickeskolky.sk/metodicka-prirucka/).

 1. skupina: prispôsobenie školského priestoru na technický kútik – náklady na túto skupinu nákladov nesmú presiahnuť 1 500 eur)

- úprava priestoru na technický kútik (napr. výmena podlahy, obloženie stien,…) – v prípade žiadosti o použitie grantu aj na úpravu priestoru, nadácia si vyhradzuje právo návštevy školských priestorov v rámci času vyhodnocovania projektov, za účelom posúdenia oprávnenosti požadovaných výdavkov.

Neoprávnené náklady:

- režijné a administratívne náklady organizácie (mzdy, mobil, energie a pod.),

- prenájom priestorov a iné vybavenie organizácie,

- materiál nesúvisiaci s technickým vzdelávaním,

- propagačné materiály (letáky, plagáty a pod.).

Oprávnení žiadatelia:

- materské školy v Žilinskom kraji zriadené obcou/mestom,

- základné školy s materskou školou v Žilinskom kraji zriadené obcou/mestom.

Oprávnenosť projektu:

- predkladaný projekt musí byť realizovaný v Žilinskom kraji,

- predkladaný projekt musí mať verejnoprospešný charakter,

- jedna organizácia môže podať iba jeden projekt,

- žiadateľ v predchádzajúcich rokoch nezískal z nadácie grant na vybudovanie technického kútika,

- predkladaný projekt musí spĺňať podmienky podľa príslušných právnych predpisov a žiadateľ musí predložiť akékoľvek súhlasy alebo povolenia, ak sú na realizáciu projektu podľa právnych predpisov potrebné,

- projekt musí byť v súlade s etickými zásadami nadácie uverejnenými na webovej stránke www.nadaciakia.sk.

Výška grantu:

- maximálna výška podpory, o ktorú sa môže uchádzať jeden projekt, je 3 000 eur. Výška schváleného grantu môže byť znížená, v závislosti od relevantnosti rozpočtových položiek,

- pre grantový program je vyčlenená celková suma vo výške 30 000 eur,

- v grantovom programe nie je povinná finančná spoluúčasť zo strany žiadateľa.

Prijímanie žiadostí:

- projektovú žiadosť je potrebné podať najneskôr do 3. marca 2023 do 24:00 hod. prostredníctvom elektronického formulára, ktorý je dostupný na stránke https://nadaciakia.egrant.sk/. Žiadosti doručené iným ako uvedeným spôsobom alebo podané po tomto termíne nebudú akceptované,

- osobné konto vzniká zaregistrovaním sa na stránke https://nadaciakia.egrant.sk/, - pre prihlásenie sa na stránku je potrebné kliknúť na odkaz v e-maile a potvrdiť údaje,

- nové konto (novú registráciu) nie je potrebné vytvárať v prípade, že organizácia už v minulosti vypracovala iný projekt cez daný portál. V tom prípade sa prihláste pod už pôvodným loginom. Na overenie funkčnosti pri registrovaní uvedenej e-mailovej adresy Vám na ňu systém zašle e-mail,

- po prihlásení je potrebné vybrať si program TECHNICKÉ KÚTIKY 2023.

Povinné prílohy žiadosti:

- sken výpisu z bankového účtu žiadateľa alebo zmluva o zriadení účtu,

- fotografie priestorov, v ktorých bude vybudovaný technický kútik.

Dokument na stiahnutie:

Výzva na stiahnutie vo formáte .pdf (https://bit.ly/3wxVQVI)   

Informácia bola zverejnená na stránke:

https://www.nadaciakia.sk/#news-detail-1599

 

4./ Grantový program INŠPIRÁCIA POHYBOM (Nadácia Kia Slovakia):

Nadácia Kia Slovakia (ďalej len „nadácia“) vyhlasuje výzvu na predkladanie projektov v grantovom programe INŠPIRÁCIA POHYBOM 2023, ktorý je zameraný na podporu a rozvoj športu športovcov so zdravotným alebo mentálnym znevýhodnením.

Vaše projekty môžete podávať do 3. marca 2023.

Podporované aktivity a oprávnené náklady projektu:

 1. skupina: materiálne zabezpečenie športových aktivít

- nákup športových pomôcok a vybavenia (napr. lopty, rakety, stoly na aplikovaný stolný tenis, sane a hokejky na parahokej, prilby, chrániče, handbiky, plavecké pomôcky, športové oblečenie určené výlučne na výkon daného športu a pod.).

 1. skupina: zabezpečenie tréningového procesu

- prenájom športoviska na účel pravidelného tréningu (napr. prenájom telocvične, športového areálu, plavárne, ľadovej plochy a pod.).

 1. skupina: budovanie športovej infraštruktúry

- budovanie alebo obnova prvkov workoutových ihrísk s prihliadnutím na inklúziu a bezbariérový prístup (napr. workoutové ihriská s inkluzívnymi prvkami).

Neoprávnené náklady:

- režijné a administratívne náklady organizácie (mzdy, mobil, energie a pod.),

- prenájom priestorov a vybavenia organizácie,

- cestovné náklady, ubytovanie, občerstvenie a strava,

- medaily, poháre, vecné odmeny,

- propagačné materiály (letáky, plagáty, šiltovky, oblečenie, ktoré neslúži primárne na výkon športovej aktivity a pod.)

Oprávnení žiadatelia:

- program je určený pre právnické osoby - mimovládne neziskové organizácie (tzn. nadácie, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy, občianske združenia), registrované ako mimovládna organizácia viac ako jeden rok.

- Žiadateľ musí mať sídlo a pôsobiť v Slovenskej republike.

- Žiadateľ v predchádzajúcich dvoch rokoch nezískal podporu z Nadácie Kia Slovakia v rámci grantového programu Inšpirácia pohybom 2022 a Šport v regióne 2021.

- Organizácia musí dokladovať činnosť a aktívnu podporu športu telesne alebo mentálne znevýhodnených športovcov (buď stanovami, v ktorých má túto pomoc uvedenú, alebo prostredníctvom už uskutočnených projektov v predchádzajúcich rokoch), alebo organizácia je členom jedného z uvedených zväzov: Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov, Slovenský zväz športovcov s mentálnym postihnutím, Slovenská asociácia zrakovo postihnutých športovcov, Deaflympijský výbor Slovenska, Slovenský paralympijský výbor, alebo je členom iného športového zväzu, asociácie, výboru, ktorých cieľom je združovanie športových organizácií za účelom podpory športu zdravotne alebo mentálne znevýhodnených športovcov.

Oprávnenosť projektu:

- predkladaný projekt musí byť realizovaný v Slovenskej republike,

- predkladaný projekt musí mať verejnoprospešný charakter,

- jedna organizácia môže podať iba jeden projekt,

- predkladaný projekt musí spĺňať podmienky podľa príslušných právnych predpisov a žiadateľ musí predložiť akékoľvek súhlasy alebo povolenia, ak sú na realizáciu projektu podľa právnych predpisov potrebné,

- projekt musí byť v súlade s etickými zásadami nadácie uverejnenými na webovej stránke www.nadaciakia.sk.

Výška grantu:

- maximálna výška podpory, o ktorú sa môže uchádzať jeden projekt, je 4 000 eur. Výška schváleného grantu môže byť znížená, v závislosti od relevantnosti rozpočtových položiek,

- pre grantový program je vyčlenená celková suma vo výške 100 000 eur,

- v grantovom programe nie je povinná finančná spoluúčasť zo strany žiadateľa.

Prijímanie žiadostí:

- projektovú žiadosť je potrebné podať najneskôr do 3. marca 2023 do 24:00 hod. prostredníctvom elektronického formulára, ktorý je dostupný na stránke https://nadaciakia.egrant.sk/. Žiadosti doručené iným ako uvedeným spôsobom alebo podané po tomto termíne nebudú akceptované,

- osobné konto vzniká zaregistrovaním sa na stránke https://nadaciakia.egrant.sk/, - pre prihlásenie sa na stránku je potrebné kliknúť na odkaz v e-maile a potvrdiť údaje,

- nové konto (novú registráciu) nie je potrebné vytvárať v prípade, že organizácia už v minulosti vypracovala iný projekt cez daný portál. V tom prípade sa prihláste pod už pôvodným loginom. Na overenie funkčnosti pri registrovaní uvedenej e-mailovej adresy Vám na ňu systém zašle e-mail,

- po prihlásení je potrebné vybrať si program INŠPIRÁCIA POHYBOM 2023.

Povinné prílohy žiadosti:

- doklad o podpore športovcov so znevýhodnením (stanovy alebo iný dokument),

- sken výpisu z bankového účtu žiadateľa alebo zmluva o zriadení účtu.

Dokument na stiahnutie:

Výzva na stiahnutie vo formáte .pdf (https://bit.ly/3JcE1mN)    

Informácia bola zverejnená na stránke:

https://www.nadaciakia.sk/#news-detail-1585