Typy oprávnených aktivít:

Typ aktivity B) Investičné a neinvestičné aktivity na zlepšenie prístupu k prírodným a kultúrnym pamiatkam (napr. značenie, oddychové zóny) realizované vo forme doplnkových aktivít

- Projektová aktivita č. 1 - Budovanie infraštruktúrnych prvkov bezbariérového prístupu pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu vrátanie zvukových, grafických a podobných navádzacích systémov;

- Projektová aktivita č. 4 - Výstavba/ revitalizácia oddychových zón popri prírodných a kultúrnych pamiatkach;

- Projektová aktivita č. 5 - Realizácia sprievodnej infraštruktúry a vybavenia/mobiliárov v riešenej lokalite (stojany pre bicykle, informačné tabule, odpočívadlá, prístrešky, atď.).

Termín uzávierky prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej „žiadosť o NFP“) je 28. február 2023.

Prioritná os: 2. KVALITNÉ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Investičná priorita: Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva (6c)

Špecifický cieľ: 2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu

Link na výzvu v systéme ITMS2014+: INTERREG V-A SK-CZ/2023/15 - Plánovaná výzva, ITMS2014+ Verejná časť (https://bit.ly/3QAIEbK)

Oprávnenosť aktivít projektu

- V rámci tejto výzvy je každý projektový partner povinný zvoliť si aktivity iba z uvedených typov oprávnených aktivít B, E a F, pričom aspoň jednu z týchto aktivít musia projektoví partneri realizovať spoločne.

Želaným výstupom je zlepšenie prístupu k prírodným a kultúrnym pamiatkam, tvorba ucelených tematických produktov propagujúcich spoločné územie a podpora zavádzania služieb podporujúcich využívanie potenciálu cezhraničného územia.

Typy oprávnených aktivít:

Typ aktivity B) Investičné a neinvestičné aktivity na zlepšenie prístupu k prírodným a kultúrnym pamiatkam (napr. značenie, oddychové zóny) realizované vo forme doplnkových aktivít

- Projektová aktivita č. 1 - Budovanie infraštruktúrnych prvkov bezbariérového prístupu pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu vrátanie zvukových, grafických a podobných navádzacích systémov;

- Projektová aktivita č. 4 - Výstavba/ revitalizácia oddychových zón popri prírodných a kultúrnych pamiatkach;

- Projektová aktivita č. 5 - Realizácia sprievodnej infraštruktúry a vybavenia/mobiliárov v riešenej lokalite (stojany pre bicykle, informačné tabule, odpočívadlá, prístrešky, atď.).

Typ aktivity E) Činnosti podporujúce tvorbu ucelených tematických produktov založených na využívaní prírodného a kultúrneho dedičstva, t.j. spájanie viacerých objektov kultúrneho a prírodného dedičstva ako ucelených produktov pre návštevníkov.

- Projektová aktivita č. 1 - Realizácia spoločných regionálnych/ tematických kampaní propagujúcich prírodné a kultúrne atraktivity spoločného územia;

- Projektová aktivita č. 2 - Realizácia spoločných mediálnych produktov propagujúcich spoločné území a jeho atraktivity;

- Projektová aktivita č. 3 - Organizácia aktivít propagujúcich spoločné územie ako turistickú destináciu a podporujúcich rozvoj cestovného ruchu v ňom;

- Projektová aktivita č. 4 - Príprava a realizácia spoločných produktov destinačného managementu.

Typ aktivity F) Podpora zavádzania služieb podporujúcich využívanie potenciálu kultúrneho a prírodného dedičstva.

- Projektová aktivita č. 1 - Aplikácie komunikačnej stratégie/ marketingovej koncepcie zavedenia služieb podporujúcich využívanie potenciálu kultúrneho a prírodného dedičstva;

- Projektová aktivita č. 2 - Využitie mobilných technológií pre prezentáciu a propagáciu turistických atraktivít regiónu (audio sprievodca, GPS technológie, QR kódy);

- Projektová aktivita č. 3 - Realizácie publicity a propagácie pomocou webových stránok, sociálnych sietí a ďalších inovatívnych spôsobov propagácie a publicity;

- Projektová aktivita č. 4 - Príprava špecifických nástrojov podpory cestovného ruchu – turistické karty, rodinné pasy, atď.;

- Projektová aktivita č. 5 - Organizácia aktivít propagujúcich spoločné územie ako turistickú destináciu a podporujúcich rozvoj turizmu v ňom.

Dokumenty na stiahnutie:

Výzva INTERREG V-A SK-CZ/2023/15 (https://bit.ly/3QzZPKL)

Prílohy výzvy (https://bit.ly/3GBAxqS)

Pokyny k vyplneniu formuláru ŽoNFP cez ITMS2014+ (https://bit.ly/3GDmTDR)

Informácia bola zverejnená na stránke:

https://www.sk-cz.eu/sk/aktuality/novinky/527-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nfp-c-interreg-v-a-sk-cz-2023-15