Environmentálny fond vyhlasuje VÝZVU č. B-1/2023Oblasť: Ochrana a využívanie vôd (B).

Oprávnené aktivity:

- budovanie verejných vodovodov,

- budovanie verejných kanalizácii,

- budovanie verejnej kanalizácie a vodovodu v jednej ryhe,

- budovanie vodozádržných opatrení v krajine a v sídlach.

 

Oprávnenými žiadateľmi sú:

Obec do 2000 obyvateľov – podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, aspoň čiastočne sa nachádzajúce v chránených územiach (do ktorých zasahujú územia minimálne piatich obcí);  

Záujmové združenia právnických osôb, ktorého členmi sú len obce a zároveň:

- ktorých priemer počtu obyvateľov zo všetkých členov jedného záujmového združenia je do 2 000 obyvateľov,

- ktorých členovia sú len obce, ktoré sa aspoň čiastočne nachádzajú v chránených územiach (do ktorých zasahujú územia minimálne piatich obcí).

Minimálna výška žiadanej dotácie nie je stanovená. Maximálna výška dotácie pre obce je 3 000 000 eur. Maximálna výška dotácie pre záujmové združenia, ktorého členmi sú obce je 6 000 000 eur. V rámci vodozádržných opatrení je maximálna výška dotácie pre obce aj záujmové združenia 100 000 eur.

Žiadosti je možné podávať cez web: https://grant.envirofond.sk

Termín na podanie žiadostí je do 6. februára 2023.

Informácia bola zverejnená na stránke:

https://envirofond.sk/2023/01/05/environmentalny-fond-vyhlasuje-vyzvu-c-b-1-2023/

Pozvánka na webinár na tému: Ochrana a využívanie vôd (Environmentálny fond):

Vážení žiadatelia, dovoľujeme si vás pozvať na online webinár na tému: Ochrana a využívanie vôd.

Pripojiť sa môžete v deň konania (18.1.2023) od 10.00 hod. na stránke https://bit.ly/3GYrYrx.