1./ Environmentálny fond vyhlasuje Špecifikáciu činností podpory formou dotácie na rok 2023. Oblasť: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov (L)

Oprávnené aktivity:

- zateplenie obvodových stien a plášťa budovy,

- zateplenie/výmena strechy,

- výmena okien, dverí a sklenených stien,

- zateplenie najnižšieho a najvyššieho podlažia.

 1. L) - https://bit.ly/3W0PFDZ.

Priorizácia pri posudzovaní žiadostí EF bude pri výbere žiadostí prioritne vyberať a podporovať žiadosti v nasledovnom poradí:

 1. skupina: žiadosti, v ktorých predmetom projektu bude základná škola, materská škola, základná umelecká škola, obecný úrad, domov sociálnych služieb alebo požiarna zbrojnica. Táto skupina má najvyššiu prioritu pri výbere žiadostí.
 2. skupina: žiadosti, v ktorých predmetom projektu bude kultúrny dom, centrum voľného času, knižnica, komunitné centrum, centrum pre environmentálnu výchovu a vzdelávanie alebo múzeum. Táto skupina má strednú prioritu pri výbere žiadostí.
 3. skupina: žiadosti, v ktorých predmetom projektu budú budovy nenachádzajúce sa v 1. ani v 2. skupine.

Na základe vyššie uvedeného platí, že EF bude pri výbere žiadostí o poskytnutie dotácie prioritne vyberať a podporovať žiadosti o poskytnutie dotácie z 1. skupiny. V prípade, že žiadosti zo skupiny 1. Nespĺňajú požadovanú kvalitu, alebo ich počet nie je dostatočný, EF bude vyberať a podporovať žiadosti o poskytnutie dotácie z 2. skupiny. V prípade, že žiadosti zo skupiny 2. Nespĺňajú požadovanú kvalitu, alebo ich počet nie je dostatočný, EF bude vyberať a podporovať žiadosti o poskytnutie dotácie z 3. skupiny.

Oprávnené aktivity:

- zateplenie obvodových stien a plášťa budovy,

- zateplenie/výmena strechy,

- výmena okien, dverí a sklenených stien,

- zateplenie najnižšieho a najvyššieho podlažia.

V prípade realizácie hlavných aktivít 1., 2. a 3. a zároveň potvrdeného výskytu chráneného živočícha je povinné realizovať podaktivitu:

 1. a) práce a dodávky v súvislosti s realizáciou opatrení určených na zachovanie miest hniezdenia, rozmnožovania, úkrytu alebo odpočinku chráneného živočícha, pokiaľ sú tieto miesta dotknuté aktivitou, ktorá je predmetom podpory alebo práce a dodávky v súvislosti s realizáciou opatrení určených na vytvorenie miest hniezdenia, rozmnožovania, úkrytu alebo odpočinku chráneného živočícha, pokiaľ sú tieto miesta dotknuté aktivitou, ktorá je predmetom podpory (napr. netopiere, bocian biely, belorítka domová, dážďovník tmavý a pod., ktoré hniezdia na budovách).

Iba v prípade realizácie hlavných aktivít je možné realizovať aj nasledovné podaktivity:

 1. b) modernizácia/výmena zdroja tepla a pridružených rozvodov tepla a/alebo teplej vody:

- kotol na biomasu/plyn/elektrickú energiu (kotol na biomasu nemôže byť v oblastiach riadenia kvality ovzdušia,

- fotovoltické panely na účely výroby elektriny pre zdroj tepla,

- solárne kolektory,

- tepelné čerpadlo,

 1. c) aplikácia inovatívnych technológii na využitie odpadného tepla, ochladzovanie a cirkuláciu vzduchu:

- rekuperácia – napr. aktívna, pasívna,

- výmenníky na využitie odpadného tepla,

- rekuperácia tepla z odpadovej vody,

 1. d) opatrenia zabraňujúce prehrievaniu budov:

- zelená vegetačná stena,

- zelená extenzívna strecha,

- vonkajšie tieniace prvky okien a dverí – pergoly, vonkajšie žalúzie, a pod.;

 1. e) prvky na zachytávanie dažďovej vody a jej využitie na ochladzovanie vonkajšieho okolia budovy na pozemku vo vlastníctve a v správe žiadateľa:

- dočasné jazierka s dočasnou vodnou hladinou,

- podzemné nádrže na dažďovú vodu vrátane čerpadla,

 1. f) výsadba stromov v okolí budovy na pozemku vo vlastníctve alebo v správe žiadateľa,
 2. g) dažďová záhrada13 (terénne úpravy, nákup a výsadba rastlín),
 3. h) realizácia priepustných povrchov v okolí budovy na pozemku vo vlastníctve alebo v správe žiadateľa, napr.: zatrávňovacia dlažba14 (príprava lôžka, nákup a uloženie zatrávňovacej dlažby, obrubníky, nákup trávnej zmesi), vodopriepustná dlažba, plne priepustné povrchy zo zmesi živice a kremičitého štrku, mlatový povrch.

Oprávnenými žiadateľmi sú:

- Obec a príspevkové a rozpočtové organizácie zriadené obcou.

- Samosprávny kraj a príspevkové a rozpočtové organizácie zriadené samosprávnym krajom.

- Právnická osoba, ktorých zriaďovateľom je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.

Minimálna výška žiadanej dotácie nie je stanovená.

Maximálna výška dotácie pre obce je 400 000 eur na jednu žiadosť.

Žiadosti je možné podávať cez web: https://grant.envirofond.sk

Termín na podanie žiadostí je do 2. marca 2023.