špecifický cieľ 2. Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženie všetkých foriem znečistenia.

 Projekty pre investície do BIODIVERZITY v partnerstve s poľských partnerom s obdobným investičným zámerom.

AKTIVITY SÚVISIACE S OCHRANOU PRÍRODY A ZACHOVANÍM BIODIVERZITY, vrátane aktivít na území Natura 2000

 

ako napríklad:

  • ochrana biodiverzity a zlepšenie stavu prírodne cenných oblastí, napr.: − ochrana, obnova a zlepšenie stavu prírodných biotopov zohľadňujúc mokrade a miesta rozmnožovania chránených druhov živočíchov najmä na chránených územiach, vrátane, v prípade potreby, napr. environmentálna inventarizácia a monitoring, monitorovanie následkov znečistenia ovzdušia pre ekosystém, obmedzovanie tlaku cestovného ruchu, zlepšenie vodohospodárskych pomerov, doplnková výsadba,
  • ochrana, udržanie a zlepšenie prepojenosti medzi biokoridormi, najmä medzi chránenými oblasťami, z toho o. i. odstraňovanie fyzických bariér, udržiavanie prepojenia medzi koridormi (o. i. skrze modernizáciu / stavbu priepustov pod komunikačnými ťahmi), rozvoj zelenej a modrej infraštruktúry,
  • predchádzanie šíreniu a výskytu inváznych druhov, napr.: − zisťovanie a kontrola (monitorovanie) inváznych druhov,
  •  izolácia populácií inváznych druhov,
  •  odstraňovanie inváznych druhov (napr. kosenie, vytrhávanie, uplatňovanie feromónových metód, zavádzanie genetických úprav),
  • analýzy, stratégie, akčné plány a pilotné programy týkajúce sa ochrany alebo tvorenia foriem ochrany prírody a zachovania cezhraničných ekologických koridorov, napr.: − príprava analýz, stratégií a akčných plánov, vrátane oblasti spoločného riadenia, územného plánovania, vyznačovania chránených oblastí a biokoridorov,
  • realizácia pilotných aktivít na základe stratégií, analýz a plánov činnosti,

 Žiadosť môžete predložiť v lehote od 22.12.2022 do 31.03.2023.

Obec je oprávnený žiadateľ

Miera financovania pre slovenských partnerov : ERDF 80%, štátny rozpočet 12%, obec 8%.

Hodnota projektu:  od 200 000,- až  1,5 mil. EUR