MPSVaR SR vyhlasuje výzvu na  na podporu plnenia funkcií rodiny (inkluzívne detské ihriská).

Ak ide o dotáciu na výdavky na kúpu alebo prenájom pozemku určeného na podporu socializácie a inklúzie detí formou detského ihriska a na výdavky spojené so stavebnými úpravami a zariadením detského ihriska vrátane výdavkov spojených s bezbariérovým usporiadaním a vybavením týchto priestorov podporujúcim inklúziu detí so zdravotným znevýhodnením najviac v sume 50 000 eur – kapitálové výdavky.

Dotáciu na podporu plnenia funkcií rodiny možno poskytnúť žiadateľovi v príslušnom rozpočtovom roku najviac v sume 10 000 eur – Bežné výdavky

 

Oprávnení žiadatelia a právne formy:

 1. a) Právnická osoba

- Záujmové združenie právnických osôb

- Cirkevná organizácia

- Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

- Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

- Nezisková organizácia

 1. b) Fyzická osoba - podnikateľ
 2. c) Fyzická osoba - nepodnikateľ
 3. d) Verejná správa

- Samosprávny kraj (úrad samosprávneho kraja)

- Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

- Príspevková organizácia

- Rozpočtová organizácia

 

Dotáciu na podporu plnenia funkcií rodiny možno poskytnúť na aktivity alebo činnosti preventívneho alebo podporného charakteru, a to na:

 1. a) preventívne programy, tréningy a osvetové aktivity zamerané na
 2. stabilitu rodinných vzťahov,
 3. rozvoj rodičovských kompetencií,
 4. predchádzanie negatívnym javom v rodine,
 5. zvyšovanie citlivosti verejnosti k rodinným hodnotám a pozitívnemu rodičovstvu,
 6. upevňovanie medzigeneračných rodinných vzťahov a vzťahov v rodine so starším členom rodiny odkázaným na pomoc inej osoby,
 7. b) aktivity alebo činnosti podľa písmena a) špecificky zamerané na rodinu s dieťaťom so zdravotným znevýhodnením alebo s plnoletým členom rodiny s ťažkým zdravotným postihnutím,
 8. c) výchovu k manželstvu a rodičovstvu,
 9. d) svojpomocné skupiny zamerané na podporu plnenia funkcií rodiny a podporu rodín k samostatnosti a nezávislosti,
 10. e) utváranie priestoru na podporu socializácie a inklúzie detí formou detského ihriska,
 11. f) edičnú činnosť a propagačné aktivity súvisiace s aktivitami alebo činnosťami podľa písmen a) až e).

Informácie k rozpočtu:

- Minimálna výška vlastných zdrojov z celkových výdavkov: 10%.

- Maximálna výška požadovanej dotácie - BV: 10 000,00 €.

- Maximálna výška požadovanej dotácie - KV: 50 000,00 €.

Podávanie žiadosti o dotáciu: 01.11.2022 - 31.12.2022, 23:59 hod.

Informácia bola zverejnená na stránke:

https://dotacie.mpsvr.sk/aktualne-vyzvy/045dca732eb6