Na stránke https://dotacie.mpsvr.sk/aktualne-vyzvy boli zverejnené aktuálne výzvy na dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. 

- (§ 9) - 2022 - Dotácia na podporu humanitárnej pomoci podľa § 9 ods. 3 a 4 - právnické osoby (podávanie žiadostí o dotáciu od 01.11.2021 – do 31.12.2022) - https://dotacie.mpsvr.sk/aktualne-vyzvy/cdc8f5d4e34b

- (§ 9c) - 2023 - Dotácia na podporu dobrovoľníckej činnosti (podávanie žiadostí o dotáciu od 01.11.2022 – do 31.12.2022) - https://dotacie.mpsvr.sk/aktualne-vyzvy/434dd868598c

- (§ 3) - 2023 - Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb (podávanie žiadostí o dotáciu od 01.11.2022 – do 31.12.2022) - https://dotacie.mpsvr.sk/aktualne-vyzvy/3af516421db9 

- (§ 3) - 2023 - Dotácia na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (podávanie žiadostí o dotáciu od 01.11.2022 – do 31.12.2022) - https://dotacie.mpsvr.sk/aktualne-vyzvy/51019ac347cb

- (§ 6b) - 2023 - SENIORI - Dotácia na podporu rekondičných aktivít (podávanie žiadostí o dotáciu od 01.11.2022 – do 31.12.2022) - https://dotacie.mpsvr.sk/aktualne-vyzvy/9ff9cdf11271

- (§ 6a) - 2023 - ŤZP - Dotácia na podporu rekondičných aktivít (podávanie žiadostí o dotáciu od 01.11.2022 – do 31.12.2022) - https://dotacie.mpsvr.sk/aktualne-vyzvy/e9b4cb128873

- (§ 7) - 2023 - Dotácia na podporu členstva v medzinárodnej organizácii v sociálnej oblasti (podávanie žiadostí o dotáciu od 01.11.2022 – do 31.12.2022) - https://dotacie.mpsvr.sk/aktualne-vyzvy/a2c0a95d6b69

- (§ 8) - 2023 - Dotácia na podporu edičnej činnosti (podávanie žiadostí o dotáciu od 01.11.2022 – do 31.12.2022) - https://dotacie.mpsvr.sk/aktualne-vyzvy/9e75e2de5c62

- (§ 9a) - 2023 - Dotácia na podporu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí (podávanie žiadostí o dotáciu od 01.11.2022 – do 31.12.2022) - https://dotacie.mpsvr.sk/aktualne-vyzvy/bd31ffc25f12

(§ 9b) - 2023 - Dotácia na podporu plnenia funkcií rodiny (podávanie žiadostí o dotáciu od 01.11.2022 – do 31.12.2022) - https://dotacie.mpsvr.sk/aktualne-vyzvy/045dca732eb6

Dokument na stiahnutie:

Často kladené otázky k dotáciám MPSVR SR (https://bit.ly/3fZNdi1)

Informácia bola zverejnená na stránke:

https://dotacie.mpsvr.sk/aktualne-vyzvy