Výzva č. 1/2022

Vyhlásenie výzvy ŽSK - žiadosť o regionálne dotácie z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja na rok 2022 

Výzva č. 2/2022

Vyhlásenie výzvy ŽSK z dotačného programu Participatívne dotácie z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja na rok 2022 

Výzvy v hodnote 325-tisíc eur

Obce, živnostníci, ale i občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie, či iné právnické osoby zo Žilinského kraja môžu začať predkladať svoje projekty

Sumu od 1100 do 3000 eur môžu získať projekty na podporu kultúrnych a náboženských aktivít, športových a voľnočasových aktivít a podujatí na území Žilinského kraja, ako aj na vytváranie podmienok, ktoré prispejú k ich rozvoju.

Na výzvu je možné podať iba jednu žiadosť, žiadateľ je zároveň povinný spolufinancovať podporovanú činnosť najmenej vo výške 20 % z výšky poskytnutej dotácie.

Za oprávnené výdavky podporovanej činnosti sa považujú bežné a kapitálové výdavky žiadateľa vzniknuté aj spätne, a to v období od 1. januára 2022 najneskôr do 30. novembra 2022. Uzávierka žiadostí je 31. marca 2022.

O pridelení dotácií rozhodnú komisie zložené z poslancov.

 

Výzva č. 3/2022

Dotácia predsedníčky ŽSK o poskytnutie dotácie z dotačného programu Dotácie predsedu ŽSK z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja na rok 2022.

Dotácia predsedníčky ŽSK v hodnote 50-tisíc eur

Podujatia regionálneho, nadregionálneho alebo mimoriadneho charakteru, prípadne aktivity na zlepšovanie podmienok seniorov či rozvoj medzigeneračnej spolupráce môžu byť podporené z Dotácií predsedníčky ŽSK.

Žiadosti je možné predkladať priebežne do 31. mája.

O dotáciu sa môžu uchádzať obce na území kraja, právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia so sídlom v Žilinskom kraji.

Výška poskytnutej dotácie sa pohybuje od 1000 do 6000 eur.

Viac o dotáciách, grantoch a formulároch sa dočítate nižšie.

https://www.zilinskazupa.sk/granty/granty/