Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu

Vyhlasuje výzvu č. OPII-2020/7/11-DOP, na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na

„Moderné technológie“

 

 

Typ aktivity OPII

  1. Modernizácia fungovania VS pri výkone agendy prostredníctvom IKT (špecifický cieľ 7.7):
  • Podpora migrácie na Open Source

Ide o projekty, ktoré musia byť zamerané na zníženie celkových nákladov na prevádzku informačných technológií vo verejnej správe.

  • Implementácia chatbotu v portáloch verejnej správy

Ide o projekty zamerané na zabezpečenie prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora v súlade so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2102 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejnej správy a vytvorenie automatickej komunikačnej platformy.

Typ aktivity OPII

  1. Podpora budovania inteligentných miest a regiónov (špecifický cieľ 7.4):
  • Implementácia informačných systémov inteligentného mesta a regiónu

Ide o projekty na budovanie IKT platforiem v rámci miest zameraných na prepojenie mestských informačných systémov a externých senzorov a zariadení potrebných pre získavanie a poskytovanie dát.

 

Oprávnení žiadatelia – všetky mestá a obce mimo BSK, štátne správa, VÚC

Termín uzavretia hodnotiaceho kola 2

Termín uzavretia hodnotiaceho kola n

26.08.2020

v intervale 2 mesiacov od termínu uzavretia predchádzajúceho hodnotiaceho kola

Maximálna a minimálna výška nenávratného finančného príspevku je v zmysle podmienky poskytnutia príspevku č. 24 výzvy od 200 000,00 EUR do 1 000 000,00 EUR.

Projekt sa podáva na základe štúdie uskutočniteľnosti .