Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

INTERREG V-A SK-CZ/2018/05. Termín uzávierky prijímania žiadostí je 6. 4. 2018. Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2018/05 Typ výzvy: uzavretá Dátum vyhlásenia: 08.01.2018 Dátum uzavretia: 06.04.2018 Prioritná os: 2. KVALITNÉ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE Investičná priorita: 3. Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva (6c) Konkrétny cieľ: 2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu Minimálna výška príspevku z EFRR na projekt: 50 000 EUR http://www.sk-cz.eu/sk/aktuality/&id=315