Národná rada SR vo štvrtok 30. novembra 2017 posunula do druhého čítania návrh novely zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 

Účelom navrhovanej právnej úpravy je flexibilne reagovať na viaceré poznatky a podnety, ktoré vyplynuli z uplatňovania zákona v podmienkach územnej samosprávy. Racionálne sa zníži počet poslancov obecných (mestských) zastupiteľstiev. https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=novelou-zakona-o-obecnom-zriadeni-sa-znizi-pocet-obecnych-poslancov