Vyzvanie na predkladanie žiadostí o NFP v rámci Fondu malých projektov SK-CZ

V Operačnom programe Intereg V-A SK-CZ

Začiatok výzvy 28.12.2017

Termín uzávierky prijímania žiadostí je 28. 2. 2018.

Kód vyzvania: 1/FMP/6c/I, N a 1/FMP/11b/N

Typ vyzvania: uzavreté

Prioritná os:

2. Kvalitné životné prostredie

3. Rozvoj miestnych iniciatív

Špecifický cieľ:

2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu

3.1 Zvýšenie kvalitatívnej úrovne cezhraničnej spolupráce miestnych a regionálnych aktérov

Potrebnú dokumentáciu, ako aj samotné výzvy nájdete na http://www.regionbilekarpaty.cz/wp/fond-malych-projektu-2014-2020/vyzvy/ <http://www.regionbilekarpaty.cz/wp/fond-malych-projektu-2014-2020/vyzvy/>

Podpora od 3 000 do 20 000 EUR, v rámci investičních MP je možná podpora do 30 000 EUR.