Dňa 22.5.2017 zverejnila kancelária fondu rozhodnutia riaditeľa fondu o (ne)podporení žiadostí o finančné prostriedky z FPu pre Výzvu č. 6/2017 pre tieto Podprogramy:

- 1.6.1 Tvorba, vydávanie, uvedenie medziodborového diela,

- 1.6.3 Tvorba multimediálneho diela.

Výsledky hodnotenia odborných komisií: http://www.fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela